"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล (ยรม 33:14-16)
            
“ดูซิ วันเวลาจะมาถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เมื่อเราจะทำให้คำสัญญาจะบันดาลความสุขที่เราทำไว้ต่อชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์สำเร็จเป็นจริง ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เราจะให้หน่อชอบธรรมงอกขึ้นมาแก่ดาวิด เขาจะปฏิบัติตามความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดิน ในวันเหล่านั้น ยูดาห์จะได้รับความรอดพ้น และกรุงเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัย และนี่เป็นชื่อที่เขาจะเรียกเมืองนี้ คือ ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’”

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง (1 ธส 3:12-4:2)
           พี่น้อง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาของเรา ในเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดเราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านได้เรียนรู้จากเราว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้ว แต่ขอให้ท่านมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีก ท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วถึงคำสั่งสอนที่เราให้ท่านเดชะพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 21:25-28,34-36)
               เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ‘จะมีเครื่องหมายในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ชนชาติต่างๆบนแผ่นดินจะกังวล หวาดกลัวเสียงกึกก้องของทะเลที่ปั่นป่วน มนุษย์จะสลบไปเพราะความกลัวและการสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะอำนาจในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายจงยืนตรง เงยศีรษะขึ้นเถิด เพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว’
‘จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้ มิฉะนั้น วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างฉับพลัน เหมือนบ่วงแร้ว เพราะวันนั้นจะลงมาเหนือทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด เพื่อท่านจะมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นนี้ไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บุตรแห่งมนุษย์ได้’

 

ข้อคิด
              วงจรชีวิตของคริสตชนเรื่อมต้นอีกหนึ่งปีพิธีกรรม เป็นช่วงเวลาเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประจำปี พระวาจาทรงชีวิตไม่เคยเปลี่ยนความหมาย แต่คงจะนำทางชีวิตเพื่อตื่นเฝ้ารับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วยคำเตือนสอนทั้งของพระเยซูเจ้าและนักบุญเปาโลเป็นพิเศษ อย่าลืมว่า การเตือนสอนกันเป็นสื่อถึงความรักและห่วงใย ความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไม่ดีสู่สิ่งที่ดี ถือเป็นพระพรที่พระองค์ทรงจัดให้ ใช้เวลา 4 สัปดาห์นี้ให้ดีที่สุด จิตใจที่พร้อมเช่นพระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก