"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เนหะมีย์จัดการปัญหาเรื่องความอยุติธรรมในสังคม

5 1ประชากรทั้งชายและหญิงจำนวนมากเริ่มบ่นว่าพี่น้องชาวยิวของตน 2บางคนพูดว่า “พวกเรามีบุตรชายหญิงจำนวนมากa จึงต้องการข้าวกินเพื่อเลี้ยงชีวิต” 3บางคนพูดว่า “เราต้องจำนองไร่นา สวนองุ่น และบ้านเรือนของเรา เพื่อจะได้มีข้าวกินเพราะขาดอาหาร” 4อีกบางคนพูดว่า “เราต้องไปยืมเงินมาเสียภาษีแด่กษัตริย์ โดยจำนองไร่นาและสวนองุ่นของเรา 5พวกเราก็เป็นชาวยิวเหมือนกับพี่น้องของเรา บุตรหลานของเราก็มีค่าเท่ากับบุตรหลานของเขา แต่เราจะต้องขายบุตรชายหญิงของเราเป็นทาส บุตรหญิงของเราบางคนก็ถูกขายเป็นทาสอยู่แล้ว และเราทำอะไรไม่ได้เลย เพราะไร่นาและสวนองุ่นของเรากลายเป็นของผู้อื่นไปแล้ว”b

          6เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องและถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าโกรธมาก 7ข้าพเจ้าจึงไตร่ตรองเรื่องนี้ แล้วตำหนิบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองว่า “ท่านแต่ละคนเรียกดอกเบี้ยข่มเหงcพี่น้องของท่าน” ข้าพเจ้าเรียกประชุมประชากรทั้งหลาย 8พูดว่า “เราได้ไถ่พี่น้องชาวยิวของเราที่ถูกขายแก่ชนต่างชาติคืนมาเท่าที่เราทำได้ แต่บัดนี้ท่านบังคับพี่น้องของท่านให้ขายตนเป็นทาส เพื่อเราจะได้ไปไถ่เขาคืนมา”d เขาก็นิ่ง ตอบไม่ได้ 9ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่า “สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ถูกต้อง ท่านควรจะดำเนินชีวิตโดยยำเกรงพระเจ้าของเรา เพื่อไม่ต้องเป็นที่เยาะเย้ยของชนต่างชาติที่เป็นศัตรูของเราไม่ใช่หรือ 10ข้าพเจ้ากับพี่น้องและผู้รับใช้ของข้าพเจ้าให้ผู้คนยืมเงินและข้าวด้วย บัดนี้ ให้เรายกเลิกหนี้สินทั้งหมดของเขาเถิด 11วันนี้ จงคืนไร่นา สวนองุ่น สวนมะกอกเทศ และบ้านเรือนแก่เจ้าของเดิม และยกเลิกดอกเบี้ยeจากเงิน ข้าว เหล้าองุ่น และน้ำมันมะกอกเทศที่ท่านให้เขายืมนั้นเสีย” 12ทุกคนตอบว่า “เราจะคืนทุกอย่างและจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากเขา เราจะทำตามที่ท่านพูด” ข้าพเจ้าจึงเรียกบรรดาสมณะมา และให้บรรดาหัวหน้าสาบานต่อหน้าคนทั้งหลายว่า เขาจะทำตามที่ตนสัญญา 13ข้าพเจ้าสะบัดชายเสื้อคลุมที่ใช้เป็นที่เก็บเงินของข้าพเจ้า พูดว่า “ขอพระเจ้าทรงสะบัดทุกคนเช่นนี้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสัญญานี้ออกจากบ้านเรือนและจากทรัพย์สมบัติของเขา ให้เขาถูกสะบัดออกไปดังนี้และไม่เหลืออะไรเลย” ทุกคนที่ชุมนุมกันพูดว่า “อาเมน” แล้วสรรเสริญพระยาห์เวห์ ประชากรก็ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาของตน

          14ข้าพเจ้ายังได้ทำมากกว่านั้นf ตั้งแต่วันที่กษัตริย์gทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินยูดาห์ ในช่วงเวลาปีที่ยี่สิบจนถึงปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส รวมเป็นเวลาสิบสองปี ข้าพเจ้าและบรรดาพี่น้องของข้าพเจ้ามิได้เก็บภาษีค่าบำรุงเลี้ยงผู้ปกครองตามที่มีกำหนดไว้h 15บรรดาผู้ปกครองก่อนหน้าข้าพเจ้าiได้ทำตนเป็นภาระแก่ประชาชน เรียกร้องเงินหนักสี่สิบบาททุกวันjเป็นค่าอาหารและเหล้าองุ่น แม้แต่ผู้รับใช้ของเขาก็ข่มเหงประชาชน แต่ข้าพเจ้ามิได้ทำเช่นนั้น เพราะข้าพเจ้ายำเกรงพระเจ้า 16ข้าพเจ้าทุ่มเทกำลังทั้งหมดก่อสร้างกำแพงนี้ พวกเรามิได้ซื้อหาที่ดินเลย ชายหนุ่มทุกคนของข้าพเจ้ามาร่วมทำงานพร้อมกันที่นั่นด้วย 17ข้าพเจ้าต้องจัดโต๊ะเลี้ยงชาวยิวkและเจ้าหน้าที่หนึ่งร้อยห้าสิบคน นอกเหนือจากบรรดาชนต่างชาติโดยรอบที่มาหาเรา 18ทุกวันข้าพเจ้าใช้โคหนึ่งตัว แกะเนื้อดีหกตัว และเป็ดไก่อีกจำนวนหนึ่งประกอบอาหาร ทุกสิบวันข้าพเจ้าจัดหาเหล้าองุ่นlจำนวนมาก แต่ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องค่าบำรุงเลี้ยงผู้ปกครองจากเงินภาษีที่กำหนดไว้ เพราะประชาชนต้องแบกภาระหนักนี้อยู่แล้ว

19ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงระลึกถึงทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อประชากรนี้ขอให้เกิดผลดีแก่ข้าพเจ้าเถิด

5 a “พวกเรามีบุตรชายหญิงจำนวนมาก” บางคนอ่านตัวบทภาษาฮีบรูว่า “เราต้องให้บุตรชายหญิงของเราเป็นตัวประกัน”

b ปัญหาสังคมนี้คงไม่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประชาชนถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพง แต่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วที่คนร่ำรวยเอาเปรียบคนยากจน (ดู 2 พกษ 4:1; อสย 50:1; อมส 2:6; 8:6)

c “เรียกดอกเบี้ยข่มเหงพี่น้องของท่าน” แปลโดยคาดคะเน

d “เราจะได้ไปไถ่เขาคืนมา” แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพื่อเขาจะขายตนเป็นทาสแก่เรา”

e “ยกเลิกดอกเบี้ย” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “หนึ่งในร้อย” เนหะมีย์ เช่นเดียวกับ ยรม 34:8-22 มีความคิดเช่นเดียวกับ ฉธบ 15 เรียกร้องให้คืนที่ดินที่ได้รับจำนองมาแก่เจ้าของเดิมเพราะความเมตตาสงสาร และเพราะความยุติธรรมในสังคม ไม่ใช่เพราะเป็นปีปีติมหาการุญ (Jubilee) ตาม ลนต 25:1 เชิงอรรถ a

f ข้อความนี้ต่อเนื่องมาจากข้อ 10 เป็นหลักฐานแสดงความใจดีของเนหะมีย์

g “กษัตริย์” แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน (Vulgata) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขา”

h “ภาษีค่าบำรุงเลี้ยงผู้ปกครองตามที่กำหนดไว้” เป็นภาษีที่ประชาชนต้องจ่าย

i “ผู้ปกครองก่อนหน้าข้าพเจ้า” คงหมายถึงผู้ปกครองแคว้นสะมาเรียที่รวมแคว้นยูดาห์ไว้ด้วย ผู้ปกครองแคว้นยูดาห์ไม่น่าจะเป็นชาวยิว เช่น เชชบัสซาร์ (อสร 5:14) หรือเศรุบบาเบล (ฮกก 1:1)

j “ทุกวัน” แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน

k “ชาวยิว” สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “ข้าราชการ”

l “เหล้าองุ่น” สำเนาโบราณ 2 ฉบับว่า “ถุง(หนังเก็บเหล้าองุ่น)”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก