"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

นิมิตเรื่องม้วนหนังสือa

          2. 1เขาพูดว่า “บุตรแห่งมนุษย์bเอ๋ย จงยืนขึ้นเถิด เราต้องการพูดกับท่าน” 2ขณะที่ข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้   พระจิตก็เสด็จมาสถิตอยู่ในข้าพเจ้า ทรงทำให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น และข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า 3พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราส่งท่านไปพบลูกหลานอิสราเอล ไปพบชาติคนกบฏcซึ่งทรยศต่อเรา เขาทั้งหลายและบรรพบุรุษเป็นกบฏต่อเราจนถึงวันนี้ 4ผู้ที่เราส่งท่านไปพบนั้นเป็นลูกหน้าด้านและใจดื้อดึงd ท่านจะต้องพูดกับเขาว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้” 5เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม คนกบฏเหล่านั้นอย่างน้อยก็จะรู้ว่ามีประกาศกอยู่ในหมู่เขา 6ส่วนท่าน บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย อย่ากลัวเขา อย่ากลัวคำพูดของเขาเลย แม้ท่านมีหนามและกอหนามล้อมอยู่ และนั่งอยู่กับแมลงป่อง อย่ากลัวคำพูดของเขาเลย อย่าท้อใจเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ 7ท่านจะต้องประกาศถ้อยคำของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏe 8แต่ท่าน บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงฟังสิ่งที่เราพูดกับท่าน อย่าเป็นคนกบฏเหมือนพงศ์พันธุ์กบฏ จงอ้าปากและกินสิ่งที่เรากำลังจะให้ท่าน”

          9เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นพระหัตถ์เหยียดออกมาหาข้าพเจ้า พระหัตถ์นั้นถือหนังสือม้วนหนึ่ง 10พระองค์ทรงคลี่หนังสือม้วนนั้นออกต่อหน้าข้าพเจ้า มีอักษรเขียนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีบทคร่ำครวญ คำไว้ทุกข์ และคำวิบัติเขียนอยู่ในม้วนหนังสือนั้นf

2 a นิมิตเรื่องราชรถของพระยาห์เวห์ถูกตัดตอนที่นี่ และจะดำเนินต่อไปใน 3:12 -- นิมิตเรื่องม้วนหนังสือน่าจะเป็นนิมิตครั้งแรกที่ประกาศกเอเสเคียลได้เห็นในปี 593 ก.ค.ศ. เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นประกาศก

b “บุตรแห่งมนุษย์” – การที่พระเจ้าทรงใช้วลีนี้เรียกประกาศกเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเอเสเคียล – ส่วนในหนังสือดาเนียล วลีนี้มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง (ดนล 8:17 – ดู มธ 8:20 เชิงอรรถ h)

c “ชาติคนกบฏ” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนกบฏ”

d “หน้าด้านและใจดื้อดึง” แปลตามตัวอักษรว่า “แข็งที่หน้า แข็งแรงที่ใจ”

e “พงศ์พันธุ์กบฏ” – ตามสำนวนแปลโบราณภาษากรีก ซีเรียค และต้นฉบับคัดลอกหลายฉบับ – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นกบฏ”

f “ในม้วนหนังสือนั้น” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แก่(ม้วนหนังสือนั้น)”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก