"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

21 1พระทัยของกษัตริย์เป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์

พระเจ้าจะทรงผันไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์

2มนุษย์เห็นว่ากิจการทั้งหมดของตนถูกต้อง

แต่ผู้ชั่งจิตใจคือพระยาห์เวห์

3การปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรม

เป็นที่โปรดปรานของพระยาห์เวห์มากกว่าการถวายเครื่องบูชาa

4ดวงตายโส ใจเย่อหยิ่ง

เป็นเหมือนตะเกียงbของคนชั่วร้าย และเป็นบาป

5แผนงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอน

แต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้

6ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสา

เป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้แสวงหาความตาย

7ความรุนแรงของคนชั่วร้ายจะทำลายเขาจนสิ้นเชิง

เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกต้อง

8หนทางของผู้ร้ายย่อมคดเคี้ยว

แต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์ย่อมถูกต้อง

9การอยู่ที่จั่วบนหลังคาบ้าน

ยังดีกว่าการอยู่ในบ้านกับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาท

10วิญญาณของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว

ดวงตาของเขาไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้าน

11เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนขาดสติก็ฉลาดขึ้น

เมื่อผู้มีปรีชาได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้มากขึ้น

12พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมcทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้าย

และทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศ

13ผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจน

เมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟังเขา

14ของกำนัลที่ให้อย่างบิดบังซ่อนเร้นย่อมทำให้ความโกรธสงบลง

สินบนจากใต้อกเสื้อย่อมทำให้ความโกรธแค้นอย่างรุนแรงสงบ

15การกระทำความยุติธรรมทำให้ผู้ชอบธรรมยินดี

แต่ทำให้ผู้ทำความชั่วหวาดกลัว

16ผู้ใดหันเหไปจากทางแห่งความเฉลียวฉลาด

ผู้นั้นจะพักอยู่ในชุมชนของผู้ตาย

17ผู้ที่รักความสุขสบายจะเป็นคนยากจน

ผู้ใดรักเหล้าองุ่นและน้ำมันหอมdจะไม่ร่ำรวย

18คนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับผู้ชอบธรรม

ผู้ทรยศเป็นค่าไถ่สำหรับคนซื่อตรงe

19การอยู่ในแผ่นดินทุรกันดาร

ยังดีกว่าการอยู่กับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาทและโกรธง่าย

20ทรัพย์สมบัติล้ำค่าและน้ำมันหอมอยู่ในบ้านของผู้มีปรีชา

แต่คนโง่เขลาล้างผลาญทุกสิ่ง

21ผู้แสวงหาความชอบธรรมและความเมตตากรุณา

จะพบชีวิต ความชอบธรรม และเกียรติยศ

22ผู้มีปรีชาเข้ายึดเมืองของผู้มีกำลัง

และทำลายป้อมปราการแข็งแรงที่ผู้มีกำลังไว้วางใจ

23ผู้รักษาปากและลิ้นของตน

ย่อมปกป้องตนเองจากความยากลำบาก

24คนจองหอง หยิ่งยโส ได้ชื่อว่า “คนชอบเยาะเย้ย”

เขาประพฤติตนด้วยความเย่อหยิ่งจองหอง

25ความปรารถนาของคนเกียจคร้านเป็นความตายสำหรับเขา

เพราะมือของเขาไม่ยอมทำงาน

26ผู้ไม่นับถือพระเจ้าfอยากได้มากขึ้นตลอดเวลา

แต่ผู้ชอบธรรมให้โดยไม่หวง

27เครื่องบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนg

ถ้าเขาถวายด้วยเจตนาไม่ดีก็ยิ่งน่าสะอิดสะเอียนมากขึ้น

28พยานเท็จจะพินาศ

แต่ผู้ยอมฟังผู้อื่นจะพูดได้เสมอ

29คนชั่วร้ายย่อมไม่ละอาย

แต่ผู้ชอบธรรมย่อมประพฤติมั่นคง

30ไม่มีปรีชาญาณ ความเข้าใจ และคำปรึกษาใดๆ

จะเอาชนะพระยาห์เวห์ได้h

31ท่านอาจเตรียมม้าไว้สำหรับวันสู้รบ

แต่พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะ

21 a การย้ำว่าความจริงใจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการประกอบศาสนพิธีปรากฏอยู่ทั่วไปในพันธสัญญาเดิม – ดู อสย 1:11ฯ; ยรม 7:21-23; ฮชย 6:6; อมส 5:22ฯ.

b “เป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้ายและเป็นบาป” – แปลโดยคาดคะเน – บางคนอ่านคำภาษาฮีบรู “ตะเกียง” (ner) ว่า “การงาน” หรือ “รอยไถ” (nir) - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c “พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม” – ต้นฉบับไม่มีคำว่า “พระเจ้า” มีแต่คำว่า “ผู้เที่ยงธรรม” แต่บริบทชวนให้คิดว่า “ผู้เที่ยงธรรม” นี้คือ “พระเจ้า” (จากวลี “ทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศ”)

d “เหล้าองุ่นและน้ำมันหอม” – แปลตามตัวอักษรว่า “เหล้าองุ่นและน้ำมัน” ซึ่งเป็นการหมายถึงความเป็นอยู่อย่างสนุกสนานและสุขสบาย

e เทียบ 11:8 – สุภาษิตบทนี้ดูเหมือนจะสอนว่าในโลกนี้มีอัตราส่วนของความทุกข์และความสุข - พระเจ้าทรงปกป้องผู้ชอบธรรมจากความทุกข์ที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษคนชั่ว – คนชั่วที่ถูกพระองค์ทรงลงโทษจึงคล้ายกับเป็น “ค่าไถ่” ไม่ให้ผู้ชอบธรรมต้องได้รับความทุกข์

f “ผู้ไม่นับถือพระเจ้าอยากได้มากขึ้น” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนโลภมีความโลภ”

g “น่าสะอิดสะเอียน” – ต้นฉบับภาษากรีกอ่านว่า “น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระยาห์เวห์” เหมือนใน 15:8.

h “ไม่มี.....จะเอาชนะพระยาห์เวห์ได้” – แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่อาจตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์” หรือ “ไม่อาจต่อสู้กับพระองค์ได้”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก