"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 67

บทเพลงขอบพระคุณa

            ทุกๆ ปีประชากรอิสราเอลมาชุมนุมกันเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวผลิตผลทางเกษตร เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ตนได้รับจากพระองค์ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงพระอานุภาพและทรงพระทัยดี อิสราเอลต้องการประกาศให้ชนชาติต่างๆ ทั่วโลกรู้ความจริงข้อนี้ เพื่อชนทุกชาติจะได้ร่วมใจกับอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้า และวอนขอพระพรอื่นๆ อีกด้วย เราคริสตชนอาจใช้เพลงสดุดีบทนี้เพื่อจุดประสงค์และในบริบทเดียวกันกับที่อิสราเอลเคยใช้ เพียงแต่ว่าสำหรับคริสตชนพระพรของพระเจ้า ไม่จำกัดอยู่ที่การเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพระพรใหม่อื่นๆจากพระบิดาซึ่ง "ประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชะพระคริสตเจ้า" (เทียบ อฟ 1:3) เราต้องประกาศให้ชาวโลกรู้ด้วยว่าพระพรเหล่านี้มาจากไหน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ใช้เครื่องสายประกอบ เพลงสดุดี บทเพลง

1      ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาและประทานพระพรแก่เรา

            ขอพระองค์โปรดให้พระพักตร์ฉายแสงมาเหนือเรา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

2      แล้วแผ่นดินจะรู้จักทางของพระองค์

            นานาชาติจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้น

3      ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์

            ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์b

4      ชนชาติทั้งหลายจงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องด้วยความยินดี

             เพราะพระองค์ทรงปกครองประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมc

            และทรงนำชนชาติทั้งหลายบนแผ่นดิน

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5      ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ประชาชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์

            ขอให้ทุกชาติทุกภาษาสรรเสริญพระองค์

6      แผ่นดินผลิตพืชผล

            พระเจ้า พระเจ้าของเราทรงอวยพรเรา

7      ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรา

            ขอให้ทุกคนทั่วแผ่นดินยำเกรงพระองค์

67 a เพลงสดุดีบทนี้คงใช้ขับร้องในเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชผล ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ a

b ข้อความตอบรับนี้สะท้อนความคิดของประกาศกอิสยาห์ที่สอง ที่ว่านานาชาติจะเห็นตัวอย่างของประชากรอิสราเอลที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกสรร จึงได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ และจะมานมัสการรับใช้พระยาห์เวห์เช่นกัน

c ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "และโลกด้วยความยุติธรรม"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก