"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีบทที่ 110

พระเมสสิยาห์ทรงเป็นสมณa

เนื้อหาของ สดด บทนี้เป็นพระดำรัสของพระเจ้าสามเรื่องที่สมณะหรือประกาศกกล่าวในพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์พระองค์ใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้กษัตริย์มีชัยชนะต่อบรรดาศัตรู ทรงรื้อฟื้นการรับกษัตริย์เป็นบุตรบุญธรรมและทรงตั้งให้กษัตริย์ทำหน้าที่สมณะเหมือนกับเมลคีเซเด็ก พระองค์ยังทรงสัญญาจะช่วยเหลือกษัตริย์เมื่อจะทำสงครามในอนาคตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงสดุดีนี้บทนี้ใช้ขับร้องในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีเช่นเดียวกับ สดด 2 – ธรรมประเพณีทั้งของชาวอิสราเอลและคริสตชน จัดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นยอดของบรรดา “เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์” คริสตชนเข้าใจว่าข้อความต่างๆ ในเพลงสดุดีบทนี้ สำเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า “พระเมสสิยาห์” (ผู้รับเจิม) และพระบุตรของพระเจ้า (มธ 22:44-45; 26:63-64) พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อความจาก สดด บทนี้บ่อยๆ เพื่อประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในฐานะเจ้าผู้ปกครองสกลจักรวาล (เทียบ มก 16:19; กจ 2:33-35; รม 8:34; อฟ 1:20; คส 3:1; 1 ปต 3:22; 1 คร 15:25-28; ฮบ 10:12-13)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      พระดำรัสของพระยาห์เวห์แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

            "จงประทับทางขวาของเรา

            จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นดังแท่นวางเท้าของท่าน"b

2      จากศิโยนพระยาห์เวห์จะทรงแผ่ขยายอำนาจกษัตริย์ปกครองแก่ท่าน ตรัสว่า

            "จงปกครองเหนือบรรดาศัตรู

3      อำนาจปกครองเป็นของท่านตั้งแต่วันกำเนิดในความรุ่งโรจน์ศักดิ์สิทธิ์

            ตั้งแต่รุ่งอรุณเราให้กำเนิดท่านเหมือนน้ำค้าง"c

4      พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณไว้แล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัย

            "ท่านเป็นสมณะตลอดไปตามแบบของเมลคีเซเดค"

5      พระยาห์เวห์ประทับ ณ เบื้องขวาของท่าน

            พระองค์จะทรงทำลายล้างกษัตริย์ทั้งหลายในวันแห่งพระพิโรธ

6      จะทรงพิพากษานานาชาติ ให้ซากศพกองเป็นภูเขา

            และจะทรงบดขยี้ศีรษะทั่วแผ่นดิน

7      พระราชาจะทรงดื่มน้ำจากลำธารริมทางd 

            ดังนั้นจึงทรงเชิดพระเศียรขึ้นสูง

110 aคุณลักษณะพิเศษของพระเมสสิยาห์คือการเป็นกษัตริย์ปกครองโลก และเป็นสมณะตลอดไป (เทียบ 2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ a; ศคย 6:12-13) พระเมสสิยาห์ทรงรับคุณลักษณะดังกล่าวนี้ มิใช่โดยพิธีแต่งตั้งจากมนุษย์ แต่ได้รับจากพระเจ้าโดยตรงเช่นเดียวกับเมลคีเซเดค (ปฐก 14:18 เชิงอรรถ g)  

b "แท่นวางเท้า" เทียบ ยชว 10:24; ดนล 7:14

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 3 นี้ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์นัก เราจึงแปลตามสำนวนภาษาละตินฉบับปรับปรุงตามตัวบทของสำนวนแปลโบราณ

d ประโยคนี้อาจหมายความว่าพระเมสสิยาห์ทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากที่เป็นการทดลอง และยังอาจมีความหมายอีกว่าพระเมสสิยาห์กำลังทรงไล่ตามศัตรู  ทรงหยุดพักชั่วครู่เพื่อดื่มน้ำจากลำธารข้างทางเพื่อดับกระหาย เพื่อรีบติดตามต่อไป * บางคนคิดว่าการดื่มน้ำและยกศีรษะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีราชาภิเษก (เทียบ 1 พกษ 1:9,33-35)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก