"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 48:1-4, 9-11)         

         ต่อจากนั้นก็มีเรื่องราวของประกาศกเอลียาห์ซึ่งเป็นเหมือนไฟ

         วาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบไฟ
เขาทำให้เกิดขาดแคลนอาหารในหมู่ประชากร

        ความกระตือรือร้นของเขาทำให้ประชากรลดจำนวนลง
เขาปิดท้องฟ้าตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

        ทำให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าถึงสามครั้ง
ข้าแต่เอลียาห์ ท่านช่างมีชื่อเสียงรุ่งเรืองเพราะการอัศจรรย์ที่ได้กระทำ

        ใครบ้างจะอวดตัวได้ว่าตนเท่าเทียมกับท่าน
ท่านถูกยกขึ้นไปในพายุหมุนที่เป็นไฟ

          บนรถเทียมม้าเพลิง
ท่านถูกกำหนดไว้ให้มาตำหนิประชากรในอนาคต

          เพื่อจะได้ระงับพระพิโรธก่อนที่จะลุกเป็นไฟ
เพื่อนำจิตใจของบิดามาคืนดีกับบุตร

และแต่งตั้งบรรดาเผ่าของยาโคบขึ้นใหม่
บรรดาผู้ที่เคยเห็นท่านย่อมเป็นสุข

เขาตายในความรัก
เพราะเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 17:9ก, 10-13)

       ขณะที่กำลังลงจากภูเขา บรรดาศิษย์ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า

      “เหตุใดบรรดาธรรมาจารย์จึงกล่าวว่า เอลียาห์ต้องมาก่อน” พระองค์ตรัสตอบว่า “เอลียาห์จะมาและจะจัดทุกสิ่งให้อยู่ในสภาพเดิม เราบอกท่านทั้งหลายว่า เอลียาห์ได้มาแล้ว แต่ประชาชนไม่รู้จัก และทำต่อท่านตามใจชอบ บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานจากประชาชนเช่นเดียวกัน” บรรดาศิษย์จึงเข้าใจว่า พระองค์ตรัสถึงยอห์นผู้ทำพิธีล้าง

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก