"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 135

เพลงสรรเสริญพระเจ้าa

            สดด บทนี้เป็นเพลงใช้ในพิธีกรรมเพื่อสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งปรากฏในการเนรมิตสร้าง และในพระราชกิจยิ่งใหญ่ที่ทรงกระทำ เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ในการอพยพและเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน บรรดารูปเคารพของนานาชาติล้วนเป็นผลงานที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ต่างกับพระเจ้าของอิสราเอลโดยสิ้นเชิง บรรดารูปเคารพเหล่านี้จึงช่วยผู้นมัสการให้รอดพ้นไม่ได้ คริสตชนจำนวนไม่น้อยทุกวันนี้ถูกประจญให้วางใจในรูปเคารพของโลกสมัยใหม่ แทนที่จะวางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวคือพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้า ความเชื่อที่แสดงออกใน สดด  บทนี้น่าจะเป็นพลังบันดาลใจสำหรับเราทุกคน

1      อัลเลลูยา

        จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์เถิด

            ท่านทั้งหลายผู้รับใช้พระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระองค์

2      ท่านผู้คอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ในบ้านของพระยาห์เวห์

            ในท้องพระโรงแห่งบ้านของพระเจ้าของเรา

3      จงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี

            จงสดุดีพระนามของพระองค์ เพราะพระนามนั้นน่ารัก

4      ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงเลือกยาโคบ

            ทรงสงวนอิสราเอลไว้เป็นสมบัติส่วนพระองค์

5      ข้าพเจ้ารู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่

            องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอยู่เหนือพระทั้งปวง

6      พระยาห์เวห์ทรงปรารถนาสิ่งใดก็ทรงกระทำ

            ในท้องฟ้า บนแผ่นดิน

            ในทะเล และในที่ลึกของมหาสมุทร

7      พระองค์ทรงเรียกหมู่เมฆให้ขึ้นมาจากสุดปลายแผ่นดิน

            ทรงทำให้สายฟ้าแลบมาก่อนสายฝน

            ทรงนำลมออกมาจากท้องพระคลังของพระองค์

8      พระองค์ทรงสังหารบุตรคนแรกในอียิปต์

            ทั้งของคนและของสัตว์

9      อียิปต์เอ๋ย พระองค์ทรงส่งเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์เข้าสู่ใจกลางของท่าน

            เพื่อลงโทษพระเจ้าฟาโรห์และบรรดาข้าราชบริพาร

10    พระองค์ทรงทำลายชนหลายชาติ

            ทรงสังหารกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจหลายพระองค์

11    สิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์

            และโอก กษัตริย์ของแคว้นบาชาน

            รวมทั้งกษัตริย์ทั้งหลายแห่งคานาอัน

12    แล้วประทานแผ่นดินของเขาเหล่านี้ให้เป็นมรดก

            เป็นมรดกแก่อิสราเอล ประชากรของพระองค์

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ประชาชนทุกยุคทุกสมัยจะระลึกถึงพระองค์

14    ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงปกป้องสิทธิของประชากรของพระองค์

            และทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

15    รูปเคารพของนานาชาติทำด้วยเงินและทองคำ

            สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์

16    รูปเหล่านี้มีปาก แต่พูดไม่ได้

            มีตา แต่มองไม่เห็น

17    มีหู แต่ไม่ได้ยินสิ่งใด

            และไม่มีลมหายใจออกจากปาก

18    ขอให้ผู้สร้างรูปเคารพเหล่านี้เป็นเหมือนรูปที่เขาสร้าง

            ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านี้จงเป็นเช่นเดียวกัน

19    พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

            พงศ์พันธุ์ของอาโรนเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

20    พงศ์พันธุ์ของเลวีเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

            ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เถิด

21    ขอพระยาห์เวห์ทรงได้รับการถวายพระพรจากศิโยน

            พระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

        อัลเลลูยาb

135 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญ แต่งขึ้นโดยจดจำหรือยืมข้อความมาจากเพลงสดุดีบทอื่นๆ หรือหนังสืออื่นๆของพระคัมภีร์

b ข้อสุดท้ายนี้มีลักษณะเป็นบทสร้อยลงท้ายเพลงสรรเสริญ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก