"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ภัยพิบัติประการที่แปด ฝูงตั๊กแตน

10 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์เถิด เราบันดาลให้พระองค์มีพระทัยดื้อดึงพร้อมกับบรรดาข้าราชบริพาร เพื่อเราจะได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์เหล่านี้ให้พวกเขาเห็น 2ท่านทั้งหลายจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าเราได้ทำให้ชาวอียิปต์ต้องอับอายอย่างไร และเราได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์อะไรให้เขาเห็นบ้าง ท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์” 3โมเสสและอาโรนจึงไปเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์ทูลว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าของชาวฮีบรูตรัสดังนี้ อีกนานเท่าไรพระองค์จึงจะทรงยอมจำนนต่อเรา จงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราเถิด 4ถ้าพระองค์ยังทรงขัดขืน ไม่ยอมให้ประชากรของเราไป พรุ่งนี้เราจะบันดาลให้ฝูงตั๊กแตนมาในดินแดนของพระองค์ 5ฝูงตั๊กแตนจะมาปกคลุมพื้นดินจนมองอะไรไม่เห็น มันจะกินทุกสิ่งที่เหลือจากถูกลูกเห็บทำลาย มันจะกินต้นไม้ทุกต้นที่ขึ้นอยู่ในทุ่งนา 6มันจะเข้าไปอยู่เต็มพระราชวังและบ้านเรือนของข้าราชบริพารและของชาวอียิปต์ทุกคน อย่างที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของท่านไม่เคยเห็น ตั้งแต่วันที่เขาอยู่บนแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้” แล้วโมเสสก็ทูลลากษัตริย์ฟาโรห์ 7บรรดาข้าราชบริพารของกษัตริย์ฟาโรห์ทูลว่า “คนนี้จะทำให้พวกเราเดือดร้อนไปอีกนานเท่าไร ขอพระองค์ทรงปล่อยคนเหล่านี้ไปนมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาเถิด พระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าอียิปต์กำลังจะพินาศอยู่แล้ว”

8กษัตริย์ฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนกลับมาเฝ้าอีก ตรัสว่า “จงไปนมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเถิด แต่จะมีใครไปบ้าง” 9โมเสสทูลตอบว่า “เราจะไปกันทั้งหมดรวมทั้งผู้เยาว์และคนชรา บุตรชายหญิง ฝูงแพะแกะและฝูงโค เพราะเราต้องทำฉลองถวายแด่พระยาห์เวห์” 10กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสว่า “พระยาห์เวห์จงอยู่กับท่านเถิด เราจะไม่ยอมให้ท่านพาลูกๆ ไป เห็นได้ชัดว่า ท่านกำลังวางแผนเลวร้าย 11เรายอมไม่ได้ บรรดาผู้ชายเท่านั้นaที่ไปนมัสการพระยาห์เวห์ได้ เพราะท่านขอเพียงเท่านี้” กษัตริย์ฟาโรห์ทรงขับไล่เขาทั้งสองคนออกไปพ้นพระพักตร์b

12พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงยกมือขึ้นเหนือแผ่นดินอียิปต์ เรียกฝูงตั๊กแตน มันจะเข้ามาอยู่เต็มแผ่นดินอียิปต์และจะกินพืชพันธุ์ทั้งหลายที่เหลือจากถูกลูกเห็บทำลาย” 13โมเสสก็ยกไม้เท้าขึ้นเหนือแผ่นดินอียิปต์ พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ลมพัดมาเหนือแผ่นดินจากทิศตะวันออกตลอดทั้งวันทั้งคืน เวลาเช้า ลมนั้นก็พัดพาฝูงตั๊กแตนเข้ามา

14ฝูงตั๊กแตนเข้ามาทั่วแผ่นดินอียิปต์ เกาะเต็มไปทั่วทุกแห่งหนในอียิปต์เป็นฝูงใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต และจะไม่มีอีกในอนาคต 15ตั๊กแตนเกาะอยู่ทั่วแผ่นดินจนมองดูมืดไปหมดc กัดกินทุกสิ่งที่งอกขึ้นบนแผ่นดิน กินผลไม้ทั้งหมดบนต้นไม้ที่เหลือจากถูกลูกเห็บทำลาย พืชหรือต้นไม้ที่อยู่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ไม่มีส่วนใดที่มีสีเขียวเหลืออยู่เลย

16กษัตริย์ฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้าอย่างเร่งด่วน ตรัสว่า “เราผิดต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และต่อท่านทั้งสองคนด้วย 17โปรดยกโทษให้เราในครั้งนี้เถิด จงอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านให้ทรงขจัดภัยพิบัตินี้ไปจากเราเถิด” 18โมเสสทูลลากษัตริย์ฟาโรห์ไปอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ 19พระยาห์เวห์จึงทรงเปลี่ยนทิศทางลมให้เป็นลมแรงพัดจากทิศตะวันตกd ลมนั้นก็หอบเอาฝูงตั๊กแตนไปตกในทะเลต้นกก ไม่มีตั๊กแตนเหลืออยู่ในดินแดนอียิปต์เลย 20แต่พระยาห์เวห์ทรงทำให้กษัตริย์ฟาโรห์มีพระทัยดื้อดึง ไม่ทรงยอมปล่อยชาวอิสราเอลไป

 

ภัยพิบัติประการที่เก้า ความมืด

21พระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า “จงยกมือไปยังท้องฟ้า และความมืดจะปกคลุมแผ่นดินอียิปต์ เป็นความมืดหนาจนจับต้องได้” 22โมเสสยกมือไปยังท้องฟ้า ความมืดหนาก็มาปกคลุมทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นเวลาสามวัน 23ชาวอียิปต์ต่างมองไม่เห็นกัน ไม่มีผู้ใดออกจากที่อยู่เป็นเวลาสามวัน แต่แถบที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่นั้นมีแสงสว่าง

24กษัตริย์ฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสมาเฝ้า ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงไปนมัสการพระยาห์เวห์เถิด บรรดาเด็กๆ ไปพร้อมกับท่านได้ด้วย เหลือไว้แต่ฝูงแพะแกะและฝูงโค” 25โมเสสทูลตอบว่า “ถ้าเช่นนั้น พระองค์จะต้องทรงจัดหาสัตว์เป็นเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาให้พวกเราถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา 26เราต้องเอาฝูงสัตว์ของเราไปด้วย ไม่เหลือไว้สักตัวเดียว เพราะเราต้องเลือกสัตว์ที่จะใช้ถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา เรายังไม่ทราบว่าจะใช้สัตว์อะไรถวายนมัสการพระยาห์เวห์ จนกว่าจะไปถึงที่นั่น”

27แต่พระยาห์เวห์ทรงทำให้กษัตริย์ฟาโรห์มีพระทัยดื้อดึง ไม่ทรงยอมปล่อยให้ชาวอิสราเอลไป 28กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปให้พ้นจากหน้าเรา อย่ามาให้เราเห็นหน้าอีก เพราะวันใดที่ท่านเห็นหน้าเรา ท่านจะต้องตาย” 29โมเสสทูลตอบว่า “จะเป็นดังที่พระองค์ตรัส ข้าพเจ้าจะไม่เห็นพระพักตร์พระองค์อีก”

 

10 a กษัตริย์ฟาโรห์ทรงสงสัยว่าชาวอิสราเอลจะหนีไป จึงไม่ทรงยอมให้ทุกคนไปนมัสการพระยาห์เวห์ (ข้อ 9) แต่ทรงต้องการเก็บบรรดาสตรีและเด็กๆ ไว้เป็นตัวประกัน

b ต้นฉบับภาษากรีก และต้นฉบับของชาวสะมาเรียว่า “พวกเขาขับไล่…”

c “มืดไปหมด” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ถูกทำลาย”

d แปลตามตัวอักษรว่า “ลมจากทะเล” สำหรับชาวยิวในแผ่นดินปาเลสไตน์ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก