"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 139

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้a

เพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณบทนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคำนึงถึงพระเจ้าโดยสนทนากับพระองค์ เนื้อหาส่วนใหญ่ของเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงรู้จักมนุษย์อย่างสมบูรณ์และกล่าวถึงการที่พระเจ้าประทับอยู่ในทุกส่วนของจักรวาล นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการที่ทรงสร้างจักรวาลอย่างน่าพิศวงอีกด้วย ส่วนสุดท้ายของเพลงสดุดีเป็นคำภาวนาขอให้พระเจ้าทรงขจัดคนชั่วทั้งหลายให้หมดสิ้น เราจะต้องมีสันติและความสงบใจเสมอเพราะรู้ว่าเราอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดาผู้ทรงรักเรานั่นเอง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงตรวจสอบ

            และทรงรู้จักข้าพเจ้า

2      พระองค์ทรงทราบว่าเมื่อใดข้าพเจ้านั่ง เมื่อใดข้าพเจ้าลุกขึ้น

            พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพเจ้าแม้อยู่ห่างไกล

3      พระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก

            ทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า

4      คำพูดแม้เพียงคำเดียวยังไม่ทันหลุดจากปากของข้าพเจ้า

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงทราบแล้วว่าข้าพเจ้าจะพูดอะไร

5      พระองค์ทรงโอบข้าพเจ้าไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

            พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือข้าพเจ้าแล้ว

6      ความรู้เช่นนี้ช่างน่าพิศวงเกินกำลังข้าพเจ้า

            เป็นเรื่องสูงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้

7      ข้าพเจ้าจะไปที่ใดจึงจะพ้นจากพระจิตของพระองค์

            ข้าพเจ้าจะหนีไปไหนจึงจะพ้นพระพักตร์ของพระองค์ได้?

8      หากข้าพเจ้าปีนขึ้นไปถึงท้องฟ้า พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่น

            หากข้าพเจ้าลงไปนอนในแดนมรณะ พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วย

9      แม้ข้าพเจ้าติดปีกแห่งอรุโณทัย

            บินไปพำนักอยู่สุดปลายทะเล

10    พระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังจะนำทางข้าพเจ้าอยู่

            พระหัตถ์ขวายังยึดข้าพเจ้าไว้

11    ถ้าข้าพเจ้าจะพูดว่า "ความมืดจงปกคลุมข้าพเจ้า

            และแสงสว่างจงเป็นกลางคืนล้อมรอบข้าพเจ้าbเถิด"

12    สำหรับพระองค์ แม้ความมืดก็มิได้มืดมิด

            กลางคืนก็ยังส่องแสงเหมือนกลางวัน

            และความมืดจะเป็นเหมือนแสงสว่างc

13    พระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพเจ้า

            ทรงถักทอร่างข้าพเจ้าในครรภ์มารดา

14    ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพเจ้าให้เป็นดังปาฏิหาริย์

            พระราชกิจของพระองค์น่าพิศวง

        พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดีd

15         ร่างของข้าพเจ้าไม่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับพระองค์เลย

        เมื่อข้าพเจ้าถูกปั้นอย่างเงียบๆ

            และถูกถักทอขึ้นในส่วนลึกของแผ่นดิน

16    ข้าพเจ้ายังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแล้ว

            ทุกอย่างมีเขียนไว้ในหนังสือของพระองค์

            วันเวลาถูกกำหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะเกิดขึ้นe

17    ข้าแต่พระเจ้า ความคิดของพระองค์ช่างลึกซึ้งนี่กระไร

            ความคิดของพระองค์ช่างมีมากมายเหลือเกิน

18    ถ้าข้าพเจ้านับ ก็คงจะมีจำนวนมากกว่าเม็ดทราย

            เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นก็ยังจะคงนับอยู่กับพระองค์f

19    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงประหารคนชั่วร้าย

            บรรดาคนที่ชอบใช้ความรุนแรงจงออกไปจากข้าพเจ้า

20    เขากล่าวร้ายถึงพระองค์

            เป็นศัตรูที่กบฏต่อพระองค์ แต่ไร้ผลg

21    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเกลียดผู้ที่ชิงชังพระองค์

            ข้าพเจ้ารังเกียจทุกคนที่เป็นกบฏต่อพระองค์

22    ข้าพเจ้าเกลียดชังเขาอย่างที่สุด

            เขาเป็นศัตรูของข้าพเจ้าด้วย

23    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงตรวจสอบข้าพเจ้าและทรงรู้ใจของข้าพเจ้า

            โปรดทรงทดสอบข้าพเจ้า และทรงรู้ความคิดของข้าพเจ้า

24    โปรดทอดพระเนตรเถิดว่า ข้าพเจ้าเดินบนเส้นทางที่เลวร้ายหรือไม่

             และโปรดทรงนำข้าพเจ้าไปบนหนทางของพระองค์ตลอดไป

139 a จงเปรียบเทียบการไตร่ตรองนี้เรื่องพระเจ้าทรงรอบรู้กับความคิดของโยบที่กล่าวว่ามนุษย์จะต้องยำเกรงพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงตรวจตราการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ (โยบ 7:17-20 เชิงอรรถ t)

b "แสงสว่างจะเป็นกลางคืนรอบข้าพเจ้า" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด

c "ความมืดจะเป็นเหมือนแสงสว่าง" บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นการเขียนซ้ำของผู้คัดลอก

d "พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดี" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงว่า "รู้จักมาก"

e "ก่อนที่จะเกิดขึ้น" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด ผู้ประพันธ์กำลังคำนึงว่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้ชะตากรรมของมนุษย์ แม้ก่อนที่เขาจะเกิดมาเสียอีก (เทียบ สดด 22:10; 71:16) แต่มนุษย์ไม่มีทางรู้ชะตากรรมของตนเลย

f "เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้น ก็ยังจะคงนับอยู่กับพระองค์" บางคนแปลว่า "เมื่อนับหมดแล้ว ข้าพเจ้ายังอยู่กับพระองค์"

g "เป็นศัตรู.....แต่ไร้ผล" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่สมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก