"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 136

บทอธิษฐานภาวนาขอบพระคุณa

            สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่บทหนึ่งในหนังสือเพลงสดุดี ต้องการยกย่องความรักมั่นคงใหญ่หลวงที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรอิสราเอลตลอดมา ลีลาของเพลงสดุดีบทนี้อยู่ที่สร้อยตอบรับ โดยบรรทัดที่สองของแต่ละข้อเป็นสร้อยตอบรับย้ำถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่ตลอดนิรันดร ความรักมั่นคงนี้แสดงให้ปรากฏในการเนรมิตสร้างโลก และในขั้นตอนต่างๆ ของประวัติศาสตร์ ซึ่งในที่สุดจะนำชนชาวอิสราเอลเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนแห่งพระสัญญาดังที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ เหตุผลประการสุดท้ายที่เราจะต้องสรรเสริญพระองค์คือการที่ทรงเอื้ออาทรดูแลทุกสิ่งที่ทรงสร้างไว้ เพลงสดุดีบทนี้ยังมีที่ว่างให้คริสตชนเพิ่มเติมรายการพระพรต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้เขาในพระคริสตเจ้าเข้าไปอีกได้       

        อัลเลลูยาb

1      จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

2      จงขอบพระคุณพระเจ้าเหนือพระทั้งหลาย

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

3      จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้านายทั้งหลาย

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

4      พระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทรงกระทำปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

5      ทรงสร้างท้องฟ้าด้วยพระปรีชาญาณ

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

6      ทรงคลี่แผ่นดินไว้เหนือน้ำ

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

7      ทรงเนรมิตดวงส่องสว่างดวงใหญ่ไว้บนท้องฟ้า

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

8      ทรงเนรมิตดวงอาทิตย์ให้ปกครองกลางวัน

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

9      ทรงเนรมิตดวงจันทร์และดวงดาวให้ปกครองกลางคืน

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

10    พระองค์ทรงสังหารบุตรคนแรกของอียิปต์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

11    ทรงนำอิสราเอลออกจากหมู่ชาวอียิปต์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

12    ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์และพระพาหาที่เหยียดออก

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

13    พระองค์ทรงแยกทะเลต้นกกเป็นสองส่วน

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

14    ทรงนำอิสราเอลเดินผ่านกลางทะเล

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

15    ทรงให้น้ำท่วมพระเจ้าฟาโรห์พร้อมกับกำลังพลให้จมทะเล

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

16    พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์เดินผ่านถิ่นทุรกันดาร

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

17    ทรงสังหารกษัตริย์ยิ่งใหญ่หลายพระองค์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

18    ทรงประหารกษัตริย์เรืองนามหลายพระองค์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

19    สิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

20    โอก กษัตริย์ของแคว้นบาชาน

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

21    พระองค์ประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดก

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

22    เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

23    เมื่อเราถูกกดขี่ พระองค์ก็ทรงระลึกถึงเรา

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

24    ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากศัตรูของเรา

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

25    พระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

26    จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์

            ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

136 a เพลงสดุดีบทนี้มีสร้อยตอบรับทุกข้อ (เทียบ ดนล 3:52-90) ชาวอิสราเอลเรียก สดด บทนี้ว่า "บทฮัลเลลใหญ่" (แปลตามตัวอักษรว่า "บทสรรเสริญยิ่งใหญ่") และใช้ขับร้องในการเลี้ยงปัสกาหลังจากขับร้องเพลงสดุดีชุด สดด 113-118 ที่เรียกว่า "บทฮัลเลลน้อย" (หรือ "บทสรรเสริญน้อย")

b "อัลเลลูยา" ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูเขียนคำนี้ไว้ปลาย สดด 135

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก