"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 41

คำภาวนาของผู้มีความทุกข์

สดด บทนี้มีลักษณะเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าของผู้ที่หายป่วย ศัตรูของเขาคิดแต่จะให้เขาได้รับอันตราย แม้แต่มิตรของเขาก็ยังคิดร้ายต่อเขา เข้าใจว่าความเจ็บป่วยที่เขาได้รับคือการที่พระเจ้าทรงลงโทษบาปที่เขาเคยทำ  เมื่อภาวนา สดด บทนี้ คริสตชนจะจำได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกยูดาสว่า "เพื่อน" ของพระองค์ (มธ 26:50) ถึงกระนั้นยูดาสซึ่ง "ได้จิ้มอาหารในชามเดียวกับพระองค์" ก็ได้ทรยศพระองค์ (มธ 26:23)  เพลงสดุดีบทนี้จึงอาจช่วยเราให้พิจารณาว่าเรามีความจริงใจเพียงไร ในความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ผู้ที่ใส่ใจดูแลคนยากจนaและผู้อ่อนแอย่อมเป็นสุข

        พระยาห์เวห์จะทรงช่วยเขาในยามทุกข์ร้อน

2      พระยาห์เวห์จะทรงคุ้มครองเขา จะประทานชีวิตและความสุขให้แก่เขาบนแผ่นดิน

        จะไม่ทรงปล่อยเขาให้ศัตรูทำตามใจชอบ

3      พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนเขาในยามเจ็บไข้ต้องนอนบนเตียง

        ไม่ว่าเขาจะป่วยด้วยโรคใด พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้นb

4      ข้าพเจ้าทูลพระองค์ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด

        โปรดรักษาข้าพเจ้าให้หาย เพราะข้าพเจ้าทำบาปผิดต่อพระองค์

5      บรรดาศัตรูของข้าพเจ้ากล่าวร้ายถึงข้าพเจ้าว่า

        "เมื่อไรหนอเขาจะตายเสียที และชื่อของเขาจะสูญสิ้นไป"

6      ผู้คนที่มาเยี่ยมข้าพเจ้าก็พูดเท็จ

        ใจของเขารวบรวมความคิดร้าย ออกไปป่าวประกาศภายนอก

7      ทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าร่วมกันซุบซิบใส่ร้ายข้าพเจ้า

        คาดคิดถึงสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าว่าc

8      "เขาเป็นโรคร้ายdถึงตายแน่ๆ

        เขาไม่มีวันจะลุกขึ้นจากที่นอนอีกแล้ว"

9      แม้กระทั่งเพื่อนสนิทeของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจ

        และเคยร่วมกินอาหารกับข้าพเจ้า ก็ยังยกส้นเท้าใส่ข้าพเจ้า

10    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์ทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้าเถิด

        โปรดให้ข้าพเจ้าลุกขึ้น แล้วข้าพเจ้าจะตอบแทนเขาอย่างสาสม

11    ข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า

        ถ้าศัตรูของข้าพเจ้าจะไม่มีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า

12    พระองค์จะทรงปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้เพราะข้าพเจ้าไม่มีความผิด

        จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ตลอดกาล

13    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล

        ตลอดไปเทอญ   อาแมน อาแมนf

41 a"คนยากจน" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและภาษาอาราเมอิค ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

b   แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c คนโบราณคิดว่าความเจ็บป่วยเป็นการที่พระเจ้าทรงลงโทษคนบาป ดู โยบ, สดด 38:3; 107:17

d "โรคร้าย" แปลตามตัวอักษรว่า "สิ่งของของเบลีอัส" ดู ฉธบ 13:14 เชิงอรรถ b และ สดด 18:4 เชิงอรรถ e

e "เพื่อนสนิท" บางคนคิดว่าหมายถึงอาฮีโทเฟลที่ปรึกษาของดาวิด ที่ทร-ยศไปเข้ากับอับซาโลม  2 ซมอ 15:12; 17:23 เทียบ 2 ซมอ 12:19

f  ผู้รวบรวมเพลงสดุดีแบ่งเพลงสดุดีทั้ง 150 บทออกเป็น 5 บรรพ ข้อนี้เป็นคำถวายพรซึ่งผู้เรียบเรียงได้เพิ่มไว้ตอนท้ายของบรรพแรก เทียบ 72:18; 89:52; 106:40 และ 150.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก