"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

กำเนิดบุตรชายของประกาศกอิสยาห์a
8. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงนำวัสดุแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งมาเขียนเป็นตัวอักษรธรรมดาว่า ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส’” 2ข้าพเจ้ามีพยานbที่น่าเชื่อถือสองคน คือ สมณะอุรีอาห์ และเศคาริยาห์ บุตรของเยเบเรคียาห์

          3ต่อมา ประกาศกหญิงภรรยาของข้าพเจ้าก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงตั้งชื่อเขาว่า ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส’ 4เพราะว่าก่อนที่เด็กจะรู้จักเรียกพ่อเรียกแม่ได้ ทรัพย์สมบัติของกรุงดามัสกัสและของที่กรุงสะมาเรียริบมาได้จะถูกขนเอาไปเฉพาะพระพักตร์ของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย”

คำพยากรณ์ถึงการรุกรานจากอาณาจักรอัสซีเรียc

          5พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า 6“ประชากรนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับน้ำจากคลองชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ แต่กลับกลัวdกษัตริย์เรซีนและโอรสของเรมาลิยาห์ 7ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ำยูเฟรติสมาท่วมเขาทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งอัสซีเรียและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ น้ำนั้นจะไหลล้นคลองต่างๆ และจะท่วมฝั่งทั้งหมด 8อิมมานูเอลเอ๋ยe น้ำนี้จะเข้าไปในแคว้นยูดาห์ จะไหลท่วมและผ่านไปสูงจนถึงคอ แผ่กว้างเหมือนปีกออกไปคลุมแผ่นดินทั้งหมดของท่าน

          9ประชากรทั้งหลาย จงรู้fและจงกลัวเถิด

          แผ่นดินที่อยู่ห่างไกลทุกแห่ง จงเงี่ยหูฟังเถิด

          จงคาดสะเอวเตรียมพร้อมไว้ แต่ท่านจะถูกบดขยี้

          จงคาดสะเอวเตรียมพร้อมไว้ แต่ท่านจะถูกบดขยี้

          10จงปรึกษาวางแผนกันเถิด แต่จะไร้ผล

          จงประกาศอะไรก็ได้ แต่จะไม่เกิดขึ้น

          เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”

ภารกิจของประกาศกอิสยาห์g

          11พระยาห์เวห์ทรงใช้กำลังห้ามข้าพเจ้ามิให้เดินตามวิถีทางของประชากรนี้

          ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

          12“จงอย่าร่วมคิดกบฏกับประชากรนี้

          อย่ากลัวสิ่งที่เขากลัว อย่ากลัวไปเลย

          13ท่านจงประกาศว่าพระยาห์เวห์จอมจักรวาลเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

ทรงความศักดิ์สิทธิ์

                ท่านจงกลัวและยำเกรงพระองค์เพียงพระองค์เดียว

          14พระองค์จะทรงเป็นทั้งสักการสถานh

          และเป็นหินขวางทางทำให้สะดุดล้ม

          เป็นก้อนหินทำให้อาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์สะดุดล้ม

          เป็นกับดักและบ่วงแร้วสำหรับผู้อาศัยที่กรุงเยรูซาเล็ม

          15คนจำนวนมากจะล้มลงและแตกสลาย

เขาจะติดบ่วงและถูกจับเป็นเชลย”

                16ศิษย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า

          จงผูกมัดคำพยานนี้เก็บไว้

          จงประทับตราคำสั่งสอนนี้ไว้ในหมู่ท่าน

          17ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์จากพงศ์พันธุ์ของยาโคบ

          ข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์

          18ดูซิ ข้าพเจ้าและบุตรทั้งสองคนที่พระยาห์เวห์ประทานให้

          เป็นเครื่องหมายและเป็นลางร้ายเตือนอิสราเอล

จากพระยาห์เวห์จอมจักรวาลผู้ประทับบนภูเขาศิโยน

19เมื่อผู้คนพูดกับท่านทั้งหลายว่า

“จงไปปรึกษาคนทรงและหมอดูผู้กระซิบคาถาและพูดพึมพำ”

ประชากรควรปรึกษาพระเจ้าของตนมิใช่หรือ

เขาควรปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นมิใช่หรือ

20แต่ท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคำสั่งสอนและคำพยานนั้น

แน่นอนทีเดียว เขาจะพูดเช่นนี้

แต่เขาจะไม่มีหวังเห็นรุ่งอรุณเลยi

ผู้จะไม่เห็นรุ่งอรุณj

          21ประชากรที่ถูกข่มเหงและหิวโหยจะผ่านแผ่นดิน

          เขาจะโกรธและสาปแช่งกษัตริย์และเทพเจ้าของตนเพราะความอดอยาก

          เขาจะแหงนหน้าขึ้นเบื้องบน

          22หรือมองดูแผ่นดิน

          เขาจะเห็นแต่ความทุกข์และความมืดมิด

          ความสว่างถูกเมฆปิดบังไว้ทั้งหมด

          23กสำหรับแผ่นดินที่มีความทุกข์ ทุกสิ่งมืดเหมือนกลางคืนมิใช่หรือ

         

การปลดปล่อยเป็นอิสระ

            23ขในอดีต พระองค์ทรงทำให้แผ่นดินเศบูลุนและแผ่นดินนัฟทาลีตกต่ำ แต่ในอนาคตจะทรงบันดาลให้หนทางจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถึงแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งเป็นดินแดนของชนต่างชาติkมีความรุ่งเรือง

8 a แม้คำประกาศพระวาจาสั้นๆนี้มีข้อความคล้ายกับข้อความใน 7:16 แต่มีจุดประสงค์แตกต่างกันมากกับคำพยากรณ์เรื่อง “อิมมานูเอล” และไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ - ชื่อเป็นลางของบุตรชายคนที่สองของประกาศกอิสยาห์เป็นเครื่องหมายและการพยากรณ์ – ดู  1:26 เชิงอรรถ n; 7:3; 8:18 – ชื่อนี้มีความหมายว่า “ของถูกริบรวดเร็ว – ปล้นฉับพลัน” เป็นการกล่าวพยากรณ์ว่ากรุงดามัสกัสและกรุงสะมาเรียจะถูกกองทัพอัสซีเรียจู่โจมในไม่ช้า - จงเทียบชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของบุตรของประกาศกโฮเชยา (ฮชย 1:4,6,9)

b “ข้าพเจ้ามีพยาน” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ให้ข้าพเจ้านำพยาน”

c “น้ำจากคลองชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ” (ข้อ 6 – เทียบ 7:3) เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องจากพระเจ้า แต่ประชาชนกลับไปชอบความช่วยเหลือของชาวอัสซีเรีย (“แม่น้ำยูเฟรติส” ในข้อ 7) ที่ไหลเชี่ยวล้นฝั่ง ซึ่งจะนำความเสียหายมาให้เขา

d “กลัว” – แปลตามตัวอักษรว่า “ละลาย” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ร่าเริงยินดี” ซึ่งไม่มีความหมาย เว้นแต่จะคิดว่ากริยานี้มีรากศัพท์ที่มีความหมายว่า “ยินดี” และใช้หมายถึงกลุ่มชาวยูดาห์ที่มีใจฝักใฝ่อยู่กับชาวอัสซีเรีย – สำนวนแปลโบราณบางสำนวนอ่านว่า “ได้เลือก(ให้เป็นกษัตริย์)” แต่ก็ขัดกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

e “อิมมานูเอล” – การใช้ชื่อนี้เป็นคำพยากรณ์ (เทียบ 7:14) ที่นี่ และการกล่าวโดยตรงในข้อ 10 แสดงให้เห็นชัดว่าคำประกาศพระวาจากลุ่มนี้มีเอกภาพในความหมายเดียวกัน การลงโทษที่ถึงล่วงหน้านี้เตรียมทางไว้ให้พระสัญญาเป็นจริง

f “จงรู้” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ท่านกำลังไปหรือ”

g ดูเหมือนว่าที่ตรงนี้ประกาศกอิสยาห์กำลังอธิบายเหตุผลท่าทีของตนให้บรรดาศิษย์เข้าใจ (ข้อ 16) พระยาห์เวห์ทรงสอนประกาศกให้ต่อต้านประชาชนชาวยูดาห์ และมอบความวางใจต่อพระเจ้าเท่านั้น – เป็นท่าทีที่รับได้ยากในสภาพแวดล้อมที่สับสนเช่นนั้น (ข้อ 14-15) และมีเจตนาที่จะทำให้ความซื่อสัตย์ปรากฏชัดยิ่งขึ้น

h “สักการสถาน”  - สำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) อ่านว่า “กับดัก” เช่นเดียวกับที่ปลายของข้อนี้ – ตัวบทที่เรามีอาจคัดลอกมาผิด หรือผู้คัดลอกได้แก้ไขดัดแปลง

i ข้อ 19-20 อาจถูกจัดไว้ผิดที่ จึงเข้าใจได้ยากมาก ประกาศกอิสยาห์ยกคำพูดของคู่อริซึ่งอ้างว่าประชาชนมีสิทธิจะไปปรึกษาคนทรงหรือหมอดูได้ (ดู 2:6 เชิงอรรถ e) – คำตอบในข้อ 19ข อาจเป็นการประชดประชัน และตัวบทของข้อนี้อาจสับสน จึงเดาความหมายได้ยาก

j ดูเหมือนว่าที่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน คำประกาศพระวาจาไม่ต่อเนื่องกันถูกวางไว้ผิดที่ โดยหลักการแล้ว ข้อความนี้ดูเหมือนว่าเล่าถึงบางคนที่เดินทางผ่านดินแดนที่ถูกทำลายและแสดงความทุกข์ของตนออกมา แต่ก็ไม่ชัดว่าบทประพันธ์สั้นๆนี้เกี่ยวข้องกับบริบทอย่างไร บางทีอาจจะต้องนำไปต่อกับ 5:26-30 ที่ดูเหมือนจะมีความต่อเนื่องกันชัดเจนกว่า

k ข้อความข้อนี้ทำนายถึงอนาคตรุ่งเรืองที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ในอดีตที่เพิ่งผ่านมา เมื่อพระเจ้าทีกลัท-ปีเลเสอร์ที่ 3 ทรงนำกองทัพอัสซีเรียมายึดดินแดนทางเหนือของอาณาจักรอิสราเอล และจับประชาชนเป็นเชลยไปในแดนเนรเทศเมื่อปี 732 ก.ค.ศ. (ดู 2 พกษ 15:29) ในข้อความต่อไป ประกาศกอิสยาห์ทำนายถึง “วันของพระยาห์เวห์” เมื่อพระองค์จะทรงปลดปล่อยผู้ถูกจับเป็นเชลย นอกจากนั้นยังทำนายถึงการปกครองอย่างสันติของพระราชกุมารพระองค์หนึ่งที่จะประสูติมา คือ “อิมมานูเอล” ที่กล่าวถึงใน อสย 7:14.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก