"พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ฝูงแกะน้อยๆ เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะพระบิดาของท่านพอพระทัยจะประทานพระอาณาจักรให้แก่ท่าน จงหาทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นในสวรรค์" (ลก 12:32-48)