"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 77

ระลึกถึงอดีตแห่งอิสราเอลa

แม้ว่า สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นคำภาวนาของปัจเจกชน แต่อันที่จริงเป็นคำอ้อนวอนของชาติ นำโดยกษัตริย์หรือผู้นำชุมชน ในภาคแรกผู้นำกล่าวถึงความทุกข์ยากของชาติเหมือนกับว่าเป็นความทุกข์ยากของตน และดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงลืมเขาเสียแล้ว แต่ในภาคที่สองผู้นำระลึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในอดีต ได้แก่การเนรมิตสร้างและการช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เมื่อเราคริสตชนระลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อ ได้แก่พระชนมชีพ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเป็นบ่อเกิดแห่งความเข้มแข็ง และเป็นพลังในยามที่เรารู้สึกสงสัยและท้อแท้ เมื่อพระเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่ทรงรักและคอยดูแลเราอีกต่อไป

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองของเจดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ

1      ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าและร้องขอความช่วยเหลือ

            ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าให้ทรงฟังข้าพเจ้า

2      ยามข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

            ข้าพเจ้าชูมือขึ้นทั้งคืนอย่างไม่รู้เหนื่อยล้า

            จิตใจข้าพเจ้าไม่ยอมรับการปลอบโยน

3      ข้าพเจ้าถอนใจเมื่อระลึกถึงพระเจ้า

            จิตข้าพเจ้าอ่อนระโหยยามคำนึงถึงพระองค์

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      พระองค์ทรงรั้งข้าพเจ้าไว้มิให้ปิดเปลือกตา

            ข้าพเจ้าวุ่นวายใจจนพูดไม่ออก

5      ข้าพเจ้าคิดย้อนถึงวันในอดีต

            ระลึกถึงปีที่ผ่านมานานแล้ว

6      ตลอดคืน ข้าพเจ้าครุ่นคำนึงbอยู่ในใจ

            ขณะใช้ความคิดตรึกตรอง จิตข้าพเจ้าก็ถามว่า

7   "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าตลอดไปหรือ?

           พระองค์จะไม่มีวันทรงแสดงความโปรดปรานอีกเลยหรือ?

8      ความรักมั่นคงของพระองค์สูญหายตลอดไปหรือ?

            พระสัญญาของพระองค์ไม่คงอยู่สำหรับยุคต่อๆไปหรือ?

9      พระเจ้าทรงลืมที่จะแสดงพระเมตตากระนั้นหรือ?

            ทรงพระพิโรธจนหมดความสงสารหรือ?"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

10    แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า "สิ่งที่ทรมานใจข้าพเจ้า

            ก็คือพระหัตถ์ขวาของพระผู้สูงสุดไม่สำแดงพระอานุภาพเหมือนเดิมเสียแล้ว

11    ข้าพเจ้าจะระลึกถึงcกิจการยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระยาห์เวห์

          ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะระลึกถึงการอัศจรรย์ที่ทรงกระทำในอดีต

12    ข้าพเจ้าจะไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทรงกระทำ

            และครุ่นคิดถึงกิจการยิ่งใหญ่ทั้งปวงของพระองค์

13    ข้าแต่พระเจ้า ทางของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์

            เทพเจ้าใดเล่าจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระองค์"

14    พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์

            พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพให้เป็นที่รู้จักในบรรดาประชาชาติ

15    ทรงใช้พระอานุภาพไถ่ประชากรของพระองค์

            คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

16    เมื่อน่านน้ำเห็นพระองค์ พระเจ้าข้า

            เมื่อน่านน้ำเห็นพระองค์ ก็กลัวจนตัวสั่น

            ห้วงน้ำลึกสั่นสะท้านด้วยความกลัว

17    หมู่เมฆเทน้ำลงมาดังโตรกธาร

            ฟากฟ้าก็คะนองครืนครั่น

            ฟ้าแลบแปลบปลาบเหมือนลูกธนูd

18    เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังกึกก้องในลมพายุ

            สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่างไสว

            แผ่นดินหวั่นไหวและสั่นสะเทือน

19    พระองค์ทรงพระดำเนินผ่านทะเล

            ทางของพระองค์อยู่เหนือมหาสมุทร

            ไม่มีผู้ใดพบรอยพระบาทของพระองค์

20    พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ดุจทรงนำฝูงแกะ

            ทรงให้โมเสสและอาโรนเป็นผู้นำแทนพระองค์

77 a หลังจากที่ชาวอิสราเอลกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลนแล้ว (หลังปี 538 ก.ค.ศ.) ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีระลึกถึงพระเมตตาในอดีตที่พระยาห์เวห์ทรงช่วยชาวอิสราเอล โดยเฉพาะการอัศจรรย์ในสมัยอพยพออกจากประเทศอียิปต์ เพื่อขอพระยาห์เวห์ให้ทรงช่วยประชากรของพระองค์อีกต่อไปในอนาคต

b "ข้าพเจ้าครุ่นคำนึง" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ดนตรีของข้าพเจ้า"

c "ข้าพเจ้าจะระลึกถึง" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบ"

d ข้อ 16-17 เป็นการบรรยายถึงอัศจรรย์ในการเดินข้ามทะเลต้นกกเมื่อประชากรอิสราเอลอพยพออกจากประเทศอียิปต์ โดยใช้สำนวนกวีขยายให้เป็นปรากฏการณ์ทั้งบนฟ้า ในทะเลและบนแผ่นดิน เทียบ โยบ 7:12 เชิงอรรถ f * ส่วนข้อ 18 กล่าวถึงปรากฏการณ์บนภูเขาซีนายเมื่อพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับอิสราเอล อพย 19:16 เชิงอรรถ g

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก