"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 108

คำอธิษฐานภาวนาของประชากรอิสราเอลa

สดด บทนี้รวบรวมและเรียบเรียงมาจากเพลงสดุดีสองบท คือ ข้อ 1-5 จาก สดด 57:7-11 ส่วนข้อ 6-13 จาก สดด 60:5-12 ผู้ประพันธ์เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณ แล้วจึงวอนขอพระพรที่ต้องการ เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของคำภาวนาของคริสตชน ที่จะต้องคำนึงถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าก่อนสิ่งใด พระเยซูคริสตเจ้าก็ทรงสอนเช่นเดียวกันเมื่อตรัสว่า "จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้" (มธ 6:33)

บทเพลง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

            ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์

            จิตข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

2    พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด

            ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณ

3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย

            ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งมวล

4    เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า

            และความสัตย์จริงของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ

5    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า

            ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน

6      ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวา และทรงฟังข้าพเจ้า

            เพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รอดพ้น

7      พระเจ้าทรงมีพระดำรัสจากสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ว่า

            "เราจะฉลองชัย เราจะแบ่งเมืองเชเคม

            และจะรังวัดหุบเขาสุคคท

8      กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์ก็เป็นของเรา

            เอฟราอิมคือหมวกเกราะคุ้มกันศีรษะของเรา

            ยูดาห์คือคทาจอมทัพของเรา

9      โมอับคืออ่างล้างชำระของเรา

            เราจะโยนรองเท้าของเราไว้บนเอโดม

        เราจะโห่ร้องฉลองชัยเหนือฟิลิสเทีย"

10    ผู้ใดเล่าจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อมปราการ

            ใครเล่าจะนำทางข้าพเจ้าไปถึงเอโดม

11    ข้าแต่พระเจ้า มิใช่พระองค์หรือที่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลาย?

            ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้เสด็จไปกับกองทัพของข้าพเจ้าทั้งหลายอีก

12    ขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในความทุกข์ร้อน

            ความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่เกิดประโยชน์ใด

13    เดชะพระเจ้า พวกเราจะมีชัยชนะ

            พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

108 a เพลงสดุดีบทนี้เขียนขึ้นในสมัยหลัง โดยรวบรวมและเรียบเรียงข้อความ 2 ตอนจาก สดด 57:7-11 และ 60:5-12 โดยขัดเกลาเพียงเล็กน้อย ให้เปรียบเทียบเชิงอรรถของ สดด ทั้งสองบทนี้ด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก