"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประกาศกเอเสเคียลแสดงท่าทางของผู้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยa

          12. 1พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 2“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านอาศัยอยู่ในหมู่พงศ์พันธุ์กบฏ เขามีตาเพื่อเห็น แต่ไม่ยอมดู มีหูเพื่อฟัง แต่ไม่ยอมฟัง เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ 3บัดนี้ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านจงจัดเตรียมข้าวของสำหรับถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย แล้วออกเดินทางไปเป็นเชลยในเวลากลางวันเพื่อให้ทุกคนเห็น ท่านจะต้องออกเดินทางไปเป็นเชลยจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งต่อหน้าเขา เขาจะได้เข้าใจว่าตนเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ 4จงนำข้าวของออกมาตอนกลางวันให้เขาเห็น เหมือนเป็นข้าวของของผู้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย 5จงเจาะช่องในกำแพงต่อหน้าเขา แล้วออกไปตามช่องนั้น 6จงยกข้าวของใส่บ่าต่อหน้าเขา แล้วแบกออกไปเมื่อมืดแล้ว ท่านจงคลุมใบหน้าเพื่อจะไม่เห็นพื้นดิน เพราะเราทำให้ท่านเป็นเครื่องหมายสำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล”

7ข้าพเจ้าก็ทำตามที่ข้าพเจ้าได้รับคำสั่ง ข้าพเจ้านำข้าวของออกมาเวลากลางวัน เหมือนเป็นข้าวของของผู้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย ในเวลาเย็นข้าพเจ้าก็ใช้มือเจาะช่องในกำแพง เมื่อมืดแล้ว ข้าพเจ้าก็ออกไป แบกข้าวของออกไปต่อหน้าเขา

            8เช้าวันรุ่งขึ้น พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 9“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย พงศ์พันธุ์อิสราเอล พงศ์พันธุ์กบฏได้ถามท่านหรือไม่ว่า ‘ท่านกำลังทำอะไร’ 10จงตอบเขาว่า ‘พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ คำพยากรณ์นี้มีไว้สำหรับเจ้านายที่กรุงเยรูซาเล็มและพงศ์พันธุ์อิสราเอลทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น’ 11จงพูดว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับท่าน ข้าพเจ้าได้ทำอย่างไร เขาทั้งหลายก็จะถูกบังคับให้ทำอย่างนั้น เขาจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย’ 12เจ้านายซึ่งอยู่ในพวกเขาจะต้องยกข้าวของใส่บ่าเมื่อมืดแล้ว และจะออกไปทางกำแพงที่เขาทั้งหลายเจาะช่องให้ออกไปได้ เขาจะคลุมใบหน้าเพื่อจะมองไม่เห็นแผ่นดินอีก 13เราจะขึงข่ายคลุมเขาและเขาจะติดกับของเรา เราจะนำเขาไปกรุงบาบิโลน แผ่นดินของชาวเคลเดีย แต่เขาจะไม่เห็นแผ่นดินนั้น และจะต้องตายที่นั่น 14เราจะทำให้ทุกคนที่อยู่รอบเขา ทั้งทหารองครักษ์และกองทัพ กระจัดกระจายไปตามลมทุกทิศ เราจะชักดาบออกไล่ตามเขาไป 15แล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นพระยาห์เวห์ เมื่อเราทำให้เขากระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่นานาชาติ และแยกเขาให้ไปอยู่ในแผ่นดินต่างๆ 16แต่เราจะให้เขาบางคนพ้นจากคมดาบ จากการขาดแคลนอาหาร และจากโรคระบาด เพื่อเขาจะได้เล่าการกระทำน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดที่เขาเคยทำให้ชนชาติที่เขาจะไปอยู่ด้วยฟัง ชนชาติเหล่านี้จะได้รู้ว่าเราเป็นพระยาห์เวห์”

          17พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า 18“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านจงตัวสั่นเมื่อกินอาหาร จงกลัวและกังวลใจเมื่อดื่มน้ำ 19จงบอกประชากรของแผ่นดินว่า พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แก่ผู้อาศัยที่กรุงเยรูซาเล็มในแผ่นดินอิสราเอลว่า เขาทั้งหลายจะกินอาหารด้วยความกังวลใจ และจะดื่มน้ำด้วยความกลัวตัวสั่น เพราะแผ่นดินของเขาจะถูกทำลายล้าง เพราะผู้อาศัยอยู่ที่นั่นได้ทำทารุณมากมายb 20เมืองที่มีผู้อาศัยอยู่จะถูกทำลาย และแผ่นดินจะเป็นที่ร้าง แล้วท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นพระยาห์เวห์”

คำพังเพยที่ทุกคนรู้จักดี

            21พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า 22“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านได้ยินคำพังเพยที่พูดกันในแผ่นดินอิสราเอลแล้วมิใช่หรือว่า ‘วันผ่านไป นิมิตก็ไม่เป็นจริง’c 23ดีแล้ว จงบอกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ เราจะทำให้ทุกคนเลิกใช้คำพังเพยนี้ จะไม่มีผู้ใดในอิสราเอลกล่าวคำพังเพยนี้อีก แต่ท่านจงบอกเขาว่า ‘วันจะผ่านไป และนิมิตทุกเรื่องจะเป็นความจริง’ 24จะไม่มีนิมิตปลอมหรือคำทำนายที่หลอกลวงในพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกต่อไป 25เพราะเรา พระยาห์เวห์ จะพูดและจะทำให้คำพูดนั้นเป็นจริงในไม่ช้า เพราะในวันของท่าน พงศ์พันธุ์กบฏเอ๋ย เราจะพูดและจะทำตามคำพูดนั้น” – พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

          26พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า 27“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูซิ บัดนี้ พงศ์พันธุ์อิสราเอลพูดว่า ‘นิมิตที่เขาเห็นเป็นเรื่องของอนาคตห่างไกล เขาทำนายถึงเหตุการณ์ที่ยังอยู่ห่างไกล’ 28ดีแล้ว ท่านจงบอกเขาว่า พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ‘ถ้อยคำของเราทุกคำจะไม่เนิ่นช้าอีกต่อไป สิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดขึ้น’” – พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

12 a การกระทำเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเหมือนละครใบ้นี้กล่าวล่วงหน้าถึงการถูกกวาดต้อนชาวกรุงเยรูซาเล็มไปเป็นเชลยครั้งใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า

b “เพราะผู้อาศัยอยู่ที่นั่นได้ทำทารุณมากมาย” – แปลตามตัวอักษรว่า “(แผ่นดิน)ซึ่งเต็มไปด้วยความทารุณของผู้อาศัยที่นั่นทุกคน” – บางคนแปลตามต้นฉบับภาษากรีกว่า “เพื่อให้แผ่นดินและประชาชนพ้นจากความทารุณของผู้อาศัยที่นั่น”

c ทุกคนเห็นว่าประชากรไม่ยอมเชื่อคำพยากรณ์ของประกาศกเอเสเคียลเกี่ยวกับหายนะ ดังนั้นประกาศกจึงใช้ถ้อยคำของประชากรเองมากล่าวโทษเขาโดยกล่าวว่าการลงโทษใกล้จะมาถึงแล้ว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก