"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 97

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองa

           สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์หนึ่งในหกบท ผู้ประพันธ์บรรยายการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษย์โดยใช้ภาพพจน์ตามธรรมประเพณี เช่น เมฆ ไฟ ฟ้าแลบ ปรากฏการณ์เช่นนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับของพระเจ้าอีกด้วย ผู้ประพันธ์กล่าวถึงเทพเจ้าที่ชนชาติต่างๆ เคารพนับถือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์บทอื่นๆ ทำให้ชนชาติเหล่านั้นต้องรู้สึกอับอาย ชาวอิสราเอลยินดีเพราะพระเจ้าของเขาทรงยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งปวง เราคริสตชนอาจเข้าถึงพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงมหิทธานุภาพนี้ได้ โดยทางพระคริสตเจ้าซึ่งทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา

1    พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

           เกาะทั้งหลายจงยินดีเถิด

2    เมฆและความมืดห้อมล้อมพระองค์

           ความยุติธรรมและกฎเกณฑ์เป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์

3    ไฟเดินนำหน้าพระองค์

           เผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน

4    สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่าง

           แผ่นดินแลเห็นและสั่นสะเทือน

5    ภูเขาละลายคล้ายขี้ผึ้งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์b

           เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินทั้งมวล

6    ฟ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์

           บรรดาประชาชาติแลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

7    ทุกคนที่กราบนมัสการรูปเคารพ

           และผู้ที่ภูมิใจในความว่างเปล่า จงได้รับความอับอาย

           เทพเจ้าทั้งหลายจงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เถิด

8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศิโยนได้ยินและมีความยินดี

           เหล่าธิดาแห่งยูดาห์cก็เปรมปรีดิ์

           เพราะการพิพากษาของพระองค์

9    ถูกต้องแล้ว พระองค์คือพระยาห์เวห์

           ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือแผ่นดินทั้งมวล

           ทรงสูงส่งล้นพ้นเหนือเทพเจ้าทั้งปวง

10   ท่านทั้งหลายที่รักพระยาห์เวห์ จงเกลียดชังความชั่วd

           พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์

           ทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรม

11   ความสว่างปรากฏขึ้นeแก่ผู้ชอบธรรม

           ความยินดีเกิดขึ้นแก่ผู้มีใจซื่อตรง

12   ผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงยินดีในพระยาห์เวห์เถิด

           จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

97 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวพาดพิงถึงการพิพากษาของพระเจ้าในวาระสุดท้าย มีข้อความหลายตอนชวนให้คิดถึงเพลงสดุดีบทอื่นๆ ด้วย

b "เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์" บางคนละวลีนี้เพราะคิดว่าเป็นการคัดลอกซ้ำกับบรรทัดต่อไป

c "ธิดาแห่งยูดาห์" หมายถึงหัวเมืองต่างๆในแคว้นยูดาห์ ในทำนองเดียวกัน "ศิโยน" หมายถึงชาวกรุงเยรูซาเล็ม

d "ท่านทั้งหลายที่รักพระยาห์เวห์จงเกลียดชังความชั่ว" บางคนแปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณบางฉบับว่า "พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ที่เกลียดความชั่ว"

e "ปรากฏขึ้น" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ถูกหว่าน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก