"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2021
ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ( อสย 54:1-10 )
         
กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเสมือนหญิงหมันผู้ไม่เคยคลอดบุตรเอ๋ยจงโห่ร้องเถิด เจ้าผู้ไม่เคยเจ็บครรภ์ จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด เพราะบุตรของหญิงที่ถูกทอดทิ้ง จะมีจำนวนมากกว่าบุตรของหญิงที่ยังมีสามี องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส จงขยายสถานที่ให้กระโจมของเจ้า จงขึงม่านของที่อาศัยของเจ้าออกให้กว้าง อย่ารั้งสิ่งใดไว้ จงต่อเชือกให้ยาว จงทำให้หลักกระโจมมั่นคงขึ้นเถิด เพราะเจ้าจะขยายออกไปทั้งทางขวาและทางซ้าย พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะยึดครองนานาชาติ จะทำให้เมืองร้างมีคนอาศัยอยู่ อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย อย่าวุ่นวายใจ เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายอีก เจ้าจะลืมความอับอายในวัยสาวของเจ้า เจ้าจะไม่ระลึกอีกต่อไปถึงความอัปยศที่เจ้าเคยเป็นม่าย เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นพระสวามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลเป็นพระผู้ไถ่เจ้า พระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าแห่งสากลโลก ใช่แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกเจ้า เหมือนเรียกภรรยาซึ่งถูกทอดทิ้งและเป็นทุกข์ใจ
               พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า ภรรยาที่แต่งงานในวัยเยาว์จะถูกทอดทิ้งได้หรือ เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียว แต่เราจะรับเจ้าคืนมาด้วยความสงสารอย่างยิ่ง เมื่อเราโกรธมาก เราไม่ให้เจ้าเห็นหน้าอยู่ครู่หนึ่ง แต่เราสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้
สำหรับเราจะเป็นเหมือนในสมัยของโนอาห์ เราปฏิญาณว่าน้ำของโนอาห์ จะไม่ท่วมแผ่นดินอีกเลยฉันใด เราก็ปฏิญาณว่าเราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ตำหนิเจ้าอีกฉันนั้น แม้ภูเขาจะเคลื่อนย้าย และเนินเขาจะคลอนแคลน ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า และพันธสัญญาที่เราสัญญาจะประทานสันติภาพแก่เจ้า จะไม่คลอนแคลนเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 7:24-30)
               เมื่อผู้ที่ยอห์นส่งมาจากไปแล้ว พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูต้นอ้อไหวไปตามลมหรือ ไม่ใช่ แล้วท่านไปดูอะไรเล่า ดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามและกินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยนั้นมีอยู่เฉพาะในพระราชวัง ถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแล้ว เราบอกท่าน ไปดูยิ่งกว่าประกาศกอีก ผู้นี้แหละพระคัมภีร์กล่าวถึงว่า เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน
เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรี ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นอีกแล้ว กระนั้นก็ดี ผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น” ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังและบรรดาคนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากยอห์นและยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรม แต่บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากยอห์น จึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตน

 

ข้อคิด
            ให้เราคริสตชนร่วมระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน ที่ต้องจบชีวิตเพราะถูกเบียดเบียนเรื่องศาสนา และได้รับความอยุติธรรมจากมีความเชื่อในพระคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ผู้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำว่า ในยุคนี้คริสตชนถูกเบียดเบียนมากกว่าในศตวรรษแรกๆซะอีก กระนั้นก็ตามคริสตชนไม่ควรน้อยใจ เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่สมัยของพระเยซูคริสตเจ้า และนี้คือบทพิสูจน์ท้าทายว่าคริสตชนจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ได้หรือไม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนในสังคมโลกปัจจุบัน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก