"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 119

คำสรรเสริญธรรมบัญญัติของพระเจ้าa

ข้อความและความยาวมากๆ ของเพลงสดุดีในรูปแบบ “กลบทอักษร” บทนี้ชวนให้เราเข้าใจว่าชาวอิสราเอลให้ความสำคัญแก่ “ธรรมบัญญัติ” หรือ “Torah” ของโมเสสอย่างมากในชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของตน ข้อความใน สดด บทนี้เป็นทั้งคำอธิษฐานภาวนา และการคิดคำนึงของบุคคลหนึ่งที่มีความดื่มด่ำอย่างยิ่งในวรรณกรรมปรีชาญาณของพันธสัญญาเดิม ข้อคิดของเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคำสอนของบรรดาประกาศก และหนังสือ ฉธบ  ผู้ประพันธ์ใช้คำ 8 คำแสดงความหมายพื้นฐานของธรรมบัญญัติ ได้แก่ กฤษฎีกา (วิถี)ทาง ข้อบังคับ ข้อกำหนด บทบัญญัติ พระวินิจฉัย พระวาจา พระดำรัส สำหรับผู้ประพันธ์แล้ว ธรรมบัญญัติคือการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ และพระประสงค์ให้มนุษย์ได้รู้ เพื่อเป็นหนทางให้มนุษย์เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้อย่างใกล้ชิด

พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็น “หนทาง” ซึ่งหมายความว่าทรงเป็นแนวทาง ที่บรรดาศิษย์ของพระองค์ต้องดำเนินตาม นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นหนทางที่นำไปหาพระบิดาด้วย (ยน 14:6) ในความหมายนี้พระองค์จึงทรงเป็นเหมือน “ธรรมบัญญัติ” สำหรับบรรดาคริสตชนด้วย พระองค์ยังทรงเป็น “ความจริงและชีวิต” ซึ่งเป็นคำที่พบได้ใน สดด บทนี้ด้วย พระองค์ทรงเป็น “พระวาจา” และ “พระดำรัส” ที่พระเจ้าตรัสกับมนุษยชาติ (ฮบ 1:1-4) และทรงเป็นแสงสว่างส่องทางให้มนุษย์เดินไปหาพระบิดาได้  คริสตชนจึงเรียนได้จาก สดด บทนี้ว่าจะต้องคิดว่าพระบัญญัติที่พระคริสตเจ้าประทานแก่เรานั้น เป็นของประทานที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่เป็นการกดขี่บังคับ เราจึงต้องปฏิบัติตามด้วยความยินดี พระองค์ยังตรัสอีกว่า “แอกของพระองค์นั้นอ่อนนุ่ม และของแบกของพระองค์ก็เบา (มธ 11:30)

สดด บทนี้เป็นบทยาวที่สุดในหนังสือเพลงสดุดี คือมีถึง 176 ข้อ แบ่งเป็น 22 ตอนตามจำนวนของอักษรภาษาฮีบรู แต่ละตอน (8 ข้อ) จะขึ้นต้นด้วยอักษรแต่ละตัวเรียงตามลำดับ

อาเลฟ

1      ผู้ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิย่อมเป็นสุข

            เขาเดินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์

2      ผู้ปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์ย่อมเป็นสุข

            เขาแสวงหาพระองค์สุดจิตใจ

3      เขาไม่กระทำผิด

            ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์

4      พระองค์ทรงกำหนดข้อบังคับของพระองค์ไว้

            ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5      ขอให้วิถีชีวิตของข้าพเจ้ามั่นคง

               ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์

6       ข้าพเจ้าจะไม่ต้องอับอาย

               ถ้าข้าพเจ้าพิจารณาบทบัญญัติทุกข้อของพระองค์

7       ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยจิตใจซื่อตรง

             เมื่อข้าพเจ้าเรียนรู้พระวินิจฉัยเที่ยงธรรมของพระองค์

8       ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์

              ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าไปเลย

เบท

9      คนหนุ่มจะรักษาวิถีชีวิตของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?

              ก็โดยยึดมั่นในพระวาจาของพระองค์

10    ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์สุดจิตใจ

              โปรดอย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าหลงทางออกไปจากบทบัญญัติของพระองค์

11    ข้าพเจ้าเก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ

              เพื่อจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์จงได้รับการถวายพระพร

              โปรดทรงสอนข้อกำหนดแก่ข้าพเจ้า

13    ปากของข้าพเจ้าประกาศพระวินิจฉัยทั้งมวล

              ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์

14    ข้าพเจ้าปีติยินดีในการปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์

              เหมือนกับชื่นชมในทรัพย์สมบัติมากมาย

15    ข้าพเจ้าจะใคร่ครวญถึงข้อบังคับของพระองค์

              และจะพิจารณาวิถีทางของพระองค์

16    ข้าพเจ้าชื่นชมในข้อกำหนดของพระองค์

              และจะไม่ลืมพระวาจาของพระองค์

กีเมล

17    ขอพระองค์ทรงเอื้ออารีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

              แล้วข้าพเจ้าจะมีชีวิตb และจะรักษาพระวาจาไว้

18    โปรดทรงเปิดตาข้าพเจ้า

              ให้แลเห็นความน่าพิศวงแห่งธรรมบัญญัติของพระองค์

19    ข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าในแผ่นดินนี้

        ขออย่าได้ทรงซ่อนบทบัญญัติของพระองค์ไว้จากข้าพเจ้า

20    จิตใจข้าพเจ้าอ่อนกำลังอยู่ตลอดเวลา

              เพราะโหยหาพระวินิจฉัยของพระองค์

21    พระองค์ทรงกำราบคนเย่อหยิ่งc

        ผู้ที่หลงจากทางแห่งบทบัญญัติของพระองค์จงถูกสาปแช่ง

22    โปรดทรงขจัดการเย้ยหยันและดูหมิ่นให้พ้นจากข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์

23    แม้บรรดาเจ้านายจะนั่งลงกล่าวร้ายข้าพเจ้า

        ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ยังคงคำนึงถึงข้อกำหนดของพระองค์

24    ใช่แล้ว กฤษฎีกาของพระองค์เป็นความยินดีของข้าพเจ้า

              และdเป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้า

ดาเลท

25    ข้าพเจ้านอนคลุกฝุ่นอยู่

        โปรดทรงปลุกข้าพเจ้าให้มีชีวิตตามพระสัญญาของพระองค์

26    ข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบหนทางของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า

              โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้ข้อกำหนดของพระองค์

27    โปรดให้ข้าพเจ้าเข้าใจวิถีทางแห่งข้อบังคับของพระองค์

              แล้วข้าพเจ้าจะคำนึงถึงพระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์

28    จิตใจข้าพเจ้าเหนื่อยอ่อนเพราะความทุกข์โศก

              โปรดทรงพยุงข้าพเจ้าขึ้นมาตามพระสัญญา

29    โปรดกันข้าพเจ้าไว้ให้ไกลจากทางแห่งความหลอกลวง

              โปรดประทานธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

30    ข้าพเจ้าเลือกหนทางแห่งความจริง

              ข้าพเจ้าปักใจอยู่กับพระวินิจฉัยของพระองค์

31 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายึดมั่นอยู่กับกฤษฎีกาของพระองค์

              โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย

32    ข้าพเจ้าจะวิ่งตามทางแห่งบทบัญญัติของพระองค์

              เพราะพระองค์ทรงเพิ่มพูนความเข้าใจของข้าพเจ้า

เฮ

33    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้หนทางแห่งข้อบังคับของพระองค์

              แล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามจนถึงที่สุดe

34    โปรดประทานความเข้าใจfแก่ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รักษาธรรมบัญญัติของพระองค์

              และปฏิบัติตามสุดจิตใจ

35    โปรดทรงนำข้าพเจ้าไปตามทางแห่งบทบัญญัติของพระองค์

              เพราะข้าพเจ้าชื่นชมเช่นนั้น

36    โปรดทรงโน้มใจข้าพเจ้าไปหากฤษฎีกาของพระองค์

              มิใช่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว

37    โปรดทรงเบนสายตาข้าพเจ้าไปจากสิ่งหลอกลวง

              โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าตามวิถีทางgของพระองค์

38    โปรดทรงให้พระสัญญาที่ประทานแก่ผู้ยำเกรงพระองค์

              สำเร็จเป็นจริงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

39    โปรดทรงขจัดความอับอายที่ข้าพเจ้าพรั่นกลัว

              เพราะพระวินิจฉัยของพระองค์นั้นประเสริฐยิ่ง

40    ดูซิ ข้าพเจ้าปรารถนาข้อบังคับของพระองค์ยิ่งนัก

              โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า เพราะความเที่ยงธรรมของพระองค์

วาว

41    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเถิด

              โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นตามพระสัญญาของพระองค์

42    แล้วข้าพเจ้าจะให้คำตอบแก่ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระวาจาของพระองค์

43    โปรดทรงวางถ้อยคำสัตย์จริงhไว้ในปากของข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้าวางใจในพระวินิจฉัยของพระองค์

44    ข้าพเจ้าจะรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์เสมอ

              ตลอดไปเป็นนิตย์

45    ข้าพเจ้าจะดำเนินไปอย่างเสรี

              เพราะข้าพเจ้าแสวงหาiข้อบังคับของพระองค์

46    ข้าพเจ้าจะทูลบรรดากษัตริย์ถึงกฤษฎีกาของพระองค์

              และจะไม่อับอาย

47    ข้าพเจ้าชื่นชมบทบัญญัติของพระองค์

              เพราะข้าพเจ้ารักษาบทบัญญัติเหล่านั้น

48    ข้าพเจ้าชูมือขึ้นหาบทบัญญัติที่ข้าพเจ้ารัก

              และจะคำนึงถึงข้อกำหนดของพระองค์

ซาอิน

49 โปรดทรงระลึกถึงพระสัญญาที่ประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

           พระองค์ประทานความหวังแก่ข้าพเจ้าเดชะพระสัญญานี้

50    กำลังใจของข้าพเจ้าในยามทุกข์ยาก

              ก็คือพระสัญญาที่ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า

51    คนหยิ่งยโสเฝ้าเยาะเย้ยข้าพเจ้าอย่างหยาบคาย

              แต่ข้าพเจ้าก็มิได้หันเหไปจากธรรมบัญญัติของพระองค์

52    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าระลึกถึงพระวินิจฉัยของพระองค์ในอดีต

              แล้วข้าพเจ้าก็ได้รับความบรรเทาใจ

53    ข้าพเจ้าโกรธเกรี้ยวคนชั่วร้าย

              ที่ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระองค์

54    ข้อกำหนดของพระองค์เป็นบทเพลงสำหรับข้าพเจ้า

              ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปพำนักอยู่ที่ใด

55    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามค่ำคืน ข้าพเจ้าระลึกถึงพระนามของพระองค์

              และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

56    วิถีชีวิตของข้าพเจ้า

              คือปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์

เคท

57    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกของข้าพเจ้า

              ข้าพเจ้าสัญญาจะปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์

58    ข้าพเจ้าแสวงหาพระพักตร์พระองค์สุดจิตใจ

              โปรดทรงพระกรุณาตามพระสัญญาเถิด

59    ข้าพเจ้าตรวจตราหนทางของพระองค์

              และกลับมาเดินตามกฤษฎีกาของพระองค์

60    ข้าพเจ้าเร่งรีบมิได้ชักช้า

              ที่จะรักษาบทบัญญัติของพระองค์

61    แม้บ่วงแร้วของคนชั่วร้ายมัดข้าพเจ้าไว้

              ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

62    ยามเที่ยงคืนข้าพเจ้าลุกขึ้นมาขอบพระคุณพระองค์

              สำหรับพระวินิจฉัยเที่ยงธรรมของพระองค์

63    ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

              และปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์

64    ข้าแต่พระยาห์เวห์ แผ่นดินเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

              โปรดทรงสอนกฤษฎีกาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เตด

65    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเอื้ออารี

              ต่อผู้รับใช้ของพระองค์ตามพระสัญญา

66    โปรดทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้ามั่นใจในบทบัญญัติของพระองค์

67    ก่อนยากลำบาก ข้าพเจ้าหลงทางไป

              บัดนี้ข้าพเจ้ายึดมั่นในพระวาจาของพระองค์

68    พระองค์พระทัยดีและทรงกระทำดี

              โปรดทรงสอนข้อกำหนดของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

69    แม้คนหยิ่งยโสใส่ร้ายข้าพเจ้า

              ข้าพเจ้าก็รักษาข้อบังคับของพระองค์สุดจิตใจ

70    จิตใจของเขาเหล่านั้นดื้อด้านไม่รู้สำนึก

              ส่วนข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระองค์

71    ดีแล้วที่ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ยาก

              จะได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนดของพระองค์

72    ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์

              มีค่าสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าเงินทองนับพันแท่ง

โยด

73    พระหัตถ์ของพระองค์สร้างและปั้นข้าพเจ้า

              โปรดให้ข้าพเจ้าเข้าใจและเรียนรู้บทบัญญัติของพระองค์

74    ผู้ยำเกรงพระองค์ปีติยินดีเมื่อเห็นข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้ามีความหวังในพระวาจาของพระองค์

75    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระวินิจฉัยของพระองค์นั้นเที่ยงธรรม

              สมแล้วที่ทรงให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์

76    ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์บรรเทาใจข้าพเจ้า

              ดังที่ทรงสัญญาไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์

77    ขอพระองค์ทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะมีชีวิต

              เพราะข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระองค์

78    ขอให้คนหยิ่งยโสต้องอับอายเพราะเขาทำร้ายข้าพเจ้าโดยไร้เหตุผล

              ส่วนข้าพเจ้าจะใคร่ครวญถึงข้อบังคับของพระองค์

79    ขอให้ผู้ยำเกรงพระองค์และรู้จักกฤษฎีกาของพระองค์

              กลับมาหาข้าพเจ้า

80    ขอให้จิตใจข้าพเจ้ายึดมั่นข้อกำหนดของพระองค์โดยไม่มีที่ติ

              เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ต้องอับอาย

คัฟ

81    จิตใจข้าพเจ้าโหยหาความรอดพ้นจากพระองค์จนอ่อนกำลัง

              ข้าพเจ้ามีความหวังในพระวาจาของพระองค์

82    ข้าพเจ้ารอคอยพระสัญญาจนตามืดมัว

              ข้าพเจ้าถามว่าj "เมื่อใดหนอพระองค์จะทรงบรรเทาใจข้าพเจ้า?"

83    แม้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนถุงหนังที่ถูกรมควัน

              ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมข้อกำหนดของพระองค์

84    ผู้รับใช้ของพระองค์จะมีชีวิตอยู่อีกนานเพียงใด?

              เมื่อใดหนอพระองค์จะทรงตัดสินลงโทษผู้เบียดเบียนข้าพเจ้า?"

85    คนหยิ่งยโสขุดหลุมพรางไว้ดักข้าพเจ้า

              เขาไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

86    บทบัญญัติทุกประการของพระองค์เป็นความจริง

              โปรดทรงช่วยข้าพเจ้า เพราะเขาทั้งหลายเบียดเบียนข้าพเจ้าโดยไร้เหตุผล

87    เขาเกือบจะทำลายล้างข้าพเจ้าไปจากแผ่นดินแล้ว

              แต่ข้าพเจ้าไม่ละทิ้งข้อบังคับของพระองค์

88  โปรดรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์

    แล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฤษฎีกาจากพระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมด

89    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระวาจาของพระองค์นั้น

              มั่นคงเหมือนสวรรค์อยู่ตลอดไป

90    ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกยุคทุกสมัย

              พระองค์ทรงตั้งแผ่นดินขึ้นมา และแผ่นดินก็ดำรงอยู่อย่างมั่นคง

91    ทุกสิ่งดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ตามพระวินิจฉัย

              เพราะสิ่งทั้งปวงรับใช้พระองค์

92    ถ้าธรรมบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความยินดีของข้าพเจ้า

              ข้าพเจ้าคงจะพินาศไปแล้วขณะที่มีความทุกข์ยาก

93    ข้าพเจ้าไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

    เพราะพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ด้วยข้อบังคับเหล่านั้น

94    ข้าพเจ้าเป็นของพระองค์

              โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิด

95    คนชั่วร้ายซุ่มดักคอยทำลายข้าพเจ้า

              แต่ข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงแต่กฤษฎีกาของพระองค์

96    ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งที่ดีพร้อมย่อมมีขีดจำกัด

              แต่บทบัญญัติของพระองค์นั้นหาขอบเขตมิได้

เมม

97    ข้าพเจ้ารักธรรมบัญญัติของพระองค์ยิ่งนัก

              และครุ่นคิดถึงธรรมบัญญัตินี้ตลอดวัน

98    บทบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ามีปรีชามากกว่าศัตรูของข้าพเจ้า

              เพราะบทบัญญัติเหล่านี้อยู่กับข้าพเจ้าตลอดไป

99    ข้าพเจ้ามีความเข้าใจยิ่งกว่าบรรดาครูของข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้าครุ่นคำนึงถึงกฤษฎีกาของพระองค์

100  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส

              เพราะข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์

101  ข้าพเจ้ายับยั้งเท้าไว้จากหนทางแห่งความชั่วร้าย

              เพื่อปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์

102  ข้าพเจ้ามิได้หันเหไปจากพระวินิจฉัยของพระองค์

              เพราะพระองค์ทรงสอนข้าพเจ้า

103  พระดำรัสของพระองค์ช่างมีรสถูกปากอย่างยิ่ง

              หวานกว่าน้ำผึ้งในปากของข้าพเจ้า

104  ข้าพเจ้าได้ปัญญาจากข้อบังคับของพระองค์

              จึงเกลียดชังหนทางทั้งปวงที่หลอกลวง

นูน

105  พระวาจาของพระองค์เป็นโคมส่องทางของข้าพเจ้า

              เป็นแสงสว่างส่องทางเดินให้ข้าพเจ้า

106  ข้าพเจ้าปฏิญาณและยืนยันไว้

              ว่าจะปฏิบัติตามพระวินิจฉัยเที่ยงธรรมของพระองค์

107  ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทุกข์ทรมานยิ่งนัก

              โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าตามพระวาจาของพระองค์

108  ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงรับบรรณาการจากปากของข้าพเจ้า

              และทรงสอนพระวินิจฉัยของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

109  แม้ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอันตรายkเสมอ

              ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

110  คนชั่วร้ายวางกับดักข้าพเจ้า

              แต่ข้าพเจ้าก็มิได้หลงทางจากข้อบังคับของพระองค์

111  กฤษฎีกาของพระองค์เป็นมรดกนิรันดรของข้าพเจ้า

              และเป็นความสุขใจยินดีของข้าพเจ้า

112  ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์

              ตลอดไปจนถึงที่สุด

ซาเมค

113  ข้าพเจ้าเกลียดคนหน้าไหว้หลังหลอก

              แต่รักธรรมบัญญัติของพระองค์

114  พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและทรงเป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า

              ข้าพเจ้ามีความหวังในพระวาจาของพระองค์

115  ผู้กระทำความชั่วร้ายทั้งหลายเอ๋ย จงไปให้พ้นจากข้าพเจ้า

              ข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้า

116  ขอทรงค้ำชูข้าพเจ้าตามที่ทรงสัญญาไว้ แล้วข้าพเจ้าจะมีชีวิต

              อย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องผิดหวังเลย

117  โปรดทรงค้ำชูข้าพเจ้าไว้ แล้วข้าพเจ้าจะรอดปลอดภัย

            ข้าพเจ้าจะได้คอยจับตาดูข้อกำหนดของพระองค์เสมอไป

118  พระองค์ทรงรังเกียจทุกคนที่หลงทางไปจากข้อกำหนดของพระองค์

              เพราะเล่ห์เหลี่ยมของเขาไร้ประโยชน์

119  พระองค์ทรงคิดว่าlคนชั่วร้ายทั้งหลายของแผ่นดินเป็นขี้แร่

              ข้าพเจ้าจึงรักกฤษฎีกาของพระองค์

120  เนื้อตัวข้าพเจ้าสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวพระองค์

              ข้าพเจ้ายำเกรงพระวินิจฉัยของพระองค์

อายิน

121  ข้าพเจ้าปฏิบัติตามความถูกต้องและยุติธรรม

              ขออย่าทรงปล่อยข้าพเจ้าไว้กับผู้ข่มเหง

122  ขอทรงเป็นหลักประกันความสุขแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

              อย่าให้คนหยิ่งยโสข่มเหงข้าพเจ้าเลย

123  ข้าพเจ้ารอคอยความรอดพ้นจากพระองค์จนตาพร่ามัว

              และโหยหาความยุติธรรมที่ทรงสัญญาไว้

124  ขอทรงปฏิบัติต่อผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยความรักมั่นคง

              และทรงสอนข้อกำหนดของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

125  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพเจ้าเถิด

              แล้วข้าพเจ้าจะรู้จักกฤษฎีกาของพระองค์

126  ถึงเวลาที่พระยาห์เวห์จะทรงลงโทษm                 

              เพราะเขาทั้งหลายฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของพระองค์

127  ข้าพเจ้าจึงรักบทบัญญัติของพระองค์

              ยิ่งกว่าทองคำ ยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์

128  ข้าพเจ้าคิดว่าข้อบังคับของพระองค์ล้วนถูกต้องn

              และเกลียดหนทางทั้งมวลที่หลอกลวง

เป

129  กฤษฎีกาของพระองค์น่าพิศวงยิ่งนัก

              ข้าพเจ้าจึงปฏิบัติตาม

130  การเปิดเผยของพระวาจาให้ความสว่าง

              ประทานปัญญาแก่ผู้รู้น้อย

131  ข้าพเจ้าอ้าปากและถอนใจ

              เพราะปรารถนาบทบัญญัติของพระองค์

132  โปรดผินพระพักตร์มายังข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาเถิด

              ดังที่เคยทรงกระทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์

133  โปรดให้ข้าพเจ้าเดินอย่างมั่นคงตามพระสัญญา

              อย่าให้ความชั่วใดๆมาครอบงำข้าพเจ้า

134  ขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการกดขี่ของมนุษย์

              แล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์

135  ขอพระพักตร์ฉายแสงมายังผู้รับใช้ของพระองค์

              โปรดทรงสอนข้อกำหนดของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

136  น้ำตาข้าพเจ้าไหลนองหน้า

           เพราะเขาทั้งหลายไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

ซาเด

137  ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเที่ยงธรรม

              พระวินิจฉัยของพระองค์ก็ถูกต้อง

138  พระองค์ทรงออกกฤษฎีกาอย่างยุติธรรม

              และซื่อสัตย์อย่างยิ่ง

139  ข้าพเจ้าร้อนใจยิ่งนักo

              เพราะคู่อริของข้าพเจ้าลืมพระวาจาของพระองค์

140  พระสัญญาของพระองค์ได้รับการทดสอบมาดีแล้ว

              ผู้รับใช้ของพระองค์จึงรักพระสัญญานี้

141  แม้ข้าพเจ้าต่ำต้อยและถูกเหยียดหยาม

              ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

142  ความเที่ยงธรรมของพระองค์เป็นความเที่ยงธรรมนิรันดร

              ธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความจริง

143  ความคับแค้นและความทุกข์มาถึงข้าพเจ้า

              แต่ข้าพเจ้าก็ยังชื่นชมในบทบัญญัติของพระองค์

144  กฤษฎีกาของพระองค์เที่ยงธรรมอยู่เป็นนิตย์

        โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะมีชีวิต

โฆฟ

145  ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าร้องทูลสุดจิตใจ โปรดทรงตอบข้าพเจ้าด้วย

              แล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์

146  ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

              แล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์

147  ข้าพเจ้าตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณ ร้องขอความช่วยเหลือ

              ข้าพเจ้ามีความหวังในพระวาจาของพระองค์

148  ข้าพเจ้าลืมตาก่อนจะเปลี่ยนเวรยามตลอดคืน

              เพื่อคิดคำนึงถึงพระสัญญาของพระองค์

149  ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า เพราะความรักมั่นคงของพระองค์

        โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าตามพระวินิจฉัยของพระองค์

150  ผู้ที่เบียดเบียนมุ่งร้ายข้าพเจ้าpใกล้เข้ามาแล้ว

              เขาเหล่านั้นอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์

151  ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพเจ้า

              บทบัญญัติทั้งมวลของพระองค์ล้วนเป็นความจริง

152  ข้าพเจ้ารู้มาจากกฤษฎีกาของพระองค์นานแล้ว

              พระองค์ทรงกำหนดกฤษฎีกานี้ให้คงอยู่ตลอดไป

เรช

153  โปรดทอดพระเนตรความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วย

              เพราะข้าพเจ้ามิได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

154  โปรดทรงสู้คดีให้ข้าพเจ้าพ้นผิดด้วยเถิด

              โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าตามพระสัญญา

155  ความรอดพ้นอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้าย

              เพราะเขามิได้แสวงหาข้อกำหนดของพระองค์

156  ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระกรุณาของพระองค์นั้นใหญ่หลวงนัก

          โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าตามพระวินิจฉัยของพระองค์

157  ศัตรูผู้เบียดเบียนข้าพเจ้ามีจำนวนมากมาย

              แต่ข้าพเจ้าก็มิได้หันเหไปจากกฤษฎีกาของพระองค์

158  ข้าพเจ้าเห็นผู้ทรยศและรู้สึกรังเกียจ

              เพราะเขามิได้รักษาพระสัญญาของพระองค์

159  ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทอดพระเนตรเถิดว่าข้าพเจ้ารักข้อบังคับของพระองค์เพียงใด

              โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์

160  สาระสำคัญแห่งพระวาจาของพระองค์เป็นความจริง

              พระวินิจฉัยเที่ยงธรรมทุกประการของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ชิน

161  บรรดาเจ้านายเบียดเบียนข้าพเจ้าโดยไร้เหตุผล

              แต่จิตใจข้าพเจ้ายำเกรงพระวาจาของพระองค์

162  ข้าพเจ้ายินดีในพระสัญญาของพระองค์

              เหมือนคนที่พบขุมทรัพย์มหาศาล

163  ข้าพเจ้าทั้งเกลียดทั้งชังความเท็จ

              แต่ข้าพเจ้ารักธรรมบัญญัติของพระองค์

164  ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง

              เพราะพระวินิจฉัยของพระองค์นั้นเที่ยงธรรม

165  ผู้ที่รักธรรมบัญญัติของพระองค์มีสันติสุขเต็มเปี่ยม

              ไม่มีสิ่งใดทำให้เขาสะดุดล้ม

166  ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารอคอยให้พระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น

              และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

167  วิญญาณข้าพเจ้ารักษากฤษฎีกาของพระองค์

              และรักกฤษฎีกาเหล่านั้นยิ่งนัก

168  ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อบังคับและกฤษฎีกาของพระองค์

              เพราะหนทางทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

เตา

169  ข้าแต่พระยาห์เวห์     ขอให้เสียงร้องของข้าพเจ้ามาใกล้ที่ประทับของพระองค์

              โปรดประทานความเข้าใจแก่ข้าพเจ้าตามพระวาจาของพระองค์

170  โปรดให้คำวอนขอของข้าพเจ้าเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์

              โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นตามพระสัญญา

171  ขอให้ปากข้าพเจ้าประกาศคำสรรเสริญพระองค์

              เพราะพระองค์ทรงสอนข้อกำหนดแก่ข้าพเจ้า

172  ขอให้ลิ้นข้าพเจ้าแซ่ซ้องพระสัญญา

              เพราะบทบัญญัติทุกประการของพระองค์นั้นเที่ยงธรรม

173  ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมจะช่วยเหลือข้าพเจ้า

              เพราะข้าพเจ้าเลือกข้อบังคับของพระองค์

174  ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ากระหายให้พระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น

              ธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพเจ้า

175  ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์

              ขอให้พระวินิจฉัยของพระองค์ช่วยข้าพเจ้า

176  ข้าพเจ้าหลงทางเหมือนแกะพลัดฝูงq

              โปรดทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์

              เพราะข้าพเจ้าไม่ลืมบทบัญญัติของพระองค์

119 a เพลงสดุดีบทนี้ฉบับภาษาฮีบรูแต่งเป็นคำประพันธ์กลบทอักษรตามลำดับอักษรภาษฮีบรูซึ่งมีพัญชนะ 22 ตัว บทประพันธ์แต่ละตอนมี 8 ข้อ แต่ละข้อเริ่มต้นด้วยอักษรตัวเดียวกัน เพลงสดุดีบทนี้จึงมี 22 ตอน ตอนละ 8 ข้อ รวมเป็น 176 ข้อ (22 x 8=176) นับว่ายาวที่สุดในบรรดาเพลงสดุดีทั้ง 150 บท * ข้อความในแต่ละข้อ (ยกเว้นข้อ 122) จะใช้ศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆกัน ได้แก่ "ธรรมบัญญัติ กฤษฎีกา ข้อบังคับ ข้อกำหนด บทบัญญัติ พระสัญญา พระวาจา พระดำรัส พระวินิจฉัย หนทาง"      ศัพท์เหล่านี้ล้วนหมายถึง "ธรรมบัญญัติ" หรือ "Torah" ในความหมายกว้างๆ คือ คำสอนที่พระเจ้าทรงเปิดเผย และบรรดาประกาศกได้สอนถ่ายทอดสืบต่อๆมา เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นพยานสำคัญที่ยืนยันถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่ชาวอิสราเอลมีต่อการเปิดเผยที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา

b คำว่า "ชีวิต" ในเพลงสดุดีบทนี้ต้องเข้าใจในความหมายสมบูรณ์ซึ่งกินความไปถึง "ความสุข ความปลอดภัย อิสรภาพ ฯลฯ" ความหมายเช่นนี้ยังพบได้อีกหลายแห่งในพระคัมภีร์ เช่น อสค 3:21; 18:33 ดู ฉธบ 4:1 และ สดด 133:3 ฯลฯ

c "คนเย่อหยิ่ง" เป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดของพระเจ้า ดู ข้อ 51, 69, 78, 85, 122; สดด 19:13; 86:14; ดู อสย 13:11; มธ 3:9

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "ความประสงค์ของพระองค์"

e ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์ย่อมมีความยินดี นับเป็นรางวัลที่พระเจ้าประทานให้เขาโดยไม่ต้องรอนาน

f เราพบคำวอนขอ "ความเข้าใจ" บ่อยๆ ทั้งในเพลงสดุดีบทนี้และในวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ

g "ตามวิถีทางของพระองค์" ฉบับคัดลอกหลายฉบับและสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิกว่า "ตามพระวาจาของพระองค์"

h ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า "มาก" ด้วย

i ผู้ชอบธรรมต้องการเข้าใจธรรมบัญญัติและนำไปปฏิบัติตามในชีวิต คำว่า "แสวงหา" ในภาษาฮีบรูเป็นรากของคำ "มีดรัช" (Midrash) ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่บรรดาธรรมาจารย์ใช้อธิบายพระคัมภีร์

j "ข้าพเจ้าถามว่า" บางคนคิดว่าข้อความนี้เป็นคำที่ผู้คัดลอกเขียนซ้ำคำก่อนหน้านั้น

k "ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอันตราย" แปลตามตัวอักษรว่า "ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในมือของข้าพเจ้า" หมายความว่า "ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสละชีวิตเมื่อไรก็ได้"

l "ทรงคิดว่า" แปลตามฉบับคัดลอกและสำนวนแปลโบราณของ Aquila, Symmachus และ นักบุญเยโรม ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระองค์ทรงทำให้หยุดพัก"

m "พระยาห์เวห์จะทรงลงโทษ" ต้นฉบับคัดลอกฉบับหนึ่งและสำนวนแปลของนักบุญเยโรมว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ถึงเวลาจะทรงลงโทษ"

n "ข้อบังคับของพระองค์ล้วนถูกต้อง" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลของนักบุญเยโรม ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ข้อบังคับทุกข้อของทุกอย่างถูกต้อง"

o ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ข้าพเจ้าร้อนใจต่อพระองค์ยิ่งนัก" หรือ "ข้าพเจ้าร้อนใจต่อบ้านของพระองค์ยิ่งนัก" เทียบ สดด 69:9

p "ผู้เบียดเบียนมุ่งร้ายข้าพเจ้า" แปลตามตัวอักษรว่า "บรรดาผู้ไล่ตามแผนชั่วร้าย"

q "แกะพลัดฝูง" บรรดาประกาศกชอบใช้การเปรียบเทียบนี้กับประชากรอิสราเอลที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ เช่น อสค 34:1 เชิงอรรถ a แต่ในที่นี้หมายถึงปัจเจกบุคคล

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก