"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 147 (Vg 146-147)

เพลงสรรเสริญพระผู้ทรงสรรพานุภาพa

ภาคแรกของ สดด บทนี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงนำประชากรอิสราเอลกลับจากแดนเนรเทศ และทรงฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ ภาคที่สองสรรเสริญพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้สร้าง และทรงจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างไว้ ส่วนภาคสุดท้าย ผู้ประพันธ์เชิญชวนกรุงเยรูซาเล็มโดยเฉพาะให้สรรเสริญพระเจ้าที่ประทานพระพรพิเศษ คือความปลอดภัย สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตน แต่พระพรพิเศษสุดที่ไม่เคยประทานให้แก่ผู้ใดเลย คือการที่ทรงเปิดเผยความจริงในรูปแบบของธรรมบัญญัติ พระพรนี้พระองค์ทรงสงวนไว้สำหรับอิสราเอลเท่านั้น พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานแก่กรุงเยรูซาเล็มและอิสราเอลนั้นบัดนี้ตกเป็นของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นเสมือนประชากรอิสราเอลใหม่ของพระเจ้า

            สำนวนแปลภาษากรีกและละตินแบ่ง สดด บทนี้ออกเป็นสองบท ได้แก่ สดด 147:1-11 เป็น สดด 146 (กรีกและละติน) และ สดด 147:12-20 เป็น สดด 147 (กรีกและละติน) ตั้งแต่ สดด 148 เป็นต้นไป เลขประจำเพลงสดุดีจะตรงกันอีกทั้งในฉบับภาษาฮีบรู กรีกและละติน

อัลเลลูยาb

1      จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด เพราะพระองค์พระทัยดี

            จงร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ทรงพระทัยอ่อนโยน

            เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระองค์c

2      พระยาห์เวห์ทรงสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่

            ทรงรวบรวมชนอิสราเอลที่ถูกเนรเทศให้มารวมกัน

3      ทรงรักษาผู้ชอกช้ำใจ

            ทรงพันบาดแผลให้เขา

4      พระองค์ทรงนับจำนวนดาวในท้องฟ้า

            ทรงเรียกชื่อดาวแต่ละดวง

5      องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ ทรงสรรพานุภาพ

            พระปรีชาญาณของพระองค์ไม่มีขอบเขต

6      พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนคนต่ำต้อย

            ทรงกดคนอธรรมลงกับพื้นดิน

7      จงร้องเพลงขอบพระคุณถวายพระยาห์เวห์

            จงเล่นพิณร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของเราเถิด

8      พระองค์ทรงปกคลุมท้องฟ้าด้วยหมู่เมฆ

            และทรงเตรียมสายฝนสำหรับแผ่นดิน

        ทรงบันดาลให้ต้นหญ้าเติบโตบนเนินเขา

            ประทานพืชพันธุ์ให้มนุษย์นำมาใช้d

9      ประทานอาหารแก่เหล่าสัตว์

            แก่ลูกของนกกาที่เรียกหาพระองค์

10    พระองค์ไม่ทรงชื่นชมในพลังของม้า

            ไม่พอพระทัยในความคล่องแคล่วของมนุษย์

11    แต่พระยาห์เวห์พอพระทัยเขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์

            เขาทั้งหลายที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์

(Vg 147)

12    เยรูซาเล็มเอ๋ย จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์เถิด

            ศิโยนเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของท่านเถิดe

13    เพราะพระองค์ทรงเสริมกำลังแก่ดาลประตูเมืองของท่าน

            ทรงอวยพรบรรดาบุตรของท่านที่อยู่ภายใน

14    ทรงบันดาลให้เขตแดนของท่านอยู่ในสันติ

            ประทานข้าวสาลีอย่างดีเยี่ยมเลี้ยงท่านจนอิ่ม

15    พระองค์ทรงส่งพระบัญชาของพระองค์ไปทั่วแผ่นดิน

            พระวาจาfวิ่งไปอย่างรวดเร็ว

16    พระองค์ประทานหิมะประดุจขนแกะ

            และทรงโปรยน้ำค้างแข็งประดุจขี้เถ้า

17    พระองค์ทรงโยนลูกเห็บลงมาประดุจก้อนกรวด

            ผู้ใดจะทนความหนาวเย็นจากพระองค์ได้g

18    พระองค์ทรงส่งพระวาจาออกไป ทำให้น้ำแข็งละลาย

            ทรงบันดาลให้ลมพัด น้ำก็ไหลไป

19    พระองค์ทรงประกาศพระวาจาแก่ยาโคบ

            ประทานข้อกำหนดและกฎเกณฑ์แก่อิสราเอล

20    พระองค์มิได้ทรงทำดังนี้แก่ชนชาติอื่นใด

            ไม่ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่เขาเลย

        อัลเลลูยาh

147 a เพลงสดุดีบทนี้มักจะแบ่งเป็นสองบท (ข้อ 1-11 และ 12-20) ในสำนวนแปลโบราณต่างๆ รวมทั้งภาษากรีก (LXX) และลาติน (Vg) แต่โดยแท้จริงแล้วเป็นเพลงสดุดีบทเดียว ผู้ประพันธ์สรรเสริญพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดพ้น ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้าง และทรงเป็นมิตรสหายของผู้ต่ำต้อย

b "อัลเลลูยา" สำนวนแปลโบราณส่วนใหญ่ละ "อัลเลลูยา"ที่ตรงนี้ และย้ายมาใส่ที่ต้นข้อ 12

c "เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระองค์" ต้นฉบับภาษากรีกละประโยคนี้

d "ประทานพืชพันธุ์ให้มนุษย์นำมาใช้" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก เทียบ สดด 104:14 ต้นฉบับภาษาฮีบรูละบรรทัดนี้

e บรรดาปิตาจารย์ประยุกต์ข้อความในภาคที่สองนี้ (ตั้งแต่ข้อ 12) กับ "นครเยรูซาเล็มใหม่" คือพระศาสนจักรทั้งในแผ่นดินนี้และในสวรรค์

f ผู้ประพันธ์กล่าวถึง "พระวาจา" ในที่นี้เหมือนกับว่าเป็นผู้ถือสารของพระเจ้า เทียบ สดด 107:20; อสย 55:11; ยน 1:14 เชิงอรรถ m และ n.

g “ผู้ใดจะทนความหนาวเย็นจากพระองค์ได้” แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู บางคนแปลว่า "น้ำก็แข็งไปต่อหน้าความหนาวของพระองค์"  

h  ต้นฉบับภาษากรีกละ "อัลเลลูยา" ที่นี่ เช่นเดียวกับตอนปลายของ สดด 148 และ 149.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก