"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 66

บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าa

ภาคแรกและภาคที่สองของ สดด บทนี้มีความแตกต่างกันมาก ภาคแรกเป็นการขอบพระคุณที่ประชากรอิสราเอลถวายแด่พระเจ้า ส่วนภาคที่สองเป็นคำอธิษฐานภาวนาส่วนตัวเมื่อถวายบูชาของพระคุณ ผู้รู้หลายท่านจึงคิดว่า สดด บทนี้เป็นการรวมบทเพลงสดุดีสองบทเข้าด้วยกัน  แต่บางท่านก็ว่าการเปลี่ยนสรรพนามจากพหูพจน์เป็นเอกพจน์เป็นข้อพิสูจน์ว่า สดด บทนี้เป็นการขอบพระคุณของอิสราเอลทั้งชาติ โดยมีกษัตริย์ในฐานะผู้แทนของประชากรเป็นผู้นำการภาวนา แต่คำอธิบายง่ายๆ น่าจะเป็นว่าภาคที่สองของ สดด บทนี้เป็นคำอธิษฐานภาวนาส่วนตัวเมื่อมีการถวายบูชาขอบพระคุณ ในบริบทของพิธีกรรมส่วนรวมของชุมชนทั้งชาติ ในฐานะคริสตชน เราต้องร่วมใจกันเป็นชุมชนเมื่อขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้เราในองค์พระคริสตเจ้า ไม่ว่าสำหรับพระพรที่ได้รับเป็นส่วนรวมหรือที่เราแต่ละคนได้รับเป็นส่วนตัว

สำหรับหัวหน้านักขบร้อง บทเพลง  เพลงสดุดี

1      แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเถิด

2      จงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระองค์

              จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยถ้อยคำสรรเสริญ

3      จงทูลพระเจ้าเถิดว่า "พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าเกรงขาม

              พระอานุภาพช่างยิ่งใหญ่

              แม้กระทั่งศัตรูยังก้มลงเฉพาะพระพักตร์

4      แผ่นดินทั้งมวลกราบนมัสการพระองค์

              ร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์ ร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระนามของพระองค์"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

5      มาเถิด จงดูพระราชกิจของพระเจ้า

              การกระทำของพระองค์ต่อบุตรมนุษย์ช่างน่าพิศวง

6      พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลเป็นแผ่นดินแห้ง

              ทรงให้เขาทั้งหลายเดินข้ามแม่น้ำไปb

              ดังนั้น เราจงยินดีในพระเจ้าเถิด

7      พระองค์ทรงปกครองด้วยพระอานุภาพตลอดกาล

              พระเนตรเฝ้าดูนานาชาติ

              เพื่อคนกบฏจะไม่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

8      ประชาชาติทั้งหลาย จงถวายพระพรแด่พระเจ้าของเรา

              ให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์ดังกึกก้อง

9      พระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้c

              ไม่ทรงอนุญาตให้เท้าของเราสะดุด

10    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทดสอบข้าพเจ้าทั้งหลาย

              ทรงใช้ไฟทดสอบข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนทรงถลุงแร่เงิน

11    ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายติดกับดัก

              ทรงวางภาระหนักไว้บนบ่าข้าพเจ้าทั้งหลาย

12    ทรงปล่อยให้ผู้คนขี่ม้าเหนือศีรษะข้าพเจ้าทั้งหลาย

              ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินดำน้ำลุยไฟ

              แต่ในที่สุดก็ทรงนำออกมายังที่ปลอดภัยd

13    ข้าพเจ้าจะนำเครื่องเผาบูชาเข้ามาถวายถึงบ้านของพระองค์

              เพื่อแก้บนตามคำสัญญาที่ให้ไว้

14    เป็นคำสัญญาที่ออกจากปากของข้าพเจ้า

              เป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในยามทุกข์ร้อน

15    ข้าพเจ้าจะถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์

              พร้อมกับควันหอมจากแกะเพศผู้

        ข้าพเจ้าจะถวายโคและแพะเพศผู้เป็นเครื่องเผาบูชา

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

16    ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า จงมาและจงฟังเถิด

           ข้าพเจ้าจะบอกเล่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้า

17    ข้าพเจ้าร้องเสียงดังเรียกหาพระองค์

              คำสรรเสริญอยู่ในปากข้าพเจ้า

18    ถ้าข้าพเจ้าฟูมฟักความชั่วร้ายไว้ในใจ

              องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงฟังข้าพเจ้า

19    แต่พระเจ้ากลับทรงฟัง

              ทรงตั้งพระทัยฟังเสียงข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา

20    ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า

              พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำภาวนาของข้าพเจ้า

              ไม่ทรงถอนความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้า

66 a เพลงสดุดีบทนี้คงใช้ในพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้า ตั้งแต่ข้อ 13 กริยาอยู่ในเอกพจน์ น่าจะเป็นถ้อยคำที่ประธานในพิธีกล่าวแทนประชาชน

b ข้อนี้กล่าวพาดพิงถึงการที่ชาวอิสราเอลข้ามทะเลต้นกก (อพย 14-15) และข้ามแม่น้ำจอร์แดน (ยชว 3) อันเป็นเหตุการณ์ตัวอย่าง 2 ประการในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอล การกล่าวพาดพิงเช่นนี้ยังพบได้อีกใน สดด 74:13-15; 114

c แปลตามตัวอักษรว่า "ทรงวางวิญญาณของเราไว้ในชีวิต" (หรือ "ระหว่างผู้เป็น") สำนวนแปลโบราณภาษากรีกหลายฉบับจึงเรียกบทสดุดีนี้ว่า "บทสดุดีแห่งการกลับคืนชีพ" และใช้ในพิธีกรรมปัสกา

d "ออกมายังที่ปลอดภัย" แปลตามสำนวนแปลโบราณ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ยังความอิ่มหนำ"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก