"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 84

คำอธิษฐานของผู้จาริกแสวงบุญa

สดด บทนี้เป็นหนึ่งในจำนวน "เพลงศิโยน" ที่ชาวอิสราเอล ซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานฉลองที่กรุงเยรูซาเล็มขับร้องระหว่างทาง เนื้อเพลงแสดงความรักที่ชาวอิสราเอลใจศรัทธาแต่ละคนมีต่อพระวิหารของพระเจ้า และแสดงความปรารถนาอยากจะมาร่วมพิธีที่นั่น เราคริสตชนมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าปรารถนามากกว่าพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  เพราะพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเพียง "เงา" ของพระวิหารแท้จริง คือองค์พระคริสตเจ้า เท่านั้น   จดหมายถึงชาวฮีบรูกล่าวถึงพระวิหารแท้นี้ว่าเป็น "ภูเขาศิโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิต คือนครเยรูซาเล็มในสวรรค์" (เทียบ ฮบ 12:22)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง.....ของกาธ   เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

            ที่พำนักของพระองค์ช่างงามน่าอยู่ยิ่งนัก

2      จิตใจข้าพเจ้าโหยหาและปรารถนาอย่างยิ่ง

            ที่จะเข้าไปในท้องพระโรงของพระยาห์เวห์

        ทั้งใจและกายของข้าพเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดี

            แด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

3      แม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้

            นกนางแอ่นก็ยังมีรังเพื่อวางลูก

        ใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

            พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า

4      ผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุข

            เขาขับร้องสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5      ผู้ที่พบพลังของตนในพระองค์ย่อมเป็นสุข

              เขาเดินทางอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาศิโยนb

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

6      เมื่อเขาเดินผ่านหุบเขาแห้งแล้งc

              เขาทำให้ที่นั่นเปลี่ยนเป็นสวนที่มีตาน้ำ

              ฝนต้นฤดูประสาทพระพรอย่างเต็มเปี่ยมd

7      เขาเดินทางโดยมีพลังเพิ่มยิ่งขึ้นe

              จนกระทั่งมาพบพระเจ้าสูงสุดที่ภูเขาศิโยน

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

              ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบ โปรดเอียงพระกรรณฟังเถิด

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9      ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นโล่กำบังข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทอดพระเนตร

              โปรดทอดพระเนตรใบหน้าผู้รับเจิมของพระองค์f

10    หนึ่งวันในท้องพระโรงของพระองค์

              ย่อมดีกว่าหนึ่งพันวันที่อื่น

        ข้าพเจ้าเลือกgยืนที่ประตูบ้านของพระเจ้า

              มากกว่าจะอาศัยอยู่ในกระโจมของคนอธรรม

11    เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และทรงเป็นโล่กำบัง

              พระยาห์เวห์ประทานพระพรและเกียรติยศ

        พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธที่จะประทานความดี

              แก่ผู้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรง

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

              ผู้ที่วางใจในพระองค์ย่อมเป็นสุข

84 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึง "ศิโยน" สรรเสริญพระยาห์เวห์ในฐานะเจ้าบ้านของพระวิหาร ทรงแจกจ่ายความสุขและการอภัยบาปแก่ผู้แสวงบุญ (ข้อ 5-7) และแก่ทุกคนที่รับใช้พระองค์ในพระวิหาร (ข้อ 4 และ 10)

b "เขาเดินอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาศิโยน" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "ทางขึ้นอยู่ในใจของเขาทั้งหลาย" * เพลงสดุดีชุดหนึ่ง (สดด 120-134) ได้ชื่อว่า "เพลงสดุดีสำหรับแห่ขึ้น" เป็นเพลงที่ผู้แสวงบุญขับร้องขณะที่เดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

c "หุบเขาแห้งแล้ง" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด สำนวนแปลโบราณมีคำแปลแตกต่างกันมาก เช่น "หุบเขาแห่งน้ำตา" (เทียบ วนฉ 2:5) หรือ "หุบเขาต้นยางหอม [บัลซัม]" (เทียบ 2 ซมอ 5:23-24)  หุบเขาที่แห้งแล้งนี้คงจะเป็นหุบเขาทางเหนือของหุบเขาฮินโนม ซึ่งเป็นที่หยุดพักสุดท้ายของผู้เดินทางแสวงบุญก่อนถึงกรุงเยรูซาเล็ม และเป็นชุมทางของทางที่มาจากทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก (เทียบ 2 ซมอ 5:17-25)

d "ประสาทพระพรอย่างเต็มเปี่ยม" แปลโดยคาดคะเน      ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ผู้ประทานธรรมบัญญัติจะประสาทพร" * "ฝนต้นฤดู" หมายถึงในต้นฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือน กันยายน-ตุลาคม) ตรงกับช่วงเวลาเริ่มเทศกาลอยู่เพิง (อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

e "มีพลังเพิ่มยิ่งขึ้น" แปลตามตัวอักษรว่า "จากพลังสู่พลัง"  บางคนแปลว่า "จากยอดเขาถึงยอดเขา" หรือ "จากป้อมปราการถึงป้อมปราการ"

f "ผู้รับเจิม" โดยปรกติหมายถึงกษัตริย์ แต่ในที่นี้อาจหมายถึงมหาสมณะ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของชาวอิสราเอลในสมัยหลังเนรเทศ

g "เลือก" บางคนอ่านและตีความหมายว่า "ตามใจชอบ" ขยาย "พันวัน" เป็น "พันวันตามใจชอบ"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก