"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 133

ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องa

เพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณบทนี้ แต่เดิมอาจหมายถึงครอบครัวชาวอิสราเอลในความหมายตามตัวอักษร แต่การที่ สดด บทนี้ในปัจจุบันจัดไว้ในหมวด “เพลงของผู้แสวงบุญ” ทำให้ สดด บทนี้หมายถึงความสามัคคีกลมเกลียวฉันพี่น้องของประชากรของพระเจ้าที่มาชุมนุมนมัสการพระองค์ ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานขอให้บรรดาศิษย์ของพระองค์มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว โดยมีความรักต่อกันเป็นเครื่องหมาย คริสตชนจึงมีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างเอกภาพภายในพระศาสนจักรและในสังคมโดยส่วนรวมด้วย

บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด

1      เป็นการดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

            ที่จะอยู่ร่วมกันbฉันพี่น้อง

2      เป็นเสมือนน้ำมันบริสุทธิ์บนศีรษะ

            ที่ไหลย้อยลงมาที่หนวดเครา

        ที่หนวดเคราของอาโรน

            ลงcไปถึงคอเสื้อของเขา

3      เป็นเสมือนหยาดน้ำค้างแห่งภูเขาเฮอร์โมน

            หยาดน้ำค้างที่ลงมาบนยอดภูเขาศิโยน

        เพราะ ณ ที่นั้น พระยาห์เวห์ประทานพระพร

            และชีวิตตลอดไป

133 a "พี่น้อง" ในความหมายแรกหมายถึงสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ต่อมาอาจขยายความรวมไปถึงผู้ร่วมพิธีกรรมในพระวิหาร โดยเฉพาะสมณะและชนเลวี

b "อยู่ร่วมกัน" แปลตามตัวอักษรว่า "นั่งร่วมกัน" อาจหมายถึงการนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อผู้แสวงบุญมาถึงกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลอยู่เพิง และกางกระโจมอยู่ในบริเวณเดียวกัน

c "ลง" แปลตามตัวอักษรว่า "ที่ลงมา" อาจหมายถึงหนวดเคราของอาโรนที่ยาวลงมาถึงคอเสื้อก็ได้ (ไม่หมายถึง "น้ำมัน" ที่ "ไหลลง")

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก