"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ความตกใจกลัวของชาติต่าง ๆด้านตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

5 1เมื่อกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน และบรรดากษัตริย์ของชาวคานาอันบริเวณแถบชายทะเลได้ยินว่า พระยาห์เวห์ได้ทรงทำให้น้ำในแม่น้ำจอร์แดนแห้งลงต่อหน้าชาวอิสราเอล จนกระทั่งพวกเขาเดินข้ามไปจนหมดa ใจของพวกเขารู้สึกท้อแท้ และหมดความกล้าที่จะต่อต้านชาวอิสราเอล

พิธีเข้าสุหนัตของชาวฮีบรูที่กิลกาล

2ในช่วงดังกล่าว พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับโยชูวาว่า 'จงทำมีดจากหินเหล็กไฟ และทำพิธีเข้าสุหนัตชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่สอง)b 3โยชูวาได้ทำมีดจากหินเหล็กไฟ และประกอบพิธีเข้าสุหนัตชาวอิสราเอลบนเนินเขาปลายหุ้มองคชาติ

4สาเหตุที่โยชูวาได้ทำพิธีเข้าสุหนัตพวกเขาคือ ผู้ชายทุกคนที่ออกจากประเทศอียิปต์เมื่อมีอายุครบเกณฑ์ทหารได้ตายไปในทะเลทรายจนหมดระหว่างการเดินทางหลังจากออกจากประเทศอียิปต์ 5ทุกคนที่ออกจากอียิปต์ได้เข้าสุหนัตแล้ว   แต่ไม่มีใครที่เกิดในทะเลทรายระหว่างการเดินทางหลังจากที่ได้ออกจากอียิปต์แล้ว ได้เข้าสุหนัต 6เพราะชาวอิสราเอลได้เดินทางในทะเลทรายถึงสี่สิบปี ผู้คนทั้งประเทศจึงล้มตายจนหมด หมายถึงผู้ที่ออกจากอียิปต์เมื่ออายครบุตามเกณฑ์ของการจับอาวุธ พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังเสียงของพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ได้ทรงลั่นวาจากับพวกเขาว่า จะไม่ให้พวกเขาได้เห็นแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะทรงยกให้กับพวกเรา แผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งอุดมสมบูรณ์ 7แต่เพื่อให้แทนที่คนเหล่านี้ พระองค์ได้ทรงตั้งลูกหลานของพวกเขาเข้ามาแทน และคนเหล่านี้คือผู้ที่โยชูวาได้ทำพิธีเข้าสุหนัตให้ พวกเขาไม่ได้เข้าสุหนัตมาก่อนเพราะพวกเขาไม่ได้เข้าสุหนัตระหว่างการเดินทาง 8เมื่อการเข้าสุหนัตของคนทั้งชาติเสร็จสิ้น พวกเขาหยุดพักอยู่ในค่ายจนแข็งแรง   9แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า 'วันนี้ เราจะยกเอาความอับอายขายหน้าของอียิปต์ไปจากพวกท่าน' เพราะเหตุนี้ สถานที่นั้นจึงถูกเรียกว่ากิลกาล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาc

การฉลองปัสกา

10ชาวอิสราเอลตั้งค่ายที่กิลกาล และทำพิธีปัสกาในตอนเย็นของวันที่สิบสี่ของเดือน ณ บริเวณที่ราบเยริโค 11วันถัดมาจากวันปัสกา พวกเขาได้รับประทานผลิตผลของแผ่นดิน ขนมปังไร้เชื้อและรวงข้าวย่าง   12มานาได้หมดลงทันทีที่พวกเขาได้รับประทานผลผลิตจากแผ่นดิน ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ชาวอิสราเอลได้รับประทานจากผลิตผลของคานาอัน และไม่รับประทานมานาอีกเลยd

ค. การยึดเมืองเยริโค

อรัมภบท การปรากฏมาของพระเจ้าe

13เมื่อโยชูวาอยู่ใกล้เมืองเยริโค เขามองขึ้นและเห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าถือดาบที่ถอดจากฝัก โยชูวาเดินเข้าไปหาผู้นั้นและกล่าวว่า 'ท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรู?' 14ชายผู้นั้นตอบว่า 'เราไม่อยู่ฝ่ายใด เรามาเวลานี้ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพของพระยาห์เวห์' โยชูวาทิ้งตัวลงกราบชายผู้นั้นจนหน้าจรดพื้น และกล่าวว่า 'ท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า มีสิ่งใดจะรับสั่งต่อข้ารับใช้ผู้นี้หรือ?' 15ผู้บัญชาการกองทัพของพระยาห์เวห์ตอบโยชูวาว่า 'จงถอดรองเท้า เพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์' และโยชูวาได้ปฏิบัติตาม


5a'เขาทั้งหลาย' ตามต้นฉบับแปลโบราณภาษาต่างๆ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พวกเรา”

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “เป็นครั้งที่สอง”

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูเล่นคำระหว่าง “gilgal” กับ “galloti” (เราบันดาลให้พ้น) * 'ความอับอาย' ในที่นี้หมายถึงการไม่ได้เข้าสุหนัต ตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์

d การรับประทานขนมปังไร้เชื้อและข้าวคั่วเป็นเครื่องหมายแสดงว่าชาวอิสราเอลมาถึงแผ่นดินที่ทำการเพาะปลูกแล้ว และมีความหมายในด้านศาสนาจากพิธีปัสกา ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ชายทุกคนต้องเข้าสุหนัตเสียก่อน การที่มานนาหยุดแสดงว่าการเดินทางในถิ่นทุรกันดารสิ้นสุดลงแล้ว

e ข้อ 13-15 มาจากธรรมประเพณีโบราณที่สูญหายไป คนถือดาบนี้อาจเป็นทูตสวรรค์ที่ปรากฏมาเปิดเผยพระบัญชาของพระยาห์เวห์แก่โยชูวา (ข้อ 14) เรื่องการเข้ายึดเมืองเยริโค ซึ่งเป็นการกระทำของพระยาห์เวห์โดยตรง ข้อความนี้คล้ายกับข้อความใน วนฉ 2:1-5 และยังเป็นเรื่องคล่ยกับเหตุการณ์ในหนังสืออพยพ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟเพื่อมอบภารกิจแก่โมเสส

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก