"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คารวกิจที่มีมลทินของยูดาห์a

        17. 1“บาปของยูดาห์ถูกเขียนไว้ด้วยปากกาเหล็ก

              ถูกสลักไว้ในใจ

              และบนเชิงงอนพระแท่นบูชาbของเขาทั้งหลาย

              ด้วยเหล็กจารที่มีปลายเพชร

2บรรดาบุตรของเขาจะได้ระลึกถึงแท่นบูชา

และเสาศักดิ์สิทธิ์cของเขา

ใกล้ต้นไม้เขียวบนเนินเขาสูงทั้งหลาย

3ภูเขาของเราที่อยู่กลางทุ่งเอ๋ย

เราจะให้ทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติของเจ้าถูกปล้น

เพราะบาปที่เจ้าได้ทำบนที่สูงdทั่วเขตแดนของเจ้า

4เจ้าจะต้องปล่อยมือจากมรดกeซึ่งเราได้มอบให้เจ้า

เราจะทำให้เจ้าเป็นทาสรับใช้ของศัตรู

ในแผ่นดินที่เจ้าไม่รู้จัก

เพราะความโกรธของเราลุกเป็นไฟซึ่งจะเผาไหม้อยู่ตลอดไป”f

สุภาษิตต่างๆ

            5พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้

“คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง

เขาพึ่งพลังของมนุษย์

ใจของเขาหันออกจากพระยาห์เวห์

6เขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดาร

ไม่เห็นgความดีใดๆที่มาถึง

เขาจะอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้งในถิ่นทุรกันดาร

ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีผู้คนอาศัย”

7”คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมได้รับพระพร

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความหวังของเขา

8เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ

ซึ่งหยั่งรากออกไปที่ลำน้ำ

เมื่อความร้อนมาถึง เขาก็ไม่กลัว

ใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอ

เขาจะไม่กังวลใจในปีที่แห้งแล้ง

จะไม่หยุดออกผล”

9จิตใจหลอกลวงมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมด

ไม่อาจแก้ไข ผู้ใดจะรู้จักใจได้

10”เรา พระยาห์เวห์ สำรวจจิต

และทดสอบใจ

เพื่อจะตอบแทนแต่ละคน

ตามความประพฤติของเขา”

11”ผู้สะสมทรัพย์สมบัติอย่างอยุติธรรม

เป็นเหมือนนกกระทาที่ฟักไข่ของนกอื่น

เขาจะต้องละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้กลางคัน

ในวาระสุดท้ายทุกคนจะเห็นว่าเขาเป็นคนโง่”

ความวางใจต่อพระวิหารและในพระยาห์เวห์h

          12สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา

เป็นพระบัลลังก์รุ่งเรืองสูงส่งตั้งแต่แรกเริ่ม

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความหวังของอิสราเอล

ทุกคนที่ละทิ้งพระองค์จะต้องอับอาย

ผู้ที่หันเหไปจากพระองค์จะถูกจารึกไว้ในแดนมรณะi

เพราะเขาได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ผู้เป็นแหล่งน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลา

คำอธิษฐานภาวนาของประกาศกเยเรมีย์

            14ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงรักษาข้าพเจ้า

แล้วข้าพเจ้าก็จะหายจากโรค

โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

แล้วข้าพเจ้าก็จะรอดพ้น

เพราะพระองค์ทรงสมควรที่ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ

15ดูซิ เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า

“พระวาจาของพระยาห์เวห์อยู่ที่ไหน

พระวาจานั้นจงเป็นจริงเถิด”j

16ข้าพเจ้าไม่เคยคาดคั้นให้พระองค์ส่งเหตุร้ายk

ข้าพเจ้าไม่เคยปรารถนาวันแห่งความหายนะ

พระองค์ทรงทราบแล้ว

คำที่ออกจากปากของข้าพเจ้าก็อยู่เฉพาะพระพักตร์

17ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าต้องหวาดกลัว

พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าในวันเลวร้าย

18โปรดให้ผู้เบียดเบียนข่มเหงข้าพเจ้าต้องอับอาย

ไม่ใช่ข้าพเจ้า

โปรดให้เขาทั้งหลายต้องหวาดกลัว

ไม่ใช่ข้าพเจ้า

โปรดทรงนำวันเลวร้ายมาให้เขาทั้งหลาย

โปรดทรงทำลายเขาเป็นสองเท่า

การรักษาวันสะบาโตให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์l

          19พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ “จงไปยืนที่ประตู ‘บุตรของประชากร’ ซึ่งเป็นประตูที่บรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์เสด็จเข้าออก และจงไปยืนที่ทุกประตูของกรุงเยรูซาเล็ม 20ท่านจงบอกเขาว่า ‘ท่านทั้งหลาย ทั้งกษัตริย์แห่งยูดาห์ ชาวยูดาห์และผู้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายที่เข้าทางประตูเหล่านี้ จงฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์เถิด 21พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ถ้าท่านทั้งหลายอยากมีชีวิต ก็จงระวังอย่าแบกหามสัมภาระใดๆในวันสะบาโต หรือนำสัมภาระนั้นผ่านทางประตูต่างๆของกรุงเยรูซาเล็ม 22อย่าแบกสัมภาระใดออกจากบ้านในวันสะบาโต อย่าทำงานใดๆ แต่จงรักษาวันสะบาโตให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ดังที่เราได้สั่งบรรพบุรุษของท่าน 23แต่เขาก็ไม่เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟัง ยิ่งกว่านั้น ยังดื้อรั้นไม่ยอมฟังและไม่ยอมรับคำตักเตือน 24พระยาห์เวห์ตรัสว่า ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเราและไม่แบกสัมภาระใดเข้าทางประตูเมืองนี้ในวันสะบาโต แต่ทำให้วันสะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ทำงานใดๆในวันนั้น 25บรรดากษัตริย์และเจ้านายผู้ประทับบนพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดจะเสด็จเข้าทางประตูต่างๆของเมืองนี้ จะเสด็จมาบนรถศึกหรือทรงม้า ทั้งบรรดากษัตริย์ เจ้านาย ชาวยูดาห์และผู้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลาย เมืองนี้จะมีคนอาศัยอยู่ตลอดไป 26และประชาชนจะมาจากเมืองต่างๆของยูดาห์และจากหมู่บ้านโดยรอบกรุงเยรูซาเล็ม จากแผ่นดินเบนยามิน จากลาดเขาเชเฟลาห์ จากดินแดนแถบภูเขา และจากแคว้นเนเกบ นำเครื่องเผาบูชา สักการบูชา ธัญบูชาและกำยาน นำมาเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 27แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฟังคำสั่งของเราให้รักษาวันสะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ และไม่แบกสัมภาระและนำเข้าทางประตูต่างๆของกรุงเยรูซาเล็มในวันสะบาโต เราจะก่อไฟที่ประตูเหล่านี้ ไฟนั้นจะเผาผลาญราชวังทั้งหลายของกรุงเยรูซาเล็ม และจะไม่ดับ’”

17 a ข้อ 1-4 ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

b “พระแท่นบูชาของเขาทั้งหลาย” – ตามสำนวนแปลภาษาละติน (Vg) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียง “พระแท่นบูชา”

c “เสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาทั้งหลาย” – แปลตามตัวอักษรว่า “อาเชราห์ของเขาทั้งหลาย” – ดู อพย 34:13 เชิงอรรถ e; วนฉ 2:3 เชิงอรรถ i.

d “เพราะบาปที่เจ้าได้ทำบนที่สูงทั่วเขตแดนของเจ้า” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพราะที่สูงของเจ้า เพราะบาปทั่วเขตแดนของเจ้า” – เราได้เรียงลำดับคำให้สอดคล้องกับข้อความใน 15:13.

e “(ปล่อย)มือจากมรดก” – แปลโดยคาดคะเน  ตามตัวอักษรว่า “(ปล่อย)มือของเจ้า” (yadeka) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “(ปล่อย)และจากเจ้า” (ubeka)

f “ความโกรธของเรา....ตลอดไป” เป็นข้อความคล้ายกับใน 15:14.

g “ไม่เห็นความดีใดๆที่มาถึง” – ตามตัวอักษรว่า “ไม่เห็นว่าความดีมาถึง” – กริยา “เห็น” ในข้อนี้มีพยัญชนะเหมือนกับกริยา “กลัว” ในข้อ 8 ซึ่งเป็นประโยคที่คล้องจองกัน

h ข้อความสองข้อนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ผลงานของประกาศกเยเรมีย์ – เทียบ 7:1-15.

i “(หันเหไป)จากพระองค์” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “(หันเหไป)จากเรา” *** “ในแดนมรณะ” - แปลตามตัวอักษรว่า “ในแผ่นดิน” ซึ่งหมายถึงแผ่นดินของผู้ตาย หรือแดนมรณะ

j “พระวาจานั้นจงเป็นจริงเถิด” – คำพูดของประกาศกเยเรมีย์ยังไม่เป็นจริง ดังนั้นเวลาที่ประกาศกกล่าวถ้อยคำเหล่านี้จึงอยู่ก่อนปี 598 ก.ค.ศ.

k “ข้าพเจ้าไม่เคยคาดคั้นให้พระองค์ส่งเหตุร้าย” – แปลตามตัวอักษรโดยคาดคะเนว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้เร่งตามหลังพระองค์ให้ส่งเหตุร้าย” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ข้าพเจ้าไม่รีบเร่งตามหลังพระองค์มากกว่าคนเลี้ยงแกะ”

l นักวิชาการผู้อธิบายพระคัมภีร์แทบทุกคนไม่เชื่อว่าข้อความตอนนี้เป็นของประกาศกเยเรมีย์ จากเหตุผลที่ว่าข้อความนี้ให้ความสำคัญแก่วันสะบาโต ซึ่งเป็นสิ่งที่เยเรมีย์ไม่เคยทำ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก