"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 56

ความวางใจในพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความไว้วางใจมั่นคงต่อพระเจ้า แม้เขาจะมีศัตรูมากมาย เขาก็มั่นใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะทำร้ายเขาได้ เขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากและน้ำตาของเขา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นมารีย์ร้องไห้อาลัยถึงลาซารัสพี่ชาย พระองค์ก็ทรงกันแสงด้วย (ยน 11:33-35) คริสตชนที่อยากติดตามพระยุคลบาทของพระอาจารย์ก็จะ "เป็นทุกข์ร้องไห้" ด้วยสักวันหนึ่ง ขณะที่โลกที่เป็นศัตรูร่าเริงยินดี (ยน 16:20) แต่ในที่สุดพระเจ้า "จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดออกจากตาของเขา" และแล้วจะไม่มีการร้องไห้หรือความทุกข์อีกต่อไป (วว 21:4)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนอง "นกพิราบแห่งต้นโอ๊คในแดนไกล" a  มิคตามของกษัตริย์ดาวิด เมื่อชาวฟิลิสเทียกักขังพระองค์ไว้ที่เมืองกัท

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด เพราะเขาทั้งหลายเบียดเบียนข้าพเจ้า

            เขาโจมตีและข่มเหงข้าพเจ้าตลอดวัน

2      บรรดาศัตรูเบียดเบียนข้าพเจ้าตลอดวัน

            พวกที่โจมตีข้าพเจ้าจากที่สูงbนั้นมีจำนวนมากมาย

3      ยามที่ข้าพเจ้าหวาดกลัว ข้าพเจ้าก็วางใจในพระองค์

4      ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์c

            ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว

            มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

5      ตลอดวัน เขาบิดเบือนคำพูดของข้าพเจ้า

            เขาคิดแต่จะวางแผนทำร้ายข้าพเจ้า

6      เขารวมหัวกันd คอยดักซุ่ม แอบดูความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า

            คอยเอาชีวิตของข้าพเจ้า

7      เพราะความชั่วร้ายประการนี้ ขอพระองค์ทรงละทิ้งเขา

            ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงทำลายชนชาติเหล่านี้ด้วยพระพิโรธ

8      พระองค์ทรงนับการระเหเร่ร่อนทุกก้าวของข้าพเจ้า

            ทรงเก็บน้ำตาของข้าพเจ้าไว้ในถุงหนังของพระองค์

            --ทั้งหมดนี้มีบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์มิใช่หรือ?e--

9      แล้วศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าจะหันหลังกลับไป

            ในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

            ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า

10    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์

            ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจา

11    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว

            มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

12    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าบนบานไว้กับพระองค์

            ข้าพเจ้าจึงจะถวายบูชาขอบพระคุณพระองค์

13    เพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตาย

            ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้มf

            เพื่อจะได้เดินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ในแสงสว่างแห่งผู้เป็น

56 a แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน * บางคนแปลว่า "การข่มเหงของบรรดากษัตริย์ในแดนไกล" โดยอ่านคำที่แปลว่า "ต้นโอ๊ค" เป็น "เอโลฮิม" ซึ่งแปลได้ว่า "พระเจ้า" หรือ "กษัตริย์" (เทียบ สดด 45:6; 58:1)

b "จากที่สูง" อาจหมายถึงภูเขารอบกรุงเยรูซาเล็ม (ดู 2 พกษ 19:22) อาจเป็นการพาดพิงถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกกองทัพอัสซีเรียล้อมในปี 701 ก.ค.ศ. เช่นเดียวกับใน สดด 76 * วลีนี้ยังแปลได้อีกว่า "ด้วยความเย่อหยิ่ง"

c ในที่นี้ เช่นเดียวกับในข้อ 10 "พระวาจาของพระเจ้า" หมายถึงพระสัญญาซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์มีความมั่นใจว่าจะเป็นความจริงแน่ๆ (ดู สดด 106:12; 119:42,65; 130:5)

d "รวมหัวกัน" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "อาศัยอยู่"

e ข้อความนี้อาจพาดพิงถึงน้ำตาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:5; อสย 38:3-5) น้ำตาทุกหยดของผู้ชอบธรรมจะต้องได้รับการตอบแทนในที่สุด (อสย 25:8 เทียบ วว 7:17) * บางคนคิดว่าประโยค "ทั้งหมดนี้......มิใช่หรือ" เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเข้าไปในภายหลัง (เทียบ สดด 139:16; โยบ 19:23; มลค 3:16)

f "ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้ม" บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมในภายหลัง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก