"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 83

บทภาวนาขอให้มีชัยชนะต่อศัตรูของชาติa

สดด บทนี้เป็นบทภาวนาอ้อนวอนส่วนรวมอีกบทหนึ่งของประชากรทั้งชาติ ผู้ประพันธ์กล่าวถึงศัตรูของอิสราเอลที่รวมกำลังกันมารุกราน ประชากรจึงอ้อนวอนพระเจ้าให้ทรงลงโทษศัตรูที่มาคุกคามในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่เคยทรงลงโทษศัตรูในอดีต มนุษย์ทั้งหลายจะได้ยอมรับว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว เมื่อใช้ สดด บทนี้สวดภาวนา เราคริสตชนอาจคิดถึงศัตรูของพระศาสนจักรในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดมาในประวัติศาสตร์ และได้รับกำลังใจจากพระสัญญาที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เปโตรซึ่งเป็น "ศิลา" ที่พระองค์ทรงตั้งเป็นรากฐานรองรับพระศาสนจักรที่พระองค์จะทรงสร้างว่าจะไม่มีอำนาจใดมาทำลายพระศาสนจักรนี้ได้ (เทียบ มธ 16:17-18)

บทเพลง เพลงสดุดี ของอาศาฟ

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดอย่าทรงเงียบอีกต่อไป

              โปรดอย่าทรงนิ่งเฉย ไม่ทรงทำอะไรเลย พระเจ้าข้า

2      ดูเถิด บรรดาศัตรูของพระองค์กำลังก่อการจลาจล

              ผู้ที่เกลียดชังพระองค์ก็กำลังยกศีรษะผยองขึ้นมา

3      เขากำลังวางแผนปองร้ายประชากรของพระองค์

              กำลังคบคิดกันต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงพิทักษ์รักษา

4      เขาพูดว่า "มาเถิด จงมาทำลายล้างเขาให้สิ้นชาติ

              อย่าให้ใครจำชื่ออิสราเอลได้อีกต่อไป"

5      ใช่แล้ว เขาทั้งหลายร่วมกันb

              ทำพันธสัญญากันเพื่อต่อสู้พระองค์

6      ชนชาติเอโดมและชาวอิสมาเอล

              ชนโมอับและชาวฮาการ์c

7      ชาวเกบาลd อัมโมน อามาเลข

              ชาวฟีลิสเตีย รวมทั้งชาวเมืองไทระ

8      แม้กระทั่งชาวอัสซีเรียeก็เป็นพันธมิตรกับเขา

              เพื่อเสริมกำลังให้แก่ลูกหลานของโลท

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

9 ขอพระองค์ทรงกระทำกับเขาดังที่เคยทรงกระทำกับชาวมีเดียน

              ดังที่ทรงกระทำกับสิเสราและยาบินที่แม่น้ำคีโชน

10    เขาทั้งหลายถูกทำลายล้างที่เมืองเอน-โดร์

              กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน

11    ขอพระองค์ทรงทำกับเจ้านายของเขา   ดังที่ทรงกระทำกับโอเรบและเศเอบ

              ขอทรงกระทำกับหัวหน้าของเขา    ดังที่ทรงกระทำกับเศบาห์และศัลมุนนา

12    เขาเหล่านี้เคยพูดว่า "พวกเราจงไปยึดทุ่งหญ้าของพระเจ้า

              มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเถิด"

13    ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงบันดาลให้เขาเป็นเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดหมุนไป

              เหมือนแกลบที่ลมตีกระจายไป

14    เหมือนไฟที่เผาผลาญป่าไม้

              เหมือนเปลวไฟที่ลุกอยู่บนภูเขา

15    ขอพระองค์ทรงส่งพายุมาขับไล่พวกเขาไป

              ทรงส่งพายุหมุนมาบันดาลให้เขาพรั่นกลัว

16    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงบันดาลให้เขาต้องอับอาย

              แล้วเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระองค์

17    ขอให้เขาต้องอับอายและหวาดกลัวตลอดไป

              ขอให้เขาต้องอับอายและพินาศ

18    เขาจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์

         พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเป็นพระผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินทั้งมวล

83 a ผู้ประพันธ์มิได้ระบุว่าบรรดาศัตรูรวมหัวกันมาโจมตีอิสราเอลเมื่อไรและที่ไหน เขาเพียงแต่ยกเอารายชื่อของชน 10 ชาติที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลตลอดมาในประวัติศาสตร์ ดู 2 พศด 20:1ฯ; นหม 2:19;1 มคบ 5:3ฯ

b "ร่วมกัน" แปลตามตัวอักษรว่า "ด้วยใจที่รวมกัน"

c "ชาวฮาการ์" หมายถึงลูกหลานของนางฮาการ์ ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

d "ชาวเกบาล" ณ ที่นี้มิได้หมายถึงชาวเมืองเกบาลของชาวเฟนีเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกอีกว่า "บีบลอส" (ดู อสค 27:9) แต่หมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนในแคว้นเอโดมทางเหนือของเมืองเปตรา

e "ชาวอัสซีเรีย" ณ ที่นี้อาจหมายถึงชาวอัสซีเรีย (ซึ่งที่นี่ใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอาณาจักรซีเรียของราชวงศ์เซเลวซิด เทียบ ยดธ 16:3) หรืออาจหมายถึงชนเผ่าอัสชูร์ก็ได้ (ดู ปฐก 25:3; 2 ซมอ 2:9 เชิงอรรถ h; เทียบ กดว 24:22 เชิงอรรถ l)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก