"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 99

พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์a

            เพลงสดุดีบทนี้ เป็นบทสุดท้ายในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์จำนวนหกบท สดด บทนี้เน้นเป็นพิเศษถึงความศํกดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความจำเป็นที่ต้องมีสมณะเช่นโมเสส อาโรนและซามูเอล เพื่อสอนธรรมบัญญัติและวอนขอแทนประชาชน เป็นไปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีกรรมในพระวิหารเช่นเดียวกับที่ประกาศกอิสยาห์ได้รับนิมิต (อสย 6) แต่บรรยากาศของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นพิธีรื้อฟื้นพันธสัญญาในเทศกาลอยู่เพิง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นคำสอนพื้นฐานข้อหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ ดังที่ปรากฏในคำขอข้อแรกของบทข้าแต่พระบิดา "พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ" (มธ 6:9) เพื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา เราต้องยอมรับก่อนอื่นใดหมดว่าพระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์  พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" (ยน 6:69) ยังทรงเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์" (ยน 17:11) เราคริสตชนยังได้รับเรียกมาให้เป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ด้วยเช่นกัน (1 ปต 1:15-16)

1      พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ประชากรทั้งหลายจงตัวสั่นพรั่นพรึงเถิด

            พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ

                        แผ่นดินก็หวั่นไหว

2      พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ในศิโยน

            พระองค์ทรงสูงส่งอยู่เหนือประชาชาติทั้งมวล

3      ประชากรทั้งหลายจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว

            พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์

4      พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพb ทรงรักความยุติธรรม

            ทรงสถาปนาความถูกต้อง

            พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงสร้างความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมในยาโคบ

5      จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

             จงกราบนมัสการที่วางพระบาทของพระองค์

              พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์

6      โมเสสและอาโรนในหมู่สมณะของพระองค์

              ซามูเอลcในหมู่ผู้เรียกขานพระนามของพระองค์

              เขาทั้งหลายเรียกหาพระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงตอบเขา

7      พระองค์ตรัสแก่เขาจากเสาเมฆ

              เขาปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์

              ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบเขา

              ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขา

              แต่ทรงลงโทษเมื่อเขากระทำบาปd

9      จงยกย่องพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

              จงกราบนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

              เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงความศักดิ์สิทธิ์

99 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญ กล่าวพาดพิงถึงอวสานกาล แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกข้อ 1-4 และตอนหลังข้อ 6-8 มีข้อ 5 และข้อ 9 เป็นบทตอบรับ กล่าวสรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล

b "ผู้ทรงอานุภาพ" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระอานุภาพของกษัตริย์"

c โมเสส อาโรนและซามูเอลเป็นผู้ช่วยอ้อนวอนพระยาห์เวห์แทนประชากรอิสราเอล เทียบ สดด 106:23; อพย 32:11 เชิงอรรถ e; กดว 17:11-13.

d โมเสสและอาโรนถูกพระเจ้าลงโทษมิให้เข้าในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดู กดว 27:14; ฉธบ 3:26

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก