"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 75

พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนa

เป็นการยากสักหน่อยที่จะกำหนดว่า สดด บทนี้อยู่ในประเภทใด ดูเหมือนว่า สดด บทนี้แต่เดิมใช้ในพิธีกรรมซึ่งมีหลายคนร่วมพิธี ข้อแรกและข้อสุดท้ายชวนให้คิดว่าบทภาวนานี้เป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากชัยชนะในสงคราม มีการกล่าวถึงพระดำรัสของพระเจ้า ซึ่งสมณะหรือประกาศกคนหนึ่งอาจเป็นผู้กล่าวเตือนคนอธรรมให้ระวังว่าจะถูกพระเจ้าตัดสินลงโทษ ในที่สุดบุคคลหนึ่ง อาจเป็นกษัตริย์หรือสมณะ จะกล่าวสรรเสริญและแสดงความเชื่อเป็นการจบพิธีกรรมขอบพระคุณนี้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “อย่าทำลาย" เพลงสดุดีของอาสาฟ บทเพลง

1      ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์

            ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณ

        และเรียกขานพระนามของพระองค์b

            บอกเล่าถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์

2      พระเจ้าตรัสว่า "เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด

            เราจะมาพิพากษาด้วยความยุติธรรม

3      แม้แผ่นดินและผู้อาศัยทุกคนจะสั่นสะเทือน

            เราจะยึดเสาหลักของแผ่นดินไว้ให้มั่นคง"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

4      "เรากล่าวแก่ผู้หยิ่งยโสว่า "อย่าพูดจาโอ้อวด"

            กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่า "อย่ายกหางตนเอง"c

5      อย่ายกตนขึ้นให้สูง

            อย่าพูดจาโอหัง"

6      ถูกแล้ว ความยิ่งใหญ่dไม่มาจากตะวันออกหรือตะวันตก

            ไม่มาจากถิ่นทุรกันดาร

7      แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา

            ทรงกดคนหนึ่งลง ทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น

8      พระยาห์เวห์ทรงถือถ้วยใบหนึ่งe

            มีเหล้าองุ่นผสมยาบรรจุอยู่เต็ม

        พระองค์ทรงเทเหล้าองุ่นให้เขาดื่มจนถึงตะกอนที่ก้นถ้วย

            คนชั่วร้ายทั้งหลายบนแผ่นดินจะต้องดื่มเหล้านี้

9      ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะป่าวประกาศตลอดไป

            จะถวายสดุดีแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ

10    พระเจ้าตรัสว่า "เราจะหักพลังของคนชั่วร้าย

            และจะเสริมพลังของผู้ชอบธรรม"

75 a เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้ดังนี้ ข้อ 1 เป็นคำอธิษฐานภาวนาเกริ่นถึงพระราชกิจของพระเจ้า ข้อ 2-5 เป็นพระราชกิจของพระเจ้าต่อคนชั่ว ทรงประกาศว่าจะทรงพิพากษาลงโทษเขา ข้อ 6-8 บรรยายการพิพากษามนุษย์ทุกคนของพระองค์ ข้อ 9-10 ผู้นิพนธ์แสดงความยินดีในการพิพากษาดังกล่าว

b "เรียกขานพระนาม" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระนามพระองค์อยู่ใกล้"

c "อย่ายกหางตนเอง" แปลตามตัวอักษรว่า "อย่ายกเขาของตน" "เขา" เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ (เทียบ สดด 18:2 เชิงอรรถ d)

d "ความยิ่งใหญ่" สำนวนแปลโบราณบางฉบับอ่านว่า "ภูเขา" ถ้าเช่นนั้นความหมายของข้อนี้คือพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาแต่เพียงโมอับ เอโดมหรือฟีลิสเตียเท่านั้น แต่จะทรงพิพากษามนุษย์ทั่วโลก ดู ศคย 2:1

e e  ภาพพจน์เรื่อง "ถ้วย" (ดู สดด 11:6 เชิงอรรถ d) มาจากความคิดของประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 25:15; 48:26; 49:12; 51:7; ดู อสย 51:17 เชิงอรรถ h; อสค 23:31; วว 14:10 ด้วย)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก