"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ประกาศกเยเรมีย์ยังคงอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ไม่ถูกจับเป็นเชลย

          40. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์ หลังจากที่เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารองครักษ์ปล่อยเขาให้เป็นอิสระที่หมู่บ้านรามาห์ เมื่อเขาถูกพันธนาการพร้อมกับเชลยอื่นๆจากกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ ซึ่งถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนa

2ผู้บัญชาการทหารองครักษ์นำเยเรมีย์ออกมาแล้วพูดกับเขาว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าสถานที่นี้จะต้องประสบหายนะ 3พระยาห์เวห์ทรงนำหายนะนี้มาแล้ว พระองค์ทรงทำตามที่ตรัสไว้ เพราะท่านทั้งหลายได้ทำบาปผิดต่อพระยาห์เวห์ ไม่ยอมเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดขึ้นกับท่าน 4ดูซิ วันนี้ข้าพเจ้าแก้โซ่ตรวนจากมือของท่าน ถ้าท่านอยากไปกรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้า ก็จงมาเถิด ข้าพเจ้าจะดูแลท่านอย่างดี ถ้าท่านไม่อยากไปกรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้าก็อย่ามา ดูซิ แผ่นดินทั้งหมดอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านเห็นดีเห็นชอบจะไปที่ใดก็ไปเถิด” 5ก่อนที่ประกาศกเยเรมีย์จะกลับ เขาก็พูดต่อไปว่า “ท่านจะกลับไปอยู่กับเกดาลิยาห์ บุตรอาหิคัม บุตรของชาฟานก็ได้ กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงแต่งตั้งเขาเป็นผู้ว่าราชการหัวเมืองต่างๆแห่งยูดาห์ จงอยู่กับเขาในหมู่ประชากร หรือจะไปที่ใดก็ได้ตามที่ท่านพอใจ” ผู้บัญชาการทหารองครักษ์มอบเสบียงอาหารและของขวัญให้เยเรมีย์ แล้วจึงปล่อยเขาไป 6เยเรมีย์ไปพบเกดาลิยาห์ บุตรอาหิคัม ที่เมืองมิสปาห์b และอาศัยอยู่กับเขาในหมู่ประชากรซึ่งเหลืออยู่ในแผ่นดิน

เรื่องราวเกี่ยวกับเกดาลิยาห์

            7เมื่อบรรดานายทหารและกำลังพลที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนั้น ได้ยินว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงแต่งตั้งเกดาลิยาห์ บุตรอาหิคัมให้เป็นผู้ว่าราชการในแผ่นดิน และทรงมอบให้เขาดูแลชายหญิง เด็ก และผู้ยากจนที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งมิได้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน 8เขาทั้งหลายจึงไปพบเกดาลิยาห์ที่เมืองมิสปาห์ คนเหล่านี้คือ อิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ โยคานันและโยนาธานบุตรของคาเรอัค เสไรอาห์บุตรของทันหุเมท บรรดาบุตรของเอฟายชาวเนโทฟาห์ เยซันยาห์บุตรของชาวมาอาคาห์ พร้อมกับทหารของตน 9เกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม บุตรของชาฟาน สาบานกับเขาเหล่านี้และทหารของเขา บอกว่า “อย่ากลัวที่จะรับใช้ชาวเคลเดีย จงอยู่ต่อไปในแผ่นดิน และรับใช้กษัตริย์แห่งบาบิโลน แล้วท่านจะอยู่อย่างเป็นสุข 10ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่เมืองมิสปาห์ เป็นผู้แทนท่านทั้งหลายคอยรับหน้าชาวเคลเดียเมื่อเขาจะมา ท่านทั้งหลายจงเก็บเหล้าองุ่น ผลไม้ฤดูร้อน และน้ำมันมะกอกเทศ บรรจุไว้ในภาชนะ และจงอยู่ในเมืองซึ่งท่านยึดได้”

          11ในทำนองเดียวกัน เมื่อชาวยูดาห์ที่อยู่ในแคว้นโมอับ แคว้นอัมโมน แคว้นเอโดม และแคว้นอื่นๆ ได้ยินว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงปล่อยประชาชนที่รอดชีวิตให้อยู่ในแคว้นยูดาห์ และทรงแต่งตั้งเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม บุตรของชาฟาน ให้เป็นผู้ว่าราชการปกครอง 12ชาวยูดาห์เหล่านี้ทุกคนก็กลับมาจากทุกแห่งที่เขากระจัดกระจายไปอยู่ และมาพบเกดาลิยาห์ที่เมืองมิสปาห์ในแผ่นดินยูดาห์ เขาทั้งหลายได้เก็บเหล้าองุ่นและผลไม้ฤดูร้อนไว้มากมาย

          13โยคานันบุตรของคาเรอัค และนายทหารทุกคนที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนั้นมาพบเกดาลิยาห์ที่เมืองมิสปาห์ 14และถามว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าบาอาลิส กษัตริย์ของชาวอัมโมน ได้ส่งอิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์ มาเอาชีวิตของท่าน”c แต่เกดาลิยาห์บุตรอาหิคัมไม่เชื่อเขา 15โยคานันบุตรของคาเรอัคบอกเกดาลิยาห์เป็นการส่วนตัวที่เมืองมิสปาห์ว่า  “จงให้ข้าพเจ้าไปฆ่าอิชมาเอลบุตรของเนธานิยาห์เถิด แล้วจะไม่มีผู้ใดรู้เรื่อง ทำไมเขาจะต้องเอาชีวิตของท่าน ทำให้ชาวยูดาห์ทุกคนซึ่งมารวมอยู่กับท่านต้องกระจัดกระจาย และชาวยูดาห์ที่เหลืออยู่จะต้องพินาศ” 16แต่เกดาลิยาห์บุตรอาหิคัม ตอบโยคานันบุตรของคาเรอัคว่า “อย่าทำการนี้เลย เพราะสิ่งที่ท่านพูดถึงอิชมาเอลนั้นเป็นความเท็จ”

40 a เห็นได้ชัดเจนว่า เรื่องเล่าเกี่ยวกับเยเรมีย์ไม่ต่อเนื่องกัน มีช่องว่างแทรกเข้ามาหลายแห่ง – เขาได้รับการปล่อยเป็นอิสระที่กรุงเยรูซาเล็ม 39:14 – แต่ที่นี่ เราพบเขาในหมู่เชลยที่หมู่บ้านรามาห์ – ดู 31:15 เชิงอรรถ e – เรื่องเล่าแบบที่สองนี้ต้องต่อจาก 39:11-12.

b “เมืองมิสปาห์” น่าจะตรงกับ Tell-en-Nashbah ในปัจจุบัน อยู่ห่างไป 13 กม.ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม – เคยเป็นสักการสถานของอิสราเอลมาก่อน – ดู วนฉ 20:1; 1 ซมอ 7:5; 10:17 *** “เกดาลิยาห์” มาจากตระกูลข้าราชการตำแหน่งสูงของอาณาจักรยูดาห์ – และยินดีช่วยเหลือประกาศกเยเรมีย์ (26:24 เชิงอรรถ f).

c กษัตริย์บาอาลิสของชาวอัมโมนยังคงต่อต้านกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์   และคงจะทรงรู้สึกว่าทรงถูกคุกคามจากการที่เกดาลิยาห์ยอมไปอยู่ใต้อำนาจของบาบิโลน *** อิชมาเอลเป็นนายทหารเชื้อสายราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด (ข้อ 8) จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคิดว่าเกดาลิยาห์มีความทะเยอทะยานทางการเมือง จึงเป็นคู่แข่งของตน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก