"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

bible diary2021

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล (ดนล 7:13-15)
        
ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภารับใช้เขา อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย

 

บทอ่านจากหนังสือวิวรณ์ (วว 1:5-8)
              จากพระเยซูคริสตเจ้า องค์พยานที่ซื่อสัตย์และเป็นบุคคลแรกที่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ประมุขของบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน พระองค์ทรงรักเราและทรงปลดเราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงแต่งตั้งพวกเราให้เป็นกษัตริย์และสมณะเพื่อรับใช้พระเจ้า พระบิดาของพระองค์ ขอพระสิริรุ่งโรจน์และอานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน
                ดูซิ พระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆ ทุกคนจะแลเห็นพระองค์ แม้ผู้ที่ได้แทงพระองค์ด้วย ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะข้อน-อกร่ำไห้ถึงพระองค์ ใช่แล้ว อาเมน พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้เสด็จมา พระผู้ทรงสรรพานุภาพตรัสว่า “เราคืออัลฟาและโอเมก้า”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 18:33-37)
                 เวลานั้น ปิลาตจึงกลับเข้าไปในจวน และเรียกพระเยซูเจ้ามาถามว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ?” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านถามดังนี้ด้วยตนเอง หรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา?” ปิลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือ? ชนชาติของท่านเอง และบรรดาหัวหน้าสมณะได้มอบท่านแก่ข้าพเจ้า ท่านได้ทำผิดอะไร?” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้แล้ว ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อมิให้เราถูกมอบแก่ชาวยิว แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้” ปิลาตจึงถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์น่ะซิ” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”

 

ข้อคิด
                วันนี้เป็นวันสมโภชในพระศาสนจักรคาทอลิกของเรา เพื่อย้ำให้คริสตชนสำนึกว่า อาณาจักรของพระเจ้าที่เราเป็นสมาชิกผ่านทางศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า อาณาจักรที่ทุกคนเป็นพี่น้องกันในความรักและสันติสุขของพระเจ้า ไม่มีขอบเขตตามประสามนุษย์ แต่ตามประสาของพระเจ้า ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า ไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการที่คนหนึ่งพิสูจน์ กล้าตายเพื่ออีกคนหนึ่งเช่นพระองค์บนไม้กางเขน
                  ขอพระองค์ทรงช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามพระฉบับแบบตลอดไป เริ่มจากสมาชิกในครอบครัวกลุ่มคริสตชนผู้มีความเชื่อในที่ต่างๆ ทั่วโลก

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก