"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

2 1วันหนึ่ง เมื่อบุตรของพระเจ้ามาเฝ้าพระยาห์เวห์ ซาตานมาอยู่ในหมู่เขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์aด้วย 2พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “ท่านมาจากไหน” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “มาจากการเดินเตร็ดเตร่ไปทั่วแผ่นดิน” 3พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานอีกว่า “ท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขา เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม ยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย แม้ท่านชวนเราให้เป็นอริกับเขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุผล เขาก็ยังยึดมั่นในความดีพร้อม” 4แต่ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “มนุษย์ย่อมสละทุกสิ่งเพื่อแลกกับชีวิตb มนุษย์ย่อมให้ทุกสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อรักษาชีวิตไว้ 5แต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา แล้วเขาจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักตร์” 6พระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ตกลง จงทำตามใจชอบกับเขาเถิด แต่จงรักษาชีวิตของเขาไว้”

7ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทำให้โยบเป็นฝีร้ายcตั้งแต่ฝ่าเท้าจนจรดศีรษะ 8เขาใช้เศษภาชนะดินเผาขูดตามตัวและนั่งอยู่บนกองขี้เถ้า 9ภรรยาพูดกับเขาว่า “ท่านยังยึดมั่นในความดีพร้อมอยู่อีกหรือ จงสาปแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ” 10แต่เขาตอบนางว่า “เธอพูดอย่างหญิงโง่จะพึงพูด ถ้าเรารับของดีๆ จากพระเจ้า ทำไมเราจึงไม่รับของไม่ดีด้วยเล่า” ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ โยบไม่ได้พูดอะไรที่เป็นบาป

11เพื่อนสามคนของโยบได้ยินเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขา ต่างก็ออกเดินทางจากที่ของตน ตกลงกันจะไปเยี่ยมเพื่อร่วมทุกข์กับเขาและให้กำลังใจ เพื่อนทั้งสามคนนี้คือเอลีฟัสชาวเทมาน บิลดัดชาวชูคาห์ และโศฟาร์ชาวนาอามัทd 12เมื่อเขาทั้งสามคนยังอยู่ไกล เขามองดูโยบ แต่จำเกือบไม่ได้ จึงร้องไห้เสียงดัง แต่ละคนฉีกเสื้อคลุม โกยฝุ่นโยนขึ้นไปบนอากาศให้ตกเหนือศีรษะของตนe 13แล้วก็นั่งบนพื้นดินอยู่กับโยบเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่มีใครพูดกับโยบแม้แต่คำเดียว เพราะเห็นว่าโยบต้องทุกข์ทรมานมาก

 

2 a “เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” ตัวบทภาษากรีกละวลีนี้

b “มนุษย์ย่อมสละทุกสิ่งเพื่อแลกกับชีวิต” แปลตามตัวอักษรว่า “หนังแลกกับหนัง” ซึ่งเป็นคำพังเพยแบบชาวบ้านที่เล่นคำ “หนัง” ซึ่งอาจหมายถึงเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยหนังสัตว์ (ปฐก 3:21; 27:16) และคนเราย่อมยอมสละทุกสิ่งที่เขามี รวมทั้งชีวิตของผู้อื่นด้วย เพื่อแลกกับ “หนัง” หรือ “ชีวิต” ของตนไว้ หรืออาจจะหมายความว่า ถ้าผู้ใดถูกอันตรายมากล้ำกราย เขาก็จะแสดงนิสัยเฉพาะของตน (ที่เคยมีหนังปกปิดไว้) ออกมาให้ปรากฏ

c “ฝีร้าย” ความหมายจริงๆ ของคำนี้คือ “การบวม พุพอง” ซึ่งพบได้ในภัยพิบัติประการที่หกใน อพย 9:9-11 หมายถึงโรคระบาดในอียิปต์ (ฉธบ 28:27) พระประชวรของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:7) และอาจหมายถึงโรคผิวหนังร้ายแรงต่างๆ (ลนต 13:18-20, 23) ที่นี่ วลีนี้หมายถึงสภาพน่าเวทนาทั่วร่างกายของโยบ เช่นเดียวกับใน ฉธบ 28:35 แต่เราไม่อาจบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรแน่

d “เทมาน, ชูคาห์ และนาอามัท” เป็นเมืองสามเมืองในเขตแดนของชาวเอโดมและอาหรับ ชาวอิสราเอลคิดว่า “แผ่นดินเอโดม” และ “ตะวันออก” (ดู 1:3 เชิงอรรถ c) เป็นดินแดนของผู้มีปรีชา (1 พกษ 5:10-11; 10:1-3; สภษ 30:1; 31:1; ยรม 49:7; บรค 3:22-23; อบด 8-9; มธ 2:1)

e การโปรยฝุ่นบนศีรษะเป็นการแสดงความทุกข์ถึงบาปและแสดงการไว้ทุกข์ทั่วไป (ดู ยชว 7:6; 2 ซมอ 13:19; อสค 27:30) เพื่อนทั้งสามคนคิดว่าโยบเป็นเหมือนคนที่ตายไปแล้ว บางคนคิดว่าวลี “ขึ้นไปบนอากาศ” เป็นข้อความเพิ่มเติม ไม่มีในตัวบทภาษากรีก ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลมาจาก อพย 9:8, 10 ซึ่งทำให้การทำเช่นนี้แสดงความไม่พอใจ จึงเรียกสวรรค์ให้มาเป็นพยานรู้เห็น เพื่อจะแก้แค้นหรือขจัดการแก้แค้นเช่นนี้ให้พ้นไปจากตน (ดู กจ 22:23)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก