"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 86

คำอธิษฐานภาวนาในยามทุกข์a

เพลงอ้อนวอนบทนี้ เป็นคำภาวนาของชาวอิสราเอลใจศรัทธา อาจเป็นชนเลวีคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าตนเป็นคนยากจนขัดสนและถูกเบียดเบียน แสดงความศรัทธาอันลึกซึ้งต่อพระเจ้าและมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักเขาอย่างยิ่ง คำภาวนาที่ขอให้มีใจซื่อตรงและเคารพยำเกรงพระเจ้า น่าจะสะท้อนข้อเรียกร้องว่าชนเลวีที่รับใช้พระเจ้านั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (เทียบ อพย 32:25-29) สดด บทนี้เป็นบทภาวนาที่คริสตชนอาจใช้ได้ในความหมายตามตัวอักษร เพื่อแสดงความผูกพันที่ตนมีอยู่กับพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็ยืนยันความเชื่อมั่น ว่าพระเจ้าทรงความรักอันหาขอบเขตมิได้ต่อตน

คำภาวนา ของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเอียงพระกรรณฟังข้าพเจ้า และทรงตอบด้วยเถิด

            เพราะข้าพเจ้ายากจนและขัดสน

2      โปรดทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ เพราะข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อพระองค์

            โปรดทรงช่วยผู้รับใช้ที่วางใจในพระองค์ให้รอดพ้นด้วยเถิด

             พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

3      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าเถิด

            เพราะข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ตลอดวัน

4      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์มีความยินดี

            เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นหาพระองค์

5      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีพระทัยดีและประทานอภัย

           ทรงมีความรักมั่นคงล้นเหลือต่อทุกคนที่เรียกขานพระองค์

6      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเอียงพระกรรณฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

            โปรดทรงรับฟังเสียงร้องที่ข้าพเจ้าวอนขอ

7      ในวันที่ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

            เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า

8      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในบรรดาพระทั้งหลาย ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์

            ไม่มีกิจการใดเทียบได้กับพระราชกิจของพระองค์

9      นานาชาติที่ทรงสร้างจะมากราบไหว้นมัสการพระองค์ พระเจ้าข้า

            และจะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์

10    เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทำปาฏิหาริย์

            พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้า

11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้วิถีทางของพระองค์

            ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตในความสัตย์จริงของพระองค์

            โปรดให้จิตใจข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์เท่านั้น

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สุดจิตสุดใจ

            และจะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป

13    เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่

            พระองค์ทรงช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากขุมลึกแห่งแดนมรณะ

14    ข้าแต่พระเจ้า คนหยิ่งยโสลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพเจ้า

            กลุ่มคนชอบความรุนแรงตามล่าชีวิตของข้าพเจ้า

            เขาไม่คำนึงถึงพระองค์เลย

15    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา

            กริ้วช้า ทรงมีความรักมั่นคงและทรงซื่อสัตย์อย่างมากล้น

16    โปรดทรงผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้า และทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด

            โปรดประทานพละกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

            โปรดทรงช่วยบุตรผู้รับใช้พระองค์ให้รอดพ้น

17    โปรดประทานเครื่องหมายแสดงพระทัยดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

        ขอให้ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าได้เห็นและอับอาย

            เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือและทรงบรรเทาใจข้าพเจ้า

86 a เพลงสดุดีบทนี้คงแต่งขึ้นในสมัยที่ชาวยิวอยู่ใต้ปกครองของอาณาจักรซีเรียของราชวงศ์เซเลวซิดที่นิยมอารยธรรมกรีก ในแง่วรรณกรรม เพลงสดุดีบทนี้ไม่มีความคิดต่อเนื่องกันมากนัก เพียงแต่สะท้อนจิตใจของชาวยิวที่เลื่อมใสศรัทธา อันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับความรู้สึกของพวกฮาซีดิมใจศรัทธาในสมัยมัคคาบี

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก