"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 130

การรอคอยให้พระเจ้าทรงไถ่กู้a

สดด ประเภท “คำอ้อนวอน” บทนี้เป็นหนึ่งในจำนวน “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” 7 บท (ได้แก่ สดด 6; 12; 38; 51; 102; 130; 143) สดด 130 นี้เป็นบทที่ใช้บ่อยที่สุดทั้งในพิธีกรรมและในการภาวนาส่วนตัวควบคู่กับ สดด 51 เพลงสดุดีบทนี้สอนเรื่องชีวิตภายในอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลร้ายของบาป และยังสอนด้วยว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและทรงความรักอันใหญ่หลวง ทรงพร้อมเสมอที่จะให้อภัย สำหรับคริสตชน ไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าพระเจ้าทรงถือว่าบาปเป็นเรื่องหนัก แต่ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็พร้อมเสมอจะให้อภัย

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์จากเหวลึก

2      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

            โปรดเงี่ยพระกรรณฟังเสียงวอนขอของข้าพเจ้า

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ หากพระองค์ทรงเก็บรักษาความผิดไว้

            ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้?

4      แต่พระองค์ประทานอภัย

            จึงได้รับความเคารพยำเกรงb

5      ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์

            วิญญาณข้าพเจ้าวางใจในพระวาจาของพระองค์

6      วิญญาณข้าพเจ้ารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

            ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณ

            ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณc

7      อิสราเอลจงหวังในพระยาห์เวห์เถิด

            เพราะพระยาห์เวห์ทรงความรักมั่นคง

8      พระองค์จะทรงไถ่อิสราเอล

            ให้พ้นจากความผิดทั้งปวง

130 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทหนึ่งในชุด "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" แต่เนื้อหา (ดู ข้อ 6) ยังชวนให้คิดว่าเป็นเพลงสดุดีแสดงความหวังด้วย

b "จึงได้รับความเคารพยำเกรง" ต้นฉบับภาษากรีกแปลว่า "เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์"

c "ยิ่งกว่าคนยามเฝ้ารอแสงอรุณ" การซ้ำประโยคนี้เป็นวิธีเขียนเพื่อย้ำการรอคอยพระกรุณาจากพระเจ้าด้วยความหวัง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก