"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกมีคาห์ ( มคา 5:1-4ก )
          
เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย เจ้าเป็นเมืองเล็ก ๆ ในบรรดาหัวเมืองของยูดาห์ จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าสำหรับเรา เป็นผู้ที่จะปกครองอิสราเอล ต้นกำเนิดของเขามาจากอดีต จากสมัยโบราณ ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงละทิ้งเขาทั้งหลายไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมารวมกับชาวอิสราเอล ผู้นั้นจะยืนขึ้น และจะเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยพละกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยราศีแห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขา เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่อย่างสงบสุข เพราะบัดนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ ไปจนสุดปลายแผ่นดิน เขาผู้นี้จะเป็นสันติสุข

 

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 10:5-10)
           พี่น้อง เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก จึงตรัสว่า “พระองค์ไม่มีพระประสงค์เครื่องบูชาและของถวายอื่นใด พระองค์จึงได้ทรงเตรียมร่างกายไว้สำหรับข้าพเจ้า พระองค์ไม่พอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ในม้วนหนังสือมีข้อความเขียนเกี่ยวกับข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์”
           พระคริสตเจ้าตรัสเป็นอันดับแรกว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์และไม่พอพระทัยในเครื่องบูชา ของถวาย เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาป ทั้งๆที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติแล้วจึงตรัสต่อไปว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่! ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ พระคริสตเจ้าจึงได้ทรงยกเลิกการถวายบูชาระบบเดิมและทรงตั้งระบบใหม่ขึ้นแทน และโดยพระประสงค์นี้เองที่เราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 1:39-45)
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ได้รีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มีบุญด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าเล่า? เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ บุตรในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เธอไว้จะสำเร็จไป”

 

ข้อคิด
              ทราบจากทูตสวรรค์กาเบรียลว่า เอลีซาเบท ญาติของพระนาง ทั้ง ๆที่ชราตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว ด้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่และสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ พระนางมารีย์รีบดินไกลทางไปเยี่ยมนางเอลีเบท ขณะต้อนรับและทักทาย นางเอลีซาเบทได้รับพระจิตเจ้าร้องเสียงดังด้วยความชื่นชมว่า “เธอมีบุญกว่าหญิงใด ๆ และบุตรของเธอก็มีบุญด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าเล่า?” อาศัยพระจิตเจ้าให้เรากล้านำพระพรในตัวเราออกมาใช้ มิใช่เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อคนอื่น และสิ่งสร้างของพระเจ้า ในสังคมปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะไม่ฝังพระพร สติปัญญาของเราไว้ แต่ให้เราเปิดตนเอง สนับสนุนกัน และใส่ใจคนอื่น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก