"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 132

สัญลักษณ์การประทับอยู่ของพระเจ้าa

เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ เป็นเพลงสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์บทหนึ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งในธรรมประเพณีของชาวยิวและของคริสตชน แต่เดิม สดด บทนี้ใช้ในพิธีกรรมระลึกถึงการที่กษัตริย์ดาวิดทรงอัญเชิญหีบพันธสัญญา เข้ามาประดิษฐานที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามที่มีเล่าอยู่ใน 2 ซมอ 6 เพลงสดุดีบทนี้เน้นความคิดสองประการที่มีความสำคัญพิเศษ ในเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม คือ การที่กษัตริย์ดาวิดทรงสาบานว่าจะทรงสร้างที่ประทับถวายพระเจ้า และการที่พระเจ้าทรงสัญญาจะสถาปนาพระราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด และทรงเลือกเนินศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์ตลอดไป (ดู 2 ซมอ 7) สำหรับชาวยิว พระสัญญาของพระเจ้ากับกษัตริย์ดาวิดยังไม่เป็นความจริง เขายังรอคอยอยู่จนบัดนี้ ส่วนสำหรับคริสตชน พระสัญญานี้เป็นความจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูเจ้า (ลก 1:31-33)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงดาวิดเถิด

            โปรดทรงระลึกถึงความยากลำบากของเขา

2      เขาสาบานแด่พระยาห์เวห์

            ปฏิญาณต่อพระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบว่า

3      "ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปใต้หลังคาบ้านข้าพเจ้า

            จะไม่ขึ้นไปนอนบนเตียง

4      จะไม่ยอมให้ตาข้าพเจ้าหลับ

            จะไม่ยอมปิดเปลือกตา

5      จนกว่าข้าพเจ้าจะหาสถานที่สำหรับพระยาห์เวห์

        ให้เป็นที่ประทับสำหรับพระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบได้"

6      ฟังเถิด พวกเราได้ยินว่าหีบพันธสัญญาbอยู่ที่เอฟราธาห์

            เราพบหีบนี้ในทุ่งนาแห่งยาอาร์c

7      จงเข้าไปยังที่ประทับของพระองค์d

            และกราบนมัสการ ณ ที่วางพระบาทของพระองค์เถิด

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักถาวรของพระองค์เถิด

            พระองค์และหีบพันธสัญญา เครื่องหมายแห่งพระอานุภาพของพระองค์

9   บรรดาสมณะของพระองค์จงสวมความชอบธรรมเป็นอาภรณ์

            ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด

10    เพราะดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์

            ขออย่าได้ทรงผลักไสผู้รับเจิมของพระองค์eเลย

11    พระยาห์เวห์ทรงสาบานต่อดาวิด

            และจะทรงรักษาสัจวาจาของพระองค์ไว้เสมอว่า

        "เราจะแต่งตั้งบุตรคนหนึ่งของท่าน

            ไว้บนบัลลังก์ของท่าน

12    ถ้าบุตรหลานของท่านปฏิบัติตามพันธสัญญาของเรา

            และปฏิบัติตามกฤษฎีกาที่เราจะมอบไว้

        บุตรหลานของเขาก็เช่นเดียวกัน

            จะได้ครองบัลลังก์ของท่านสืบต่อไปเป็นนิตย์"

13    ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยน

            ทรงปรารถนาให้เป็นที่พำนักของพระองค์

14    "สถานที่นี้จะเป็นที่พำนักถาวรของเราตลอดไป

            เราจะพำนักอยู่ที่นี่ดังที่เราปรารถนา

15    เราจะอวยพรให้นครนี้มีเสบียงอาหารบริบูรณ์

            ให้คนยากจนมีอาหารกินจนอิ่ม

16    เราจะให้บรรดาสมณะสวมความรอดพ้นเป็นอาภรณ์

            ผู้จงรักภักดีในนครนี้จะโห่ร้องด้วยความยินดี

17    ณ ที่แห่งนี้ เราจะให้เชื้อสายของดาวิดขึ้นมามีอำนาจอีกf

            เป็นดังประทีปที่ส่องแสงในบ้านผู้รับเจิมของเราg

18    เราจะให้ศัตรูทั้งหลายของเขาได้อับอาย

            ในขณะที่มงกุฎhของเขาจะส่องแสงรุ่งเรือง"

132 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ โดยเฉพาะ ข้อ 17-18   พระสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ดาวิด (2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ a) ใน สดด บทนี้อยู่ในคำตอบของพระเจ้าต่อคำสาบานของดาวิดที่จะสร้างที่ประทับให้พระยาห์เวห์  สดด บทนี้ยังเป็นเพลงขับร้องในพิธีแห่เข้าพระวิหาร โดยระลึกถึงการพบและเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็ม (1 ซมอ 6:13ฯ; 2 ซมอ 6)

b "หีบพันธสัญญา" ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีแต่สรรพนามบุรุษที่ 3 โดยไม่บอกว่าเป็นสิ่งใด

c "ยาอาร์" แปลว่า "ป่า" ในที่นี้อาจเป็นชื่อย่อของเมืองคีรีอัท-เยอาริม (ตำบลป่า) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 13 กม.

d  "พระองค์" คือพระยาห์เวห์

e "ผู้รับเจิมของพระองค์" ในที่นี้หมายถึงเชื้อสายคนหนึ่งของกษัตริย์ดาวิด คือพระเมสสิยาห์ ซึ่งชาวอิสราเอลกำลังรอคอย พระเมสสิยาห์องค์นี้จะมีตำแหน่งเป็นสมณะด้วย (สดด 110:3; ศคย 4:14; 6:13.

f "เชื้อสาย.......มีอำนาจ" แปลตามตัวอักษรว่า "เราจะให้เขา (=เขาสัตว์ ซึ่งหมายถึงอำนาจ) เป็นหน่องอกจากดาวิด"  ดู สดด 18:2 เชิงอรรถ d.

g "เป็นดังประทีป" แปลตามตัวอักษรว่า "เราเตรียมตะเกียง"  ตะเกียงในที่นี้หมายถึงความต่อเนื่องของราชวงศ์ดาวิด (เทียบ 1 พกษ 11;36; 15:4; 2 พกษ 8:19; 2 พศด 21:7) * เกี่ยวกับสำนวน "ตะเกียงที่ดับ" ดู โยบ 18:5; ยรม 25:10 * พระเมสสิยาห์จะเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ อสย 42:6; 49:6; ลก 2:32.

h มงกุฎเป็นเครื่องหมายของการเป็นกษัตริย์ ดู สดด 89:39; 2 ซมอ 1:10; 2 พกษ 11:2 และยังเป็นเครื่องหมายของตำแหน่งสมณะอีกด้วย (อพย 28:36; 39:30) พระเมสสิยาห์จากตระกูลดาวิดจะเป็นทั้งสมณะและกษัตริย์ ดู สดด 110:4.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก