"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2022
นักบุญเปโตร คานิซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรา

บทอ่านจากหนังสือเพลงซาโลมอน (พซม 2:8-14)         

         ฟังซิ เสียงที่รักของดิฉัน เขากำลังมา

กำลังกระโดดอยู่บนภูเขา
กำลังกระโดดข้ามเนินเขา

ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนละมั่งหรือเหมือนลูกกวาง
ดูซิ เขากำลังยืนอยู่หลังกำแพงของเรา

มองเข้ามาทางหน้าต่าง
ลอบมองผ่านลูกกรงเข้ามา

ที่รักของดิฉันเริ่มพูดกับดิฉันว่า
“ที่รักของฉันเอ๋ย จงลุกขึ้นเถอะ

คนสวยของฉันเอ๋ย จงมาเถิด
ดูซิ ฤดูหนาวผ่านไปแล้ว

ฝนก็วายและจบสิ้นไปแล้ว
ดอกไม้ต่างๆ ปรากฏขึ้นมาบนแผ่นดิน

เวลาสำหรับร้องเพลงมาถึงแล้ว
เสียงคูของนกเขาก็ได้ยินในแผ่นดินของเรา

ต้นมะเดื่อเทศกำลังผลิผล
เถาองุ่นผลิดอกบานส่งกลิ่นหอมฟุ้ง

ที่รักของฉันเอ๋ย จงลุกขึ้นเถอะ
คนสวยของฉันเอ๋ย จงมาเถิด

นกพิราบของฉันเอ๋ย เธอซ่อนตัวอยู่ในซอกผา
ในซอกลึกของหน้าผา

ขอให้ฉันได้ยินเสียงของเธอสักหน่อยเถิด
เพราะเสียงของเธอนั้นไพเราะ

และใบหน้าของเธอก็งดงาม”

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 1:39-45)

          หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก