"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

สันติภาพถาวร
2. 1นิมิตที่ประกาศกอิสยาห์a บุตรของอามอสเห็นเกี่ยวกับยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มb

                   2เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย

          คือภูเขาแห่งพระวิหารของพระยาห์เวห์

จะถูกตั้งขึ้นเหนือยอดของภูเขาทั้งหลาย

และจะสูงกว่าบรรดาเนินเขา

นานาชาติจะหลั่งไหลมาที่ภูเขานี้

3ชนชาติมากมายจะมาและกล่าวว่า

“มาเถิด เราจงขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์

ไปยังพระวิหารพระเจ้าของยาโคบ

แล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีทางของพระองค์ให้เรา

เราจะได้เดินตามมรรคาของพระองค์

เพราะว่าบทบัญญัติจะออกมาจากศิโยน

และพระวาจาของพระยาห์เวห์จะออกมาจากกรุงเยรูซาเล็ม

4พระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ

และจะทรงวินิจฉัยชนชาติมากมายc

เขาทั้งหลายจะตีดาบให้เป็นผาลไถนา ตีหอกให้เป็นเคียว

ชาติต่างๆจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีก จะไม่ฝึกฝนยุทธวิธีอีกต่อไป

          5พงศ์พันธุ์ของยาโคบเอ๋ย จงมาเถิด

เราจงเดินตามพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของเรา”

วันของพระยาห์เวห์d

          6ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์

          คือเชื้อสายของยาโคบ

          เพราะเขามีผู้ใช้เวทมนตร์จากทิศตะวันออก

          และมีหมอดูจำนวนมากเหมือนชาวฟีสิลเตียeอยู่ด้วย

          เขามีความสนิทสัมพันธ์กับคนต่างชาติ

          7แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคำ

          เขามีทรัพย์สมบัตินับไม่ถ้วน

          แผ่นดินของเขามีม้ามากมาย

          มีรถศึกนับไม่ถ้วน

          8แผ่นดินของเขาเต็มไปด้วยรูปเคารพ

          เขากราบไหว้ผลงานจากมือของเขา

          กราบไหว้สิ่งที่นิ้วมือของเขาได้ทำขึ้นมา

         

          9มนุษย์เหล่านี้จึงต้องอับอาย

          แต่ละคนจะต้องถูกดูหมิ่น

          ขอพระองค์อย่าทรงอภัยเขาเลย

          10จงหลบเข้าไปในซอกหิน จงซ่อนอยู่ในฝุ่นดิน

          ให้พ้นความน่าเกรงขามของพระยาห์เวห์

          และพระสิริรุ่งโรจน์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

          เมื่อพระองค์เสด็จมาทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนf

          11วันนั้น มนุษย์ผู้หยิ่งผยองจะต้องก้มหน้าลง

          ความจองหองของมนุษย์จะถูกกดลง

          พระยาห์เวห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะทรงได้รับการเทิดทูน

          12เพราะวันหนึ่งพระยาห์เวห์gจอมจักรวาล

          จะทรงต่อต้านผู้จองหองและหยิ่งผยอง

          จะทรงต่อต้านทุกคนที่ยกตนขึ้น และเขาจะต้องตกต่ำ

          13พระองค์จะทรงต่อต้านต้นสนสีดาร์ทั้งหมดของเลบานอนที่สูงและหยิ่งผยอง

          จะทรงต่อต้านต้นโอ๊คทุกต้นของแคว้นบาชาน

          14จะทรงต่อต้านภูเขาสูงทั้งหมด

          จะทรงต่อต้านเนินเขาทั้งหลายที่หยิ่งผยอง

          15จะทรงต่อต้านหอคอยสูงทุกแห่ง

          จะทรงต่อต้านกำแพงที่แข็งแกร่งทั้งหมด

          16จะทรงต่อต้านเรือทุกลำของเมืองทาร์ชิช

          จะทรงต่อต้านเรือที่หรูหราทั้งหมดh

          17วันนั้น ความหยิ่งผยองของมนุษย์จะต้องถูกปราบปราม

          ความจองหองของมนุษย์จะถูกกดให้ต่ำลง

          พระยาห์เวห์เพียงพระองค์เดียวจะทรงได้รับการเทิดทูน

18และรูปเคารพก็จะสูญหายไปโดยสิ้นเชิง

          19มนุษย์จะเข้าไปในซอกหิน และในโพรงดิน

          ให้พ้นความน่าเกรงขามของพระยาห์เวห์

          และพระสิริรุ่งโรจน์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

          เมื่อพระองค์เสด็จมาทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน

          20วันนั้น มนุษย์จะโยนรูปเคารพเงินและรูปเคารพทองคำที่เขาทำไว้เพื่อกราบไหว้ให้ตัวตุ่นและค้างคาว

          21เขาจะเข้าไปในถ้ำหินและซอกผา

          ให้พ้นความน่าเกรงขามของพระยาห์เวห์

          และพระสิริรุ่งโรจน์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

          เมื่อพระองค์เสด็จมาทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน

          22จงเลิกคบกับมนุษย์ซึ่งมีเพียงลมปราณในจมูก

          เขามีคุณค่าอย่างไรหรือi

2 a นิมิตประการนี้ยังพบได้อีกใน มคา 4:1-3  นักวิชาการยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้เขียนก่อน นักวิชาการส่วนใหญ่คิดว่าประกาศกมีคาห์ยืมข้อความนี้มาจากอิสยาห์ - บางทีผู้เรียบเรียงทั้งหนังสืออิสยาห์และมีคาห์อาจยืมมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันก็เป็นได้

bประโยคนี้เป็นหัวข้อของการประกาศพระวาจาของประกาศกที่มีบันทึกอยู่ในบทที่ 2-5.

c การพิพากษานานาชาติยังจะเป็นบทบาทของพระเมสสิยาห์อีกด้วย (เทียบ 11:3-4; 16:5)

d คำประพันธ์บทนี้มีเอกภาพที่เห็นได้จากการซ้ำข้อความที่เหมือนกัน (ข้อ 9,11,17 และ 10,19,21) มีอายุตั้งแต่สมัยแรกที่ประกาศกอิสยาห์ปฏิบัติภารกิจ ขณะที่อาณาจักรยูดาห์มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นเวลายาวนานในรัชสมัยของกษัตริย์อุสซียาห์และโยธาม – แต่ยังอาจใช้ได้กับกรุงสะมาเรีย ที่ขณะนั้นยังไม่ประสบความวุ่นวายและเสื่อมทรามซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ประกาศกกล่าวล่วงหน้าว่าพระยาห์เวห์จะทรงเข้ามาบันดาลให้เกิดหายนะ

e การใช้เวทมนตร์คาถา หมอดู และไสยศาสตร์ เป็นกิจการที่ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในตะวันออกกลางสมัยโบราณ ไม่เว้นในอิสราเอลด้วย 8:19; 1 ซมอ 28:3 ฯ แม้ว่าจะถูกห้ามพร้อมกับการคาดโทษใน อพย 22:17; ลนต 19:31; 20:27; ฉธบ 18:10-11,14 – เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทำนายถึงอนาคตของชาวฟีลิสเตีย  แต่พระคัมภีร์กล่าวถึงโหรชาวฟีลิสเตียใน 1 ซมอ 6:2.

f “เมื่อพระองค์เสด็จมาทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน” – ตามต้นฉบับภาษากรีก – ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู  แต่วลีนี้ยังพบซ้ำอีกในข้อ 19 และ 21.

g เรื่อง “วันของพระยาห์เวห์” ดู อมส 5:18 เชิงอรรถ m - ที่ตรงนี้การเสด็จมาเกี่ยวข้องของพระยาห์เวห์ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเหมือนแผ่นดินไหว (อสย 2:10,19,21)

h “เรือที่หรูหราทั้งหมด” – ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ - แปลโดยคาดคะเน

i ข้อ 22 ไม่พบในฉบับภาษากรีก และไม่เข้ากับบริบท - อาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก