"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เยฟธาห์และผู้วินิจฉัย “น้อย”a

 

ฉ. โทลา

            10 1ต่อจากอาบีเมเลค โทลาบุตรของปูอาห์ บุตรของโดโดขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้รอดพ้น เขาเป็นคนเผ่าอิสสาคาร์และอยู่ที่เมืองชามีร์ ในแถบภูเขาเอฟราอิม 2เขาเป็นผู้วินิจฉัยชาวอิสราเอลเป็นเวลายี่สิบสามปี เมื่อถึงแก่กรรม เขาถูกฝังไว้ที่เมืองชามีร์

 

. ยาอีร์b

          3ต่อจากโทลา ยาอีร์ชาวกิเลอาดขึ้นมาเป็นผู้วินิจฉัยชาวอิสราเอลเป็นเวลายี่สิบสองปี 4เขามีบุตรสามสิบคน ซึ่งมีลาขี่คนละตัว และปกครองเมืองสามสิบเมืองc ซึ่งยังมีชื่อจนถึงวันนี้ว่าฮาโวทยาอีร์ ในดินแดนกิเลอาด 5เมื่อยาอีร์ถึงแก่กรรม เขาถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน

 

. เยฟธาห์d

 

ชาวอัมโมนข่มเหงชาวอิสราเอล

6ชาวอิสราเอลทำสิ่งเลวร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อีก ไปรับใช้พระบาอัลและเทพีอาเชโรทต่างๆ เทพเจ้าของชาวอารัม ชาวไซดอน ชาวโมอับ ชาวอัมโมนและชาวฟีลิสเตีย ชาวอิสราเอลละทิ้งพระยาห์เวห์ เลิกรับใช้พระองค์ 7พระยาห์เวห์จึงทรงพระพิโรธต่อชาวอิสราเอลอย่างยิ่ง ทรงมอบเขาไว้ในมือของชาวฟีลิสเตียและชาวอัมโมน 8ชนชาติเหล่านี้กดขี่ข่มเหงชาวอิสราเอลทั้งหลาย ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนในแคว้นกิเลอาดแผ่นดินของชาวอาโมไรต์เป็นเวลาสิบแปดปี 9ชาวอัมโมนยังข้ามแม่น้ำจอร์แดนมารบกับชนเผ่ายูดาห์ เบนยามินและเอฟราอิมอีกด้วย ชาวอิสราเอลต้องประสบความทุกข์ยากยิ่งนัก 10ชาวอิสราเอลจึงร้องขอพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ที่ ทอดทิ้งพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับใช้พระบาอัล” 11พระยาห์เวห์ตรัสตอบชาวอิสราเอลว่า “เมื่อชาวอียิปต์ ชาวอาโมไรต์ ชาวอัมโมน ชาวฟีลิสเตีย 12ชาวไซดอน ชาวอามาเลข และชาวมีเดียนeกดขี่ข่มเหงท่านทั้งหลายในอดีต และท่านร้องขอเรา เราไม่ได้ช่วยท่านให้พ้นจากการถูกเขาข่มเหงหรือ 13แต่ท่านก็ยังทิ้งเราไปรับใช้พระอื่น ดังนั้น เราจะไม่ช่วยท่านอีก 14จงไปร้องขอพระที่ท่านเลือก ให้พระเหล่านั้นช่วยเหลือท่านในยามทุกข์ยากเถิด” 15ชาวอิสราเอลร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายทำบาปผิดไปแล้ว จงทำกับข้าพเจ้าทั้งหลายตามที่พอพระทัยเถิด แต่โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย” 16เขาทั้งหลายจึงทำลายรูปเคารพของเทพเจ้าต่างด้าวเหล่านั้นทั้งหมด และมารับใช้พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงทนไม่ได้ที่ทรงเห็นความทุกข์ร้อนของชาวอิสราเอล

          17ชาวอัมโมนรวมพลและตั้งค่ายอยู่ที่แคว้นกิเลอาด ส่วนชาวอิสราเอลก็รวมพลและตั้งค่ายอยู่ที่เมืองมิสปาห์ 18ชาวกิเลอาดและบรรดาหัวหน้ากล่าวแก่กันว่า “ผู้ใดนำพลเข้าโจมตีชาวอัมโมน ผู้นั้นจะเป็นผู้นำชาวกิเลอาดทั้งหลาย”

 

10 a เกี่ยวกับผู้วินิจฉัยน้อย ดู 3:7 เชิงอรรถ b

b บางคนคิดว่า ยาอีร์ผู้วินิจฉัยน้อยผู้นี้ไม่มีตัวตน แต่ปั้นเรื่องขึ้นมาจากตระกูลยาอีร์ซึ่งอยู่ในแคว้นกิเลอาดภาคเหนือ (กดว 32:41) แต่ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธว่ายาอีร์ได้เป็น “ผู้วินิจฉัย” จริงๆ “ฮาโวทยาอีร์” แปลว่า “หมู่บ้านของยาอีร์” คงเป็นคำเพิ่มเติมเอามาจาก กดว 32:41

c ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีการเล่นคำ ‘air (ลา) ‘ir (เมือง) และ ‘iair (ยาอีร์)

d เยฟธาห์เป็นผู้วินิจฉัยน้อย เช่นเดียวกับโทลาและยาอีร์ที่กล่าวมาก่อน และเหมือนกับอิบซาน เอโลนและอับโดนซึ่งจะกล่าวต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละคนจะเป็นแบบเดียวกัน คือกล่าวถึงครอบครัว (11:1-2) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งและสถานที่ฝังศพ (12:7) แต่เนื่องจากมีเรื่องเล่าถึงวีรกรรมของเยฟธาห์ในการกู้ชาติ เราจึงนับเยฟธาห์ให้อยู่ในกลุ่มผู้วินิจฉัยใหญ่เช่นเดียวกับกิเดโอน (ดู 8:32 เชิงอรรถ j) *ผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติได้ขยายความบทนำของเรื่องเยฟธาห์ (10:6-18) ตามรายละเอียดใน 2:6-19 เรื่องสงครามกับชาวอัมโมน (11:1-11, 29, 32-33) มีเรื่องแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารของเยฟธาห์ถึงกษัตริย์ของชาวอัมโมน (11:12-28) และเกี่ยวกับการบนบานของเยฟธาห์ (11:19-31, 34-40) เสริมเข้ามา ในที่สุดยังมีเรื่องเสริมเข้ามาอีก คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวเอฟราอิมกับชาวกิเลอาด (12:1-6)

e “ชาวมีเดียน” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ชาวมาโอน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก