"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

                          เพลงสดุดีที่ 115        (Vg 113 B)

พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวa

            โครงสร้างของ สดด บทนี้ชวนให้คิดว่าเพลงสดุดีบทนี้น่าจะมาจากพิธีกรรมในพระวิหาร ซึ่งชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันหลายกลุ่ม “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” หมายถึงชาวอิสราเอลทั่วไป “พงศ์พันธุ์อาโรน” น่าจะหมายถึงบรรดาสมณะ ส่วน “ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์” คือผู้ที่กลับใจมาถึงศาสนายูดาย สดด บทนี้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว เยาะเย้ยบรรดารูปเคารพที่ไม่มีชีวิตของนานาชาติ แล้วจึงเชิญชวนชาวอิสราเอลกลุ่มต่างๆ ให้วางใจในพระยาห์เวห์ผู้ทรงปกป้องเขาทั้งหลาย โลกปัจจุบันของเราก็มี “รูปเคารพ” ของมันที่เราคริสตชนจะต้องคอยระวัง. “รูปเคารพ” เหล่านี้มีหลายรูปแบบ เช่นวัตถุสิ่งของ อำนาจ ความสุขสบาย วิชาความรู้ เทคโนโลยี ทฤษฎีต่างๆทางศาสนาและการเมือง ความคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับพระเจ้า ฯลฯ สดด บทนี้จึงเป็นการพิจารณามโนธรรมอย่างดีสำหรับเราทุกคน

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานสิริรุ่งโรจน์มิใช่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            มิใช่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่โปรดประทานแก่พระนามของพระองค์

            เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

2      เหตุไฉนบรรดาประชาชาติจึงถามว่า "พระเจ้าของเขาอยู่ที่ไหน?"

3      พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์

            พระองค์ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์

4      รูปเคารพของบรรดาประชาชาติทำด้วยเงินและทองคำ

            สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์

5      รูปเหล่านี้มีปากแต่พูดไม่ได้

            มีตาแต่มองไม่เห็น

6      มีหูแต่ไม่ได้ยิน

            มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น

7      มีมือแต่จับต้องอะไรไม่ได้

            มีเท้าแต่เดินไม่ได้

            และออกเสียงจากลำคอไม่ได้

8      ขอให้ผู้สร้างรูปเคารพเหล่านี้เป็นเหมือนรูปที่เขาสร้าง

            ทุกคนที่ไว้วางใจในรูปเหล่านี้จงเป็นเช่นเดียวกัน

9      พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา

10    พงศ์พันธุ์ของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา

11    ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขาb

12    พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงพวกเราและจะทรงอวยพรเรา

            พระองค์จะทรงอวยพรพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล

            จะทรงอวยพรพงศ์พันธุ์ของอาโรน

13    จะทรงอวยพรบรรดาผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์

            ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่

14    ขอพระยาห์เวห์ทรงให้ท่านเพิ่มทวีจำนวนขึ้น

            ทั้งท่านและลูกหลานของท่าน

15    ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์

            ผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดิน

16    สวรรค์เป็นสวรรค์ของพระยาห์เวห์

            แต่แผ่นดิน พระองค์ประทานแก่มวลมนุษย์

17    ผู้ตายสรรเสริญพระยาห์เวห์ไม่ได้

        ทุกคนที่ลงไปอยู่ในความเงียบก็สรรเสริญพระองค์ไม่ได้ด้วย

18    แต่เราผู้เป็นcจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์

            บัดนี้และตลอดไป

        อัลเลลูยาd

115 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำเตือนในมีความวางใจในพระยาห์เวห์ โดยระลึกถึงพระอานุภาพของพระองค์ และชี้ให้เห็นว่ารูปเคารพทั้งหลายไม่อาจช่วยใครได้เลย เพลงสดุดีบทนี้น่าจะแต่งขึ้นในระหว่างการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อกลับจากถิ่นเนรเทศแล้วชาวอิสราเอลจะได้มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้เมื่อประสบอุปสรรคต่างๆ

b "อิสราเอล ลูกหลานของอาโรน ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์" เป็นบุคคลสามกลุ่มที่ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีจะกล่าวถึงอีกใน สดด 118:2-4 * "ผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์" หมายถึงคนต่างชาติที่มีความเชื่อในพระยาห์เวห์ (ดู สดด 15:4 เชิงอรรถ c)

c "ผู้เป็น" ตามสำนวนแปลภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

d ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับละคำ "อัลเลลูยา" ที่นี่ และนำไปใส่ไว้ในข้อแรกของ สดด บทต่อไป (สดด 116)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก