การหนีไปอียิปต์

        42. 1นายทหารทุกคน โยคานันบุตรของคาเรอัค อาซาริยาห์a บุตรของโฮชายาห์ และประชากรทุกคนทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่เข้ามาพบ 2และพูดกับประกาศกเยเรมีย์ว่า “โปรดฟังคำวอนขอของพวกเรา และจงอธิษฐานภาวนาbต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเพื่อพวกเราและทุกคนที่รอดชีวิต ท่านเห็นกับตาแล้วว่าพวกเราเคยมีจำนวนมาก แต่เหลืออยู่ไม่กี่คน 3ขอให้พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงแสดงว่าพวกเราต้องเดินไปทางไหน และต้องทำอะไร” 4ประกาศกเยเรมีย์ตอบว่า “ข้าพเจ้าได้ยินแล้ว ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านตามที่ท่านขอ พระยาห์เวห์ทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้าก็จะบอกท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิ่งใดเลย” 5เขาทั้งหลายจึงพูดกับเยเรมีย์ว่า “ขอพระยาห์เวห์ผู้ทรงความจริงและความซื่อสัตย์ ทรงเป็นพยานปรักปรำพวกเรา ถ้าเราจะไม่ปฏิบัติตามพระวาจาที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงส่งท่านมาบอกพวกเรา 6ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พวกเราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พวกเราส่งท่านไปทูลพระองค์ แล้วจะได้มีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา”

          7สิบวันต่อมา พระยาห์เวห์ตรัสกับเยเรมีย์ 8เยเรมีย์จึงส่งคนไปเรียกโยคานันบุตรของคาเรอัค และนายทหารทุกคนที่อยู่กับเขา รวมทั้งประชากรทุกคนทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ 9บอกคนเหล่านั้นว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งท่านทั้งหลายส่งคนไปขอให้ข้าพเจ้าทูลคำอ้อนวอนของท่านแด่พระองค์ ตรัสว่า 10‘ถ้าท่านยังอยู่ต่อไปcในแผ่นดินนี้ เราจะสร้างท่านขึ้น ไม่ทำลายลง เราจะปลูกท่าน ไม่ถอนทิ้ง เพราะเราเสียใจที่ทำให้เหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ท่าน 11อย่ากลัวกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ท่านกลัวอยู่เลย – พระยาห์เวห์ตรัส – อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะอยู่กับท่าน เพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นจากมือของเขา 12เราจะแสดงความกรุณาต่อท่าน เพื่อเขาจะได้กรุณา และยอมให้ท่านกลับมาอยู่ในแผ่นดินของท่าน 13แต่ถ้าท่านพูดว่า “พวกเราจะไม่อยู่ในแผ่นดินนี้” ไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน 14บอกว่า “ไม่เอา พวกเราจะไปในแผ่นดินอียิปต์ ที่นั่นเราจะไม่เห็นสงคราม จะไม่ได้ยินเสียงแตรเขาสัตว์ จะไม่ขาดแคลนอาหาร เราจะไปอาศัยอยู่ที่นั่น” 15ถ้าท่านต้องการเช่นนี้ ชาวยูดาห์ที่รอดชีวิตเอ๋ย จงฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์เถิด พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ‘ถ้าท่านตัดสินใจจะไปอียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่น 16ดาบที่ท่านกลัวจะตามไปทันท่านที่นั่นในแผ่นดินอียิปต์ การขาดแคลนอาหารที่ท่านกลัวจะติดตามท่านไปถึงอียิปต์ และท่านจะตายที่นั่น 17ใช่แล้ว ทุกคนที่ตกลงใจไปอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่นจะตายด้วยดาบ การขาดแคลนอาหาร และโรคระบาด จะไม่มีใครเหลืออยู่ หรือรอดพ้นจากหายนะซึ่งเราจะนำมาให้เขา’     18เพราะพระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า ‘ความกริ้วและความโกรธของเราลงมาเหนือชาวกรุงเยรูซาเล็มอย่างไร ความโกรธของเราก็จะลงมาเหนือท่านอย่างนั้น ถ้าท่านไปอียิปต์  ท่านจะเป็นที่สาปแช่ง เป็นที่น่าสยดสยอง เป็นขี้ปาก และเป็นที่เยาะเย้ย ท่านจะไม่เห็นสถานที่นี้อีก 19dชาวยูดาห์ที่ยังรอดชีวิตเอ๋ย พระยาห์เวห์ตรัสกับท่านแล้วว่า ‘อย่าไปอียิปต์’ จงรู้ให้แน่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่านแล้ว 20ว่าท่านทั้งหลายไม่มีความจริงใจเมื่อส่งข้าพเจ้าไปทูลพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านว่า ‘จงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราเพื่อพวกเราเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราตรัสประการใด จงบอกเรา แล้วเราจะปฏิบัติตาม’ 21วันนี้ ข้าพเจ้าได้ประกาศให้ท่านรู้แล้ว แต่ท่านไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ไม่ยอมฟังเรื่องใดที่พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาบอกให้ท่านรู้ 22บัดนี้ จงรู้แน่ชัดเถิดว่า ท่านทั้งหลายจะตายด้วยดาบ การขาดแคลนอาหาร และโรคระบาดในสถานที่ซึ่งท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู่”

42 a “อาซาริยาห์” – ตามต้นฉบับภาษากรีก และ 43:2 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เยซันยาห์” – แต่บางทีอาจหมายถึง “เยซันยาห์” ใน 40:8 ก็เป็นได้

b ที่นี่ เยเรมีย์ (และเทียบ 15:11; 2 มคบ 15:14) มีบทบาทผู้วอนขอพระเจ้าแทนประชากรเหมือนโมเสส (อพย 32:11)

c “ยังอยู่ต่อไป” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและ Targum  - ตามตัวอักษรว่า “ยังอยู่เพื่ออาศัยอยู่” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กลับมาอาศัยอยู่”

d ข้อ 19-22 น่าจะอยู่หลัง 43:3 มากกว่า