"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2022
พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

บทอ่านจากหนังสือกันดารวิถี (กดว 24:2-7, 15-17ก)         

     ในครั้งนั้น บาลาอัมเงยหน้าขึ้นเห็นอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ตามเผ่าของตน พระจิตของพระเจ้าเสด็จมาเหนือเขา เขาจึงกล่าวคำทำนายเป็นบทประพันธ์ดังนี้
“คำทำนายของบาลาอัม บุตรของเบโอร์

คำทำนายของบุรุษผู้มีตาเห็นไกล
คำทำนายของผู้ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า

ผู้เห็นนิมิตของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ”
เมื่อเขาเข้าฌาน ตาของเขาก็เปิดออก

“ยาโคบเอ๋ย กระโจมของท่านช่างงามจริง
อิสราเอลเอ๋ย ที่อาศัยของท่านช่างงดงาม

เหมือนลำธารที่แยกออกเป็นหลายสาย เหมือนสวนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
เหมือนต้นหางจระเข้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูก

เหมือนต้นสนสีดาร์ที่อยู่ริมน้ำ น้ำจะไหลออกจากถังของเขา
และพืชพันธุ์ของเขาจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์

กษัตริย์ของเขาจะยิ่งใหญ่กว่าอากัก
อาณาจักรของเขาจะเป็นที่ยกย่อง”

เขาจึงกล่าวคำทำนายเป็นบทประพันธ์ดังนี้
“คำทำนายของบาลาอัม บุตรของเบโอร์

คำทำนายของบุรุษผู้มีตาเห็นไกล
คำทำนายของผู้ฟังพระวาจาของพระเจ้า

 

ผู้เห็นนิมิตของพระผู้ทรงสรรพานุภาพ”
เมื่อเขาเข้าฌาน ตาของเขาก็เปิดออก

ข้าพเจ้าเห็นเขา แต่ไม่ใช่บัดนี้ ข้าพเจ้ามองดูเขา แต่ไม่ใช่จากใกล้ๆ
ดาวดวงหนึ่งกำลังขึ้นมาจากยาโคบ คทาอันหนึ่งกำลังขึ้นมาจากอิสราเอล

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 21:23-27)

       เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่นั้น บรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาพบพระองค์ แล้วทูลถามว่า “ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่าน”

        พระองค์ตรัสตอบว่า “เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าท่านตอบ เราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจใด พิธีล้างของยอห์นมาจากไหน จากสวรรค์หรือจากมนุษย์” บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนจึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ เขาก็จะถามว่า ‘แล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า’ ถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์ เราก็เกรงกลัวประชาชน เพราะทุกคนคิดว่า ยอห์นเป็นประกาศก”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก