"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 8

อานุภาพแห่งพระนามของพระเจ้า

สดด บทนี้สรรเสริญพระเจ้าพระผู้ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลซึ่งสะท้อนให้เราแลเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เมื่อเราพิจารณาดูความยิ่งใหญ่ของจักรวาล จะรู้สึกว่าเราช่างเล็กน้อยไม่มีความหมายอะไรเลย ถึงกระนั้น เมื่อเทียบกับสิ่งสร้างทั้งหลาย มนุษย์ก็มีศักดิ์ศรีต่อหน้าพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาตามรูปแบบเหมือนพระองค์ มีความยิ่งใหญ่เทียมเท่าสิ่งสร้างในสวรรค์    ฮบ 2:9 อธิบายว่าความยิ่งใหญ่ดังกล่าวของมนุษย์เป็นความจริงอย่างบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า ในฐานะที่เป็นคริสตชน เราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า เราจึงมีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่กว่าศักดิ์ศรีที่เราได้รับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรามาตามรูปแบบเหมือนพระองค์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง….  ของกาธa เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

               พระนามของพระองค์bช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

               คำสรรเสริญพระองค์ขึ้นไปถึงcฟากฟ้า

        พระองค์ทรงใช้ปากของเด็กน้อยและทารก

2             ประกาศพระฤทธานุภาพdต่อต้านบรรดาศัตรู

               ทรงปราบบรรดาข้าศึกและเหล่ากบฏให้เงียบไป

3      เมื่อข้าพเจ้าแหงนมองท้องฟ้า ซึ่งนิ้วพระหัตถ์บรรจงสร้างไว้

               มองดูเดือนดูดาวที่พระองค์ทรงประดับไว้อย่างมั่นคง

4      มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา

            บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงต้องทรงเอาพระทัยใส่

5      ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิดe

               ประทานความรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับศีรษะ

6      ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้านายของผลงานทั้งมวลจากฝีพระ-หัตถ์

               และทรงวางสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา

7      ฝูงแพะแกะ และปศุสัตว์ทั้งปวง

               รวมทั้งสัตว์ป่าทั้งหลาย

8      นกในท้องฟ้า ปลาในท้องทะเล

               และสรรพสัตว์ที่แหวกว่ายในมหาสมุทร

9      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า

               พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

8 a บางคนแปลว่า “ใช้พิณเมืองกัท” (เมืองของชาวฟีลิสเตีย)

b ทันทีที่ผู้มีความเชื่อออกพระนามของพระยาห์เวห์ เขาก็มีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ (ดู ข้อ 5) เนื่องจากมนุษย์ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า (ดู ข้อ 5) เขาจึงมีส่วนร่วมอำนาจปกครองของพระเจ้าด้วย

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d แปลตามตัวอักษรว่า “พระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นดังป้อมปราการ”  เหมือนใน สภษ 18:10 พระนามของพระเจ้าที่ทรงเผยให้มนุษย์ทราบ (เทียบ อพย 3:14) ลบล้างการนับถือรูปเคารพทั้งหลายซึ่งเป็นเสมือน”อริศัตรู”ของพระองค์

e “ทูตสวรรค์” ยังแปลได้อีกว่า “เทพเจ้า” ผู้ประพันธ์คิดเปรียบเทียบมนุษย์กับบรรดาเทพเจ้าซึ่งเป็นเสมือนข้าบริพารที่เฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ในสวรรค์ ซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระองค์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก