"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

มนุษย์แผ่ขยายทั่วแผ่นดินa

10 1ต่อไปนี้เป็นลำดับวงศ์ตระกูลของบรรดาบุตรของโนอาห์ คือเชม คามและยาเฟท ทั้งสามมีบุตรสืบมาหลังจากน้ำวินาศ

          2ยาเฟทมีบุตรชื่อโกเมอร์ มาโกก มาดาย ยาวาน ทูบัล เมเชคและทิราส 3โกเมอร์มีบุตรชื่ออัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์ 4ยาวานมีบุตรชื่อเอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม โรดานิม 5คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติที่กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆb

          คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรของยาเฟทc ซึ่งต่างก็มีดินแดน ภาษา เผ่า และชนชาติของตน

          6คามมีบุตรชื่อคูช อียิปต์ พูต และคานาอัน 7คูชมีบุตรชื่อเสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา ราอามาห์มีบุตรชื่อเชบา และเดดาน

          8คูชมีบุตรชื่อนิมโรดd ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจปกครองแผ่นดินคนแรก 9เขายังเป็นนายพรานผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ จนมีคำพูดว่า “เป็นพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรด เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” 10เมืองสำคัญในอาณาจักรของเขาคือบาเบล เอเรกและอัคคัดe ทั้งหมดนี้อยู่ในดินแดนชินาร์f 11จากดินแดนนี้เขาไปยังอัสชูร์ และสร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์ คาลาห์ 12และเรเสนที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนีนะเวห์และคาลาห์ ซึ่งเป็นนครใหญ่g

          13อียิปต์มีบุตรชื่อ ลูดิม อานามิน เกหะนิม นัฟทูฮิม 14ปัทรุริม คัสลูซิม และคัฟโทริม ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตียh

          15คานาอันมีบุตรชื่อไซดอน ซึ่งเป็นบุตรคนแรก และเฮท 16แล้วยังเป็นบรรพบุรุษของชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17ชาวฮีไวต์ ชาวอารคา ชาวสินี 18ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท หลังจากนี้ชาวคานาอันเผ่าต่างๆ ได้แผ่ขยายออกไป 19เขตแดนของชาวคานาอันเริ่มตั้งแต่เมืองไซดอนไปทางเมืองเกราร์จนถึงเมืองกาซา และไปทางเมืองโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา

          20คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรของคาม ซึ่งต่างก็มีเผ่าภาษา ดินแดนและชนชาติของตน

          21เชมก็มีลูกหลานด้วย เขาเป็นต้นตระกูลของลูกหลานทั้งหลายของเอเบอร์ และเป็นพี่ชายของยาเฟท

          22เชมมีบุตรชื่อเอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม 23อารัมมีบุตรชื่ออูส ฮูล เกเธอร์และมัช

          24อารปัคชัดมีบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห์มีบุตรชื่อเอเบอร์ 25เอเบอร์มีบุตรสองคน คนแรกชื่อเปเลก เพราะในช่วงเวลานั้นมนุษย์บนแผ่นดินแตกแยกกัน และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน 26โยกทานมีบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม อูซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์ ฮาวิลาห์ โยบับ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน 30ดินแดนของเขาเริ่มจากเมืองเมซาไปจนถึงเทือกเขาเสฟาร์ทางตะวันออก

          31คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชม ซึ่งต่างก็มีเผ่า ภาษา ดินแดนและชนชาติของตน

          32ทั้งหมดนี้เป็นเชื้อสายของบรรดาบุตรของโนอาห์ ตามตระกูลและเชื้อชาติต่างๆ จากชนชาติเหล่านี้ ชาติอื่นๆ กระจายอยู่บนแผ่นดินหลังจากน้ำวินาศ

10 a บทนี้บันทึกรายชื่อประชาชาติต่างๆ ในรูปของผังวงศ์ตระกูล หลักการเบื้องหลังการจัดระเบียบในที่นี้คือความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และทางภูมิศาสตร์มากกว่าความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ บรรดาบุตรของยาเฟทอาศัยอยู่ในเอเชียน้อยและเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บรรดาบุตรของฮามอยู่ในดินแดนทิศใต้ คือประเทศอียิปต์ เอธิโอเปียและอาราเบียใต้ รวมทั้งดินแดนคานาอันเพราะระลึกถึงสมัยที่อียิปต์ปกครองดินแดนนั้นอยู่ บริเวณที่อยู่ระหว่างสองกลุ่มนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาบุตรของเชม ได้แก่ชาวเอลาม อัสซีเรีย อารัมและบรรพบุรุษของชาวฮีบรู ผังวงศ์ตระกูลของมนุษยชาตินี้มาจากตำนานสงฆ์ ยกเว้นข้อความบางข้อซึ่งมาจากตำนานยาห์วิสต์ (ข้อ 8-19, 21, 24-30) ซึ่งทำให้ข้อมูลสับสนไปบ้าง บัญชีรายชื่อนี้สรุปความรู้เกี่ยวกับมนุษยชาติตามที่ชาวอิสราเอลมีในศตวรรษที่แปดถึงเจ็ดก่อนคริสตกาล และยืนยันเอกภาพของมนุษยชาติซึ่งแตกแขนงออกเป็นกลุ่มต่างๆ จากต้นตอเดียวกัน การกระจายเช่นนี้ (10:32) ตำนานสงฆ์ถือว่าเป็นผลของการอวยพระพรใน 9:1 แต่ตำนานยาห์วิสต์มองว่าการกระจายนี้เป็นผลของบาปในเรื่องหอบาเบล (11:1-9) ทัศนะทั้งสองเป็นการมองมนุษยชาติในแง่ต่างกัน ประวัติศาสตร์ของโลกมีทั้งพระอานุภาพของพระเจ้าและมีความชั่วร้ายของมนุษย์เป็นองค์ประกอบ

b หมายถึง เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

c ถ้อยคำเหล่านี้ไม่พบในต้นฉบับภาษาฮีบรู เราคิดว่าน่าจะมีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 20 และ 31

d นิมโรดเป็นชื่อของพระเอกในนิทานพื้นบ้าน (ข้อ 9 เป็นคำพังเพย) เป็นวีรบุรุษของชาวเมโสโปเตเมีย

e อัคคัด เป็นเมืองใกล้กับสถานที่ตั้งเมืองบาบิโลน ชื่อนี้ถูกใช้ที่นี่เพื่อหมายถึงอาณาเขตทางใต้ของเมโสโปเตเมียตอนล่าง ตรงข้ามกับดินแดนซูเมอร์ ซึ่งอยู่ถัดลงไปทางใต้ โดยปกติ อักคาดหมายถึง ภาษาและชนชาวเซมิติกที่อาศัยในเขตแดนทางใต้ แตกต่างจากชาวสุเมเรียน

f “ทั้งหมดนี้” เป็นการแปลคาดคะเน เพราะต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า “และคัลเนต์” ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่รู้จัก

g ไม่ชัดว่า “ซึ่งเป็นนครใหญ่” หมายถึง เมืองใด ถ้าหมายถึงเมืองคาลาห์ ข้อความนี้อาจเขียนในศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ. เมื่อเมืองคาลาห์ (นิมรูดในปัจจุบัน) เป็นเมืองหลวงของประเทศอัสซีเรีย แต่ถ้าหมายถึงเมืองนีนะเวห์ ก็คงจะเขียนหลังรัชสมัยกษัตริย์เซนนาเคริบ ซึ่งทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนีนะเวห์

h ต้นฉบับภาษาฮีบรู สลับคำ “คัฟโทร์” ไว้หลังชาว “ฟีลิสเตีย”  แต่เรารู้ว่า ชาวฟีลิสเตียมีต้นกำเนิดมาจากคัฟโทร์  (ยชว 13:2 เชิงอรรถ b)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก