"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ชาวเรคาบเป็นตัวอย่างในการเชื่อฟังพระเจ้าa

           35. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์ในรัชสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิม พระโอรสของกษัตริย์โยสิยาห์แห่งยูดาห์ว่า 2 “จงไปพบชนเผ่าเรคาบและพูดกับเขา จงนำเขามาในห้องหนึ่งที่พระวิหารของพระยาห์เวห์ แล้วยื่นเหล้าองุ่นให้เขาดื่ม” 3ข้าพเจ้าจึงนำยาอาซันยาห์ บุตรของเยเรมีย์ บุตรของฮาบาซินยาห์ พี่น้องของเขาและบุตรของเขาทุกคน คือคนในตระกูลเรคาบทั้งหมด 4ข้าพเจ้านำเขามายังพระวิหารของพระยาห์เวห์ เข้ามาในห้องของเบน-โยคานันb บุตรของอิกดาลิยาห์ คนของพระเจ้า ห้องนี้อยู่ติดกับห้องของบรรดาเจ้านาย เหนือห้องของมาอาเสอาห์บุตรของชัลลูม ยามเฝ้าประตู 5ข้าพเจ้าวางเหล้าองุ่นหลายเหยือกกับถ้วยหลายใบไว้ต่อหน้าคนตระกูลเรคาบ และบอกเขาว่า “จงดื่มเหล้าองุ่นเถิด”

          6แต่เขาทั้งหลายตอบว่า “พวกเราไม่ดื่มเหล้าองุ่น เพราะโยนาดับบุตรของเรคาบ บรรพบุรุษของเรา ได้สั่งเราไว้ว่า ‘ท่านทั้งหลายต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่น ทั้งท่านและลูกหลานของท่านต้องไม่ดื่มตลอดไป 7ท่านต้องไม่สร้างบ้าน ไม่หว่านพืช ไม่ปลูกหรือมีสวนองุ่นเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ต้องอยู่ในกระโจมตลอดชีวิต แล้วท่านทั้งหลายจะมีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินที่ท่านมาอาศัยอยู่เหมือนคนต่างด้าว’ 8พวกเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการของโยนาดับบุตรของเรคาบบรรพบุรุษของเรา ทั้งเรา ภรรยา บุตรชายหญิง จะไม่ดื่มเหล้าองุ่นตลอดชีวิต 9จะไม่สร้างบ้านเข้าพักอาศัย ไม่เป็นเจ้าของสวนองุ่น ทุ่งนา หรือเมล็ดพืช 10แต่เราอาศัยอยู่ในกระโจมc ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่โยนาดับบรรพบุรุษของเราสั่งไว้ทุกประการ 11แต่เมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนเสด็จมาโจมตีแผ่นดินนี้ พวกเราจึงตกลงกันว่า ‘มาซิ พวกเราจงไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้พ้นจากกำลังพลของชาวเคลเดียและชาวอารัม’ พวกเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม”

          12แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกเยเรมีย์ว่า 13“พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ จงไปถามชาวยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มว่า  ‘ท่านไม่รับคำสั่งสอนและไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคำของเราหรือ – พระยาห์เวห์ตรัส – 14คำสั่งของโยนาดับบุตรของเรคาบที่ห้ามบุตรหลานไม่ให้ดื่มเหล้าองุ่นนั้นได้รับการปฏิบัติตาม เขาทั้งหลายเชื่อฟังคำสั่งของบรรพบุรุษ ไม่ดื่มเหล้าเลยจนถึงวันนี้ เราพูดกับท่านครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ท่านก็ไม่เชื่อฟังเรา 15เราส่งบรรดาประกาศกผู้รับใช้ของเรามาหาท่านครั้งแล้วครั้งเล่า พูดว่า “บัดนี้ แต่ละท่านจงหันกลับจากทางชั่วร้ายและแก้ไขการกระทำของตน อย่าติดตามเทพเจ้าอื่นเพื่อรับใช้เทพเจ้าเหล่านั้น แล้วท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้ท่านและบรรพบุรุษเข้ามาพำนักอาศัย” แต่ท่านก็ไม่ยอมฟังเรา 16ลูกหลานของโยนาดับบุตรของเรคาบปฏิบัติตามคำสั่งที่บรรพบุรุษให้ไว้ แต่ประชากรชาตินี้ไม่ยอมเชื่อฟังเรา 17พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล จึงตรัสดังนี้ ‘ดูซิ เราจะนำหายนะทั้งหลายที่เราประกาศไว้มาเหนือยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคน เพราะเราพูดกับเขา แต่เขาไม่ยอมฟัง เราเรียกเขา แต่เขาไม่ยอมขานตอบ’”

          18แล้วเยเรมีย์ได้พูดกับชนเผ่าเรคาบว่า “พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ‘เพราะท่านได้เชื่อฟังคำสั่งของโยนาดับบรรพบุรุษและปฏิบัติตามข้อบังคับทุกประการ และทำทุกสิ่งที่เขาได้สั่งท่านไว้ 19พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสว่า โยนาดับบุตรของเรคาบจะมีทายาทเป็นชายอยู่ต่อหน้าเราdตลอดไป’”

35 a เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนปลายรัชสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิม เมื่อกรุงเยรูซาเล็มกำลังจะถูกชาวบาบิโลนล้อมครั้งแรก (598 ก.ค.ศ.) – เนื่องจากว่าราวปี 602 ก.ค.ศ. กลุ่มชนติดอาวุธหลายกลุ่มบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินปาเลสไตน์บ่อยแทบจะไม่ว่างเว้น – ดู 2 พกษ 24:2 – และเพราะประชาชนจำนวนมากละทิ้งชนบท เข้ามาหลบภัยในกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 11)

b “เบน-โยคานัน” – ตามต้นฉบับคัดลอกภาษาฮีบรู 1 ฉบับ – ต้นฉบับคัดลอกภาษากรีก 1 ฉบับ – สำนวนแปลโบราณภาษาอาหรับ และ Targum – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ของบรรดาบุตรของคานัน”

c ชนเผ่าเรคาบ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่จากสมัยเร่ร่อน เป็นตัวแทนของบรรดาผู้ที่ต่อต้านไม่ยอมรับการพัฒนาทางสังคม เพื่อรักษาการดำเนินชีวิตแบบโบราณในถิ่นทุรกันดาร – ฮชย 2:16 เชิงอรรถ p.

d “อยู่ต่อหน้าเรา” เป็นวลีที่มักใช้หมายถึงบรรดาสมณะที่ประกอบศาสนพิธี – แต่อาจใช้กับฆราวาสก็ได้ – ผู้หนึ่ง “อยู่ต่อหน้าพระยาห์เวห์” ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก