"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 129

คำสาปแช่งศัตรูแห่งศิโยน

สดด บทนี้แสดงความมั่นใจที่ชุมชนมีต่อพระเจ้า ผู้ประพันธ์หวนคิดถึงช่วงเวลาในอดีต ที่หลายครั้งชนต่างชาติได้เบียดเบียนประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร การที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นเสมอมาในอดีต เป็นเหตุผลให้เขาขอบพระคุณและวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำเช่นนั้นต่อไปในอนาคต เขาจึงวอนขอให้พระองค์ทรงลงโทษศัตรู   เมื่อคริสตชนอธิษฐานภาวนาโดยใช้ สดด บทนี้ เขาอาจคิดถึงการเบียดเบียนที่พระศาสนจักรได้รับในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆ และขอบพระคุณพระองค์ซึ่งไม่ทรงยอมให้ศัตรูเอาชนะพระศาสนจักรได้ ตามที่พระคริสตเจ้าทรงสัญญาไว้ (มธ 16:18)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ

1      เขาทั้งหลายเบียดเบียนกดขี่ข้าพเจ้ามากตั้งแต่วัยเยาว์a

            -- อิสราเอลจงพูดเถิดว่า --

2      เขาทั้งหลายเบียดเบียนกดขี่ข้าพเจ้ามากตั้งแต่วัยเยาว์

            แต่เขาไม่อาจชนะข้าพเจ้า

3      คนไถนาไถบนหลังข้าพเจ้า

            ขุดร่องเป็นรอยยาว

4      พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรม

            ทรงตัดเชือกของคนอธรรม

5      ขอให้ทุกคนที่เกลียดชังศิโยน

            ต้องอับอายและหันหลังกลับไป

6      ขอให้เขาเป็นเช่นต้นหญ้าบนหลังคา

            ที่แห้งเหี่ยวไปก่อนจะงอกยาวb

7      ไม่มีใครเก็บเกี่ยวได้

            ไม่มีใครมัดเป็นฟ่อนได้

8      ผู้เดินผ่านไม่อาจพูดได้ว่า

            "ขอพระพรของพระยาห์เวห์สถิตกับท่าน

            เราอวยพรท่านเดชะพระนามของพระยาห์เวห์"

129 a "วัยเยาว์" หมายถึงช่วงแรกของประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล คือระยะเวลาที่อยู่ในประเทศอียิปต์และเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน

b "งอกยาว" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด บางคนแปลว่า "ก่อนจะถูกถอน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก