"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

11 1จงใช้ทรัพย์สินของท่านลงทุนในการค้าขายทางเรือกับต่างแดน

                   แล้วสักวันหนึ่งในอนาคตท่านจะได้รับผลประโยชน์a

                   2จงแบ่งปันทรัพย์สินที่จะลงทุนเป็นเจ็ดหรือแปดส่วน

                   เพราะท่านไม่รู้ว่าเหตุร้ายใดจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน

                   3ถ้าก้อนเมฆมีฝนเต็ม

                   ฝนก็จะตกลงมาบนแผ่นดิน

                   ถ้าต้นไม้ล้มลงทางทิศใต้หรือทางทิศเหนือ

                   มันล้มลงตรงไหน ก็จะอยู่ตรงนั้น

                   4ผู้ใดได้แต่รอลมก็จะไม่หว่านพืช

                   ผู้ใดได้แต่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยว

                   5ท่านไม่รู้วิถีทางที่ลมปราณเข้าไปปั้นโครงร่างในครรภ์มารดาbฉันใด

                   ท่านก็ไม่รู้พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทำทุกสิ่งฉันนั้น

                   6เวลาเช้าท่านจงหว่านพืชของท่าน

                   พอถึงเวลาเย็นก็อย่าหยุดงาน

                   เพราะท่านไม่รู้ว่างานใด งานเย็นหรืองานเช้า จะสำเร็จ

                   หรืองานทั้งสองอย่างจะเกิดผลดีเหมือนกัน

วัยชราc

                   7แสงสว่างน่าชื่นใจ

                   นัยน์ตาชอบมองดวงอาทิตย์

                  

                   8ถึงแม้มนุษย์มีชีวิตอยู่นานหลายปี

                   ขอให้เขามีความยินดีตลอดช่วงเวลานั้น

                   แต่เขาจงระลึกว่าจะต้องมีวันมืดหลายวันด้วย

                   ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแท้

                   9หนุ่มเอ๋ย จงยินดีในวัยเยาว์ของท่าน

                   ใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่

                   จงทำตามที่ใจของท่านชอบ และตามที่นัยน์ตาdของท่านปรารถนา

                   แต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำ

                   10จงขจัดความกังวลออกไปจากใจของท่าน

                   จงขับไล่ความทุกข์ทรมานออกไปจากร่างกายของท่าน

                   เพราะวัยเยาว์และรุ่งอรุณของชีวิตนั้นไม่เที่ยงแท้

11 a “จงใช้ทรัพย์สิน.......ได้รับผลประโยชน์” – แปลตามตัวอักษรว่า “จงโยนขนมปังลงไปในน้ำ แล้วสักวันหนึ่งท่านจะได้มันกลับมาอีก” – บางคนยังอธิบายอีกแบบหนึ่งว่าสุภาษิตบทนี้หมายถึงคนตกปลาที่หย่อนเบ็ดและเหยื่อลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลาขึ้นมา – จากสุภาษิตบทนี้ ปัญญาจารย์เชิญชวนเราให้ใช้โอกาสดีให้เกิดประโยชน์แก่ตน เขาไม่ต้องการให้เราหมดหวังในกิจการที่ทำ แต่ก็ต้องไม่เพ้อฝันจนหลงทาง - เราต้องกล้าเสี่ยงในการงานต่างๆ

b “ลมปราณเข้าไปปั้นโครงร่างในครรภ์มารดา” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทางของลมปราณเหมือนกระดูกในครรภ์ของหญิงมีครรภ์เป็นอย่างไร”

c พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานชีวิตยืนยาวเป็นรางวัลแก่ชาวอิสราเอล ตามคำปราศรัยของโมเสสในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 5:16,33; 11:9,21; 22:7 ฯลฯ) และผู้มีปรีชายังกล่าวว่าชีวิตยืนยาวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดของคนดีมีธรรม – แต่สำหรับปัญญาจารย์ วัยชราไม่ใช่ความสุข แต่เป็นการกลัวความตาย (11:7) เป็นความเสียดายวัยเยาว์ที่ผ่านไปแล้ว (11:8 – 12:2) เพราะทำให้ชีวิตต้องช้าลง (12:3:5ข) เป็นการรอคอยความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (12:5ค-7)

d “ตามที่นัยน์ตาของท่านปรารถนา” – แปลตามตัวอักษรว่า “สิ่งที่นัยน์ตาของท่านแลเห็น” – อาจเป็นคำพังเพยเกี่ยวกับวัยเยาว์ ซึ่งปัญญาจารย์เพิ่มเติมข้อคิดที่รอบคอบเข้าไปเตือนด้วยว่าวัยเยาว์นั้นสั้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก