"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 138

บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า

ผู้ประพันธ์ สดด บทนี้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนชุมชน ขอบพระคุณพระเจ้าสำหร้บพระพรต่างๆ ที่เคยได้รับมา เขาเคยสัมผัสกับความรักมั่นคงของพระเจ้าแล้ว จึงมั่นใจว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตรายในอนาคตด้วย เขายังปรารถนาให้ชนต่างชาติรับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าทรงดูแลมนุษย์ทุกคน คริสตชนย่อมมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ในความรักจนถึงที่สุด นักบุญเปาโลเขียนถึง คริสตชนชาวฟีลิปปีว่า “ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการที่ดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสตเยซู” (ฟป 1:6)

ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์สุดจิตใจ

            เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงที่ข้าพเจ้าเปล่งออกมาa

        ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์เบื้องหน้าบรรดาทูตสวรรค์b

2      ข้าพเจ้าจะกราบลงเบื้องหน้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

        ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระนามของพระองค์

            เพราะความรักมั่นคงและความสัตย์จริงของพระองค์

        พระองค์ทรงยกย่องพระนามและพระสัญญาเหนือสิ่งใดc

3      พระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

            พระองค์ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้าd

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ บรรดากษัตริย์บนแผ่นดินจงสรรเสริญพระองค์

            เมื่อได้ยินพระวาจาของพระองค์

5      บรรดากษัตริย์จะร้องเพลงสรรเสริญพระมรรคาของพระยาห์เวห์

            เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่

6      แม้พระยาห์เวห์จะทรงสูงส่ง แต่พระองค์ก็ยังทอดพระเนตรผู้ต่ำต้อย

            ทรงทราบว่าผู้ใดจองหองแม้อยู่ห่างไกล

7      แม้ข้าพเจ้าจะเดินในความทุกข์ยาก

            พระองค์ก็ทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้

        ทรงยื่นพระหัตถ์ลงโทษความโกรธของศัตรูของข้าพเจ้า

            พระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

8      พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

        ขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งกิจการที่ทรงเริ่มกระทำนั้นเลย

138 a บรรทัดนี้แปลจากต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีบรรทัดนี้

b "ทูตสวรรค์" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "บรรดาพระเจ้า" ซึ่งอาจหมายถึงบรรดารูปเคารพ หรือผู้ทรงอำนาจ เช่นกษัตริย์หรือผู้พิพากษา

c แปลโดยคาดคะเน  ต้นฉบับไม่ชัด

d "ทรงเพิ่มพลังในใจของข้าพเจ้า" แปลตามตัวอักษรว่า "ทรงปลุกพละกำลังในวิญญาณของข้าพเจ้า"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก