"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 87

ภูเขาศิโยน มาตุภูมิแห่งนานาชาติa

สดด บทนี้เป็นหนึ่งใน "เพลงศิโยน" ซึ่งผู้แสวงบุญชาวอิสราเอลจากส่วนต่างๆ ของโลกขับร้องเมื่อเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม  เพลงนี้คงแต่งขึ้นหลังกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวยิวจำนวนไม่น้อยแยกย้ายกัน ไปพำนักอยู่ในดินแดนต่างๆ นอกแผ่นดินปาเลสไตน์ ชาวยิว"โพ้นทะเล"เหล่านี้ยังคงถือว่า "ศิโยน" เป็นเสมือน "มารดา" แท้ที่ให้กำเนิดตน สดด บทนี้ยังอาจสะท้อนความคิด "สากล" ที่พบได้ในหนังสือหลายเล่มของพันธสัญญาเดิม  (คือความคิดที่ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและดูแลสากลโลกรวมทั้งมนุษย์ทุกคน ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้น เทียบ อสย 2:1-3)  ในพันธสัญญาใหม่ พระศาสนจักรคือ "ศิโยน" ใหม่ที่คริสตชนจากทั่วโลกจะพบว่าเป็นมารดาและที่พำนักแท้จริงของตน

เพลงสดุดี ของลูกหลานโคราห์ บทเพลง

1-2   พระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์

        พระองค์จึงทรงรักประตูนครศิโยน

            ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆของยาโคบ

3      นครของพระเจ้าเอ๋ย

            จงฟังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้าb

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      เรานับราหับและบาบิโลน

            อยู่ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา

        จงดูไทระ ฟีลิสเตีย เอธิโอเปียซิ

            คนเหล่านี้ก็เกิดที่นั่นด้วย

5      จะมีการกล่าวถึงศิโยนว่า

            "ทุกๆคนเกิดที่นั่นc

            พระผู้สูงสุดทรงตั้งนครนี้ไว้สำหรับพระองค์"

6      พระยาห์เวห์ทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรของพระองค์dว่า

            "คนนี้ก็เกิดที่นั่นด้วย"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

7      คนทั้งหลายจะเต้นรำและขับร้องว่า

            "เจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา"e

87 a ศิโยน นครศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f) จะเป็นนครหลวงศักดิ์สิทธิ์และมาตุภูมิของนานาชาติ ชาติเพื่อนบ้านทั้งหลายของอิสราเอล เช่น อียิปต์ ("ราหับ") เอธิโอเปีย แคว้นซีเรียในปาเลสไตน์ และเมโสโปเตเมีย ได้รับเรียกมาให้รับรู้พระเจ้าเที่ยงแท้และกลับใจมาหาพระองค์ นี่คือพระประสงค์ของพระยาห์เวห์ที่ทรงแสดงให้เห็นในพระดำรัส (ข้อ 4-5) เพลงสดุดีบทนี้ได้ความคิดมาจากประกาศกอิสยาห์และเศคารยาห์ ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้แล้วว่าศิโยนนั้นเป็นเหมือนมารดา เป็นภรรยาที่มีบุตรมากมายจากพระยาห์เวห์ เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระศาสนจักรที่จะมาในภายหลัง

b "พระดำรัส.....เกียรติยศของเจ้า" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "สิ่งมีเกียรติถูกกล่าวถึงเจ้า"

c "ทุกๆคน" หมายถึงคนต่างชาติ ไม่ว่าเกิดที่ใด จะถูกรับเข้าเป็นบุตรบุญธรรมของนครศิโยนซึ่งจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงของเขา

d "บัญชีรายชื่อประชากรของพระองค์" หมายถึงทะเบียนพลเมืองใน อสย 4:3; อสค 13:9 ไม่ใช่หนังสือรายชื่อของผู้ที่จะรอดพ้นหรือไม่ (เทียบ สดด 69:28) คนต่างชาติก็นับว่าเป็นพลเมืองของนครศิโยนด้วย

e "เจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ตาน้ำทั้งหมดของข้าพเจ้าอยู่ในเจ้า"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก